KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KRAL, çýPLAK HEM DE çýRýLçýPLAK!

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         KRAL, çýPLAK HEM DE çýRýLçýPLAK!
Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!
 
Malum hikayeyi bilirsiniz... Korku ile kurulan saltanata, küçücük bir çocuðun “KRAL ÇIPLAK!” nidasý son verir... Çocuk deyip geçmeyin, hakikatin gözleri kirlenmemiþ merceklerle onlarda bulunuyor...
 
***
Bir kralý, kraldan daha çok sevmeye, bir takýma haddinden daha fazla taraf olmaya, bir siyasiye oy verip sonradan kendi iþlerini yürütmek için O’na yalvramaya, ya da bir tek siyasiye feda edilecek kadar basitleþtirilmiþ olan eðitim sisteminin(sistemsizliðinin) alt-üst edilmesine tanýklýk ediyorsanýz;O ÜLKE DE KRAL ÇIPLAKTIR!..
 
*** 
TARÝH SAYFALARINA, KRAL’IN ÇIPLAKLIÐINA DAÝR BÝR KAÇ NOT DÜÞELÝM:
1.NOT: Bir sezondur, “Fatmagül’ün suçu”nu bulmaya çalýþanlarýn merakýný gidermekle iþe baþlayalým... Fatmagül’ün iki büyük suçu var; birincisi Türkiye’de yaþamasý, ikincisi ise kadýn olmasý... Eðer Fatmagül, hukukun egemen olduðu bir ülkede yaþýyor olsaydý böylesine ulu orta tecavüze uðramazdý ya da suç’a malzeme yapýlmazdý... Anlayacaðýnýz, “Fatmagül’ün suçluluðu” doðduðu yerden ve cinsiyetinden kaynaklanýyor...
 
***
2.NOT: Milletvekili adaylarýnýn, adaylýklarýný onaylayan ve aday olmalarýnda hiç bir hukuki engel olmadýðýný beyan etmiþ olan “Yüksek Seçim Kurulu”nun, iktidarlara göre deðiþen tavrý... Seçilmiþ millletvekillerine “kafesteki fare” edasýyla yaklaþýlmasý... Baþbakan’ýn siyasi yasaklý olduðu dönemden sonra milletvekili seçilebilmesi için iptal edilen Siirt seçimlerini hatýrlayýn... O gün, Siirt’te seçimleri iptal ettiren Yüksek Seçim Kurulunun baþýndaki þahsýn oðlu, hangi kurumda iþ’e baþlatýldý?.. Bir mesai koltuðuna, ülkenin kaderi deðiþitirilir ve bizler her olaydan sonra tekrarladýðýmýz gibi bu hadiseyide unutur gideriz!.. 
 
***
3.NOT: Malum, “kürtaj” tartýþmalarý yeni yeni soðumaya baþladý... Baþbakan, “kürtajýn cinayet olduðunu” ifade etmiþti... Kendi penceresinden bakýnca haklýdýr diyebilirsiniz, bu kez eleþtirmeyeceðim... AMA doðmamýþ bebeklere týbbi bir müdahaleyi “cinayet” olarak gören sayýn Baþbakan; neden doðmuþ, büyümüþ, okumuþ ve iþsiz kalmýþ binlerce gencin hergün ölmesine/öldürülmesine ses çýkarmýyor?.. Siz, ölümü “biyolojik olarak oksijen almamak” olduðunu mu sanýyorsunuz?.. Ölümün asýl meydana geldiði yerin, “insan psikolojisi” olduðunu nasýl göz ardý edebilirsiniz ki... Asgari ücretle geçinmeye çalýþan bir babanýn mekanikleþmiþ hayatýný, planlanamayan eðitim sisteminin yarattýðý nitelikli iþsizleri, Hakkari de, mevzide nöbet tutan bir askerin hayatý anlamlandýramamasýnýn altýnda; “PSÝKOLOJÝK OLARAK ÖLMESÝ” yatmýyor mu?.. Kürtaj, eðer cinayetse alýn size “TOPLUMSAL KÜRTAJ”...
 
Hangisi daha acý veriyor?...
 
4.NOT: “Ferman padiþahtansa, yatak bizdendir” deyip 3 çocuk yapma çalýþmalarýný aksatmamaya gayret gösteren aþiret yapýlý Anadolu insanýmýz, doðacak çocuðun hangi þartlarda yaþayacaðýný pek hesap edemiyor... Toplumsal hafýzamýzda bile kendine yer bulabilen,   “kadýnýn; sýrtýndan sopayý, karnýndan sýpayý esirgemeyeceksin” deyiminin buram buram tüttüðü bir ortamda, cehalet üzerine siyaset yapmak tehlikelidir!.. Eðer sorumluluðunu üstlenebilecekseniz ve eþinizi öldürmeden 10 çocuk sahibi olabiliyorsanýz, buyrun olun... AMA saðlýðý göz ardý etmeden ve kadýnýn bir insan üretim tesisi olmadýðýný unutmadan!.. Unutulmamalýdýr ki aile olabilmek demokrasiye kavuþmak gibi bir “bilinç” iþidir... “Bilinç” yoksa ne aile olabilirsiniz ne de demokrasiye kavuþabilirsiniz... Ýyisi mi sizler, siyasilerin ne dediðne aldýrýþ etmeyin, SEVGÝ ile yetiþtirebileceðiniz sayýda çocuk sahibi olmaya çalýþýn... 
 
***
5. NOT: ÖSYM tarafýndan, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde lisans düzeyinde gerçekleþtirilen Kamu Personeli Seçme Sýnavýnda (KPSS) gelenekselleþen kopya çekme eylemlerine dair yeni bulgular ortaya çýkmýþ durumda. Yargý süreci devam eden bir konu hakkýnda konuþma taraftarý olmazsamda, hukukun vicdanlarý tatmin etmediði kanýsýndayým. Bu kez kopya eylemlerine dair tespitleri ülke dýþýndan bir kuruluþ açýkladý. Bu kuruluþ, hatýrý sayýlýr internet arama motoru “Google...”
 
Bakýn, google’nin bir kaç tespiti þöyle;sýnavda çýkan sorularda geçen “Malabadi Köprüsü”, “Minber gazetesi”, “Celal Bayar” ve “Artuklular” gibi cevaplarý doðrudan belirten kelimelerin, sýnavdan bir gün öncesinde yani 6 Temmuz 2012 Cuma günü aranma istatistikleri %90’larý buluyor... Tesadüften uzak bu istatistikler bir kez daha gösterdiki sorular günler öncesinden bazý adreslere el altýndan sýzdýrýlmýþ... Adýna cemaat mý dersiniz, örgüt mü dersiniz bilmiyorum ama birileri açýk açýk “kul hakký” yiyerek hýrsýzlýk yapmaya devam ediyorlar!.. Ve garip olan þudur ki ülkemde devlet hýzla güvensizlik kaynaðý olma yolunda kararlý adýmlarla ilerliyor... O zaman düþünmeden edemiyorum; gençlerinin geleceðini teminat altýna alamayan bir iktidar, Ýstanbul’a 3. köprüyü yapacakmýþ, BANANE!..
 
Bu kadar hakikat, kral’ýn çýplaklýðýný göstermeye yetmez mi? Onun için bu ülkede kral çýplak demek yetmiyor;
“KRAL, ÇIRILÇIPLAK!..”
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 33595 Defa Okundu
2012-07-12

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır