KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HANÝMÝÞ BENÝM DEMOKRASÝM(!)

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         HANÝMÝÞ BENÝM DEMOKRASÝM(!)

HANÝMÝÞ BENÝM DEMOKRASÝM(!)

            Herkesin her þeyden farklý düþünceler ürettiði ve bunlar üzerinde deðiþik yorumlarda bulunduðu ülkemizde, demokrasi denilince akla ilk gelen darbelerdir. Ülkemizde ortalama on yýlda bir darbe yapýlmakla birlikte bu on yýlýn dördüncü yýlý sandýða gitmenin adý demokrasi olmuþtur. Bunu formüle edersek; 2 seçim artý 1 darbe eþittir demokrasi.
            Belki formül garibinize gitmiþ olabilir. Belki de tebessüm ederek okudunuz. Yazdýklarýmdan olayý hafife aldýðýmý sanmayýn. Ama bu ülkemizin deðiþmez acý bir gerçeðidir.          Tabii ki demokrasi bu deðildir. Demokrasi hukukun adaletli daðýtýldýðý, her yurttaþýn bankadaki parasýyla deðil, "insan" olduðu için haklarýný aldýðý sistemin adýdýr.
            Dört yýlda bir seçime giderek kendimizi kandýrmak demokrasi deðildir. Kendimizi kandýrmak diyorum çünkü biz milletvekillerini deðil genel baþkanlarýn seçtikleri isimleri seçmek zorunda býrakýlýyoruz. Bu da siyasetin þeffaflýðýna gölge düþürüyor.
            Siz ülkemizde okuyan, yazan, hayatý ve insanlarý yorumlayabilen sadece iþine gücüne bakan, sýradan birinin milletvekili olduðunu gördünüz mü?
            Görmeyi býrakýn aday olabildi mi?
             Halka vekil olmak bahsettiðim özelliklerle deðil, parayla oluyor da ondan. Kaç vekilin sabýkasý yok ve kaçý ahlaki olarak gerçekten dürüst?
             Kýzmayýn, meydanlarda hýrsýzlarý ancak biz alkýþlarýz. 80 yýldýr ayný manzaralar, ayný tartýþmalar ve sonuçlarýyla ayný TÜRKÝYE. 
            Hayat standartý yüksek olan insandan tutunda sokakta hiçbir amacý olmayan insana kadar herkeste neden bir memnuniyetsizlik hâkim?
             Neden siyaset sadece çýkar iliþkileri olmuþ da memleket çýkarlarý bireylerin çýkarlarýndan daha geride kalmýþ?
            Neden olacak babamýzýn babasýnýn partisi bizim partimiz, lideri bizim liderimiz olmuþ da ondan.
            Oy miras gibi emanet olur mu?
            Demokratik düzenlerde partiler aracýdýr esas siyaset ise bireyin kendisindedir. Siz bireyi bir kenarý iter sade ve sadece partizan duygularla hareket ederseniz elbette ki bu olumsuz tablo þimdiye kadar deðiþmediði gibi bundan sonrada deðiþmeyecektir.
            Hukuk bir yetimi düþünüyorsa hukuktur, masa baþýnda toprak pazarlayanlarý savunuyorsa "hukuksuzluk"tur. Çünkü hukuk "hak"lýlýktan alýr gücünü ve "hak"lýya verir "hak" kýný.      
            Adalete doyan yurttaþlar ülkesine sadakatle baðlanýrlar. Adaletin hâkim olduðu yerde güven olur, güvenin olduðu yerde her þey yolunda olur. Þimdi düþtüðümüz hale bakýn, toplumumuzda kim kime güveniyor, güvenilecek kim kaldý?
             Bir ülkede kalemin gücü silahýn gücünden daha etkili olmalýdýr. Siz yazmaktan çekinen bir toplumdan korkun. Çünkü yazmayý bilen toplumlar tartýþmayý da öðrenirler. Suskun toplum ise, tehlikeli toplumdur. Ýnsanlarý susturmak tehlikenin ta kendisidir. Yazýmý Ünlü Ozan Âþýk Mahsuni Þerif’in hala bugün de gerçekliðini yitirmemiþ þu sözleriyle tamamlamak istiyorum: 
 
"Bende bir insanoðluyum,
Býrak beni konuþayým,
Bir baþým, bir beynim vardýr,
Býrak beni konuþayým,
Yine sana danýþayým."
                                                 (Âþýk Mahsuni Þerif)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3924 Defa Okundu
2010-07-12

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLARYorum Ekle 2010-07-24
Yorum Ekle

Hanimiþ benim gözel balam

Haluk Oltu 2010-07-12
Konuþan halk adayýný kendi seçmeli

Halkýn önüne getirilen vekil adaylarýna ister istemez oy veriliyor. Bu da demokrasi deðil. Adaylar hep varlýklý ailenin çocuklarý oluyor. Osmanlýda olduðu gibi. Konuþmayan insanlar ülkemizin geleceðine verdikleri oylarla bir nevi kaderimizi çiziyorlar. Yazar arkadaþýnýz Ýsmail beyin dediði gibi artýk konuþan halk da gerekli. Konuþmayýp içimize ata ata hep kendimizi sýkýntýya soktuðumuz da gerçektir. yazýnýzdan dolayý siz kutlarým sayýn yazar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır