KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRKYE KöR OLMASýN(?)

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         TüRKYE KöR OLMASýN(?)
Türkiye Kör Olmasýn(?)
 
Neþet Ertaþ; dünyaya “yalan” demiþti, haklýydý...
            Mahsuni Þerif; zamanede yetiþen insana ”fýrýldak adam” demiþti, haklýydý...
            Muhlis Akarsu; insan ömrünün tükenmiþliðine ve deðerine deðinmek için “karný büyük yalan dünya, yedin yine doymadýn mý?” diye sitemde bulunmuþtu, o da haklýydý...
 
***
 
Allah’ýn, cehaleti yenmeleri için Arabistan yarýmadasýna gönderdiði peygamberler göçüp gittiler, “cehalet” Arabistan’da baki kaldý. Sorsanýz, “Araplar insanlýða ne kattý diye?” cevabýný hemen verirler. “Profesyonel Kabe turizminin iþletmecileri olduklarýný” söylemekten çekinmezler... Görmezler mi ki Kabe ‘taþ’tandýr, mana Muhammed(s.a.v)’dedir. Muhammed(s.a.v)’i býrakýp, ‘taþ’ý görenler elbetteki kör olmaktan kurtulamayacaklardýr!.. 
 
***
 
Þu topraklarý dolaþýn, ne deðerler görmezden geliniyor. Akan en küçük dereye HES yapmaya seferber olanlar, Yunus Emre’ye armaðan edilecek bir üniversite kurmaktan acizler. Ýki günlük siyasetçiler ve bu ülkenin “anasýný aðlatma konusunda ustalaþmýþlar” adýna üniversiteler kurulur, “fahri doktora”lar daðýtýlýr, ama kimse “Karacaoðlan’ý görmez, Ahmet Yesevi’yi duymaz bile”... Sakýn, bu ülkede “beyin göçü” var demeyin!.. Bu ülkede, apaçýk “ahlak göçü” yaþanýyor!.. Beyinleri göçtürenlerde, “ahlaksýz(lýk)lar ve adaletsiz(lik)lerdir”... 
 
***
Çað’lar, sadece sayýsal olarak büyüyorlar. Ýnsani büyüme yok oluyor. Cern’deki patlama ile Afganistan’daki patlamalarýn “insanlýða etkisi” deðiþmiyor. Çünkü bilim, “birilerinin para kazanma ahlaksýzlýklarýný” engelleyemiyor!.. Ömrünü kitaplarýna adayan bir akademisyenle, bikinili poz vermeyi “sanat” olarak gören zihniyet arasýnda bir gelir farký var, olmalýdýrda. AMA bir kumaþ parçasý ya da o kumaþý taþýyanlar, bir akademisyenin gelirinden daha deðerli olmamalýdýrlar?.. 
 
***
Birleþmiþ Milletler’in yeteneksizliklerine deðinen ve Birleþmiþ Milletler’e, “çiftleþmiþ milletler” diyebilecek kadar cesur olan Nejat Uygur ustamýz, kaç zamandýr “yataða mahkum” yaþýyor bileniniz var mý?.. Sanatý “aykýrý görenler”, zahmet etmeyin, sanat zaten “aykýrý olandýr”... Sanat; koltuða, plakaya, elbiseye “yað servis” etmez. Sanat; tuzludur, tansiyonu yükseltir, bilesiniz... Hakikatin bir gözlüðüde sanattadýr. O gözlüðü taktýðýnýzda, insanlarýn “iç çamaþýrlarýný” deðil, “iç yüzlerini” ya da “iki yüzlülüklerini” görebilirsiniz. Ondandýrya “Devlet Tiyatrolarý” özelleþtirilmeye çalýþýlýr ve sanat bodrum katlarýna itilmeye baþlanýr...
 
***
 
Aþýk Veysel; sevgiyi gördü ve sevgiye bir ömür baðlama çaldý. Dünya bizden önce O’nun deðerine vardý, biz hala O’nu göremedik(?).. Karacaoðlan; Elif’e ömrünü diyet etti, usanmadý... Hacý Bektaþ-ý Veli; Hakk’a “sevgili” oldu, hoþgörüyü çýkarsýzca daðýttý, buz tutan gönüller “kor oldu” yandý, biz hala iki torba kömürle insan onurunu kurtardýk sanýrýz?.. Yunus; heybesinde “sabrý” taþýdý, Taptuk Emre dergahýnda ben’liðini býraktý, 40 yýl odun taþýdý da bir gün “eðri” taþýmadý... 40 yýlldan sonra yunus, “YUNUS” olduda ses etmedi, þimdilerde biz iyilikleri “megafonla” yapar olduk?..
 
***“Hata” ile “yanlýþ” arasýnda bilinç farký vardýr. Birinde farkýnda olmazsýnýz “hata” yaparsýnýz, diðerinde bile bile “yanlýþ” yaparsýnýz. Bunca “deðerimiz” varken, insanlýk bahçesine giden yollar gözümüzün önündeyken, bile bile “yanlýþa” gidilmez, yeter ki “TÜRKÝYE KÖR OLMASIN(?)”..
(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 36411 Defa Okundu
2012-12-01

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır