KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞEHÝTLER ÖLÜR (!)

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         ÞEHÝTLER ÖLÜR (!)

ÞEHÝTLER ÖLÜR (!) 

            Þehit tabutlarýn omuzlardan inmediði bir haftayý geride býraktýk. Aslýnda otuz yýldýr o tabutlar hep omuzlarda.
            Þehit cenazelerinin omuzlarýmýzdan inmesini isteyen kaç devlet adamý yetiþti?
            Ekseni Kürt meselesi olan ve önümüzdeki haftalarda da tazeliðini yitirmeyecek olan bu konuya daha sonra deðineceðim.
            Þehit cenazeleri, ders alýnmasý ve bütün yönleriyle düþünülmesi gereken sýradan ölümler deðildir. Bu ölümlerin trajik ölümler olmasýnýn nedeni ortada bir savaþ yokken insanlarýn birbirini öldürmesi, bu iþi daha da trajik hale getiren ise ölen insanlarýn ayný nüfus cüzdanlarýný taþýmasýdýr.
            Sizce bu bir çeliþki deðil midir?
            Eðer her gün bir nebze haber izliyorsanýz bir bakýn, ölen þehitlerimizin ailelerine… Hepsi ekonomik geliri düþük, hayattaki en büyük kazançlarý çocuklarý olan, hayatlarýný onlarýn daha mutlu yaþayabilmeleri için çabalayan ailelerdir.
            Bu ülkede sadece fakir çocuklarýnýn þehit olmasý tesadüf müdür? Yoksa bilinçli yapýlan bir iþ midir?
            Bir düþünün yarýn Türkiye’de savaþ olsa kim gider? Gidecekleri uzakta aramayýn. Baþkasýný düþünmeyin, ben giderim, sen gidersin, o gider, þu gider gerekirse 70 yaþýndaki dedemiz gider. Çocuklarý abideler, adiler ülkesinde yani ABD’de olanlar gidecek deðil ya... Ya da 40 korumayla Cuma namazýna giden din gösteriþli devlet adamlarý mý?
            Hani Müslüman idik hani din kardeþiydik?
            Uyanýn artýk güzel ülkemin, güzel insanlarý uyanýn… Bizi yönetenler ancak seçim otobüslerinin üzerinde Müslüman taklidi yaparlar. Yine caný yanacak, oðullarýný topraða verecek olan sizlersiniz, uyanýn.
            Dile kolay; buðday deðil, candýr toprak altýnda olan… Hani anayasamýz, hani adalet, hani kalkýnma, hani refah. 30 yýldýr þehitler ölmez diye kendimizi kandýrýyoruz.
            Gidenin geri geldiðini gören var mý?
            Eðer vatansa söz konusu olan hepimiz gidelim. Onun bunun güdümünde yaþamaktansa onurlu ölmek daha iyidir. Ama bu savaþ deðil bu kirli bir oyundur.
            Ben evladýmý topraða vereceðim, sen ise gemicikler hediye edeceksin. Meselenin tamda özeti bu olsa gerek.
            Þehitler ölmez demeyin, þehitler de ölür. Sorarým size, böylesine haksýzlýklar varken hangi þehit yaþamayý tercih eder? 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4255 Defa Okundu
2010-06-26

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır