KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AYDýNLANMA; BEYNLERLE OLUR, BüYüMüþ BEDENLERLE DEðL!

  Hasan ÇELÝK

          hasancelikkafkas@gmail.com
         AYDýNLANMA; BEYNLERLE OLUR, BüYüMüþ BEDENLERLE DEðL!

Aydýnlanma; beyinlerle olur, büyümüþ bedenlerle deðil!

Küreselleþme denilen kavram, dünyanýn küçük bir köy olma yolunda ki atýlan hýzlý adýmlarý ifade eder. Her yeni gün yeni buluþlara gebe olsa da, deðiþimin görünmeyen yüzü bize yansýtýlan yüzü kadar masum deðil. Bu deðiþimin masum olmadýðýný anlamak için uzaklara gitmeye gerek yok, en basit örnek; ailemiz. Bugün çocuklarý anne-babalar yerine televizyonlar eðitiyor. Biz ders kitaplarýnda komþularýmýzý dost-düþman ayýrýmýna tabi tutarken göz ardý ettiðimiz bir gerçek var, o da; savaþlarýn artýk cephede yapýlmadýðý gerçeði.Küreselleþme cephelerin adresi olarak kültürü göstermeye baþladý. Zaten emperyalizmin en büyük ayaðý kültürde deðil midir? Peki nasýl oluyor da biz kimliklerimizi bir tarafa býrakýp farklýlaþabiliyoruz.. Kafalarýnýzý karýþtýrmadan kültür konusunda küçük bir parantez açmak gerekiyor. Sosyoloji biliminde, kültürsüzlük diye bir kavram yok. Yani en ilkel toplumun yaptýðý davranýþtan tutun da modern toplumlarýn davranýþýna kadar, maddi ve manevi her deðer kültürün birer parçasýný oluþturur. Genel anlamda kültür, belli bir zaman ve mekânda ki insan topluluðunun yaþama þekli olarak tanýmlanýr. Kültürü, insanlarýn fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarý belirler. Bu nedenle, kendiliðinden oluþma, kültürün en önemli özelliði kabul edilir. Geniþ bir insan kesiminin ortak eðilimlerine karþýlýk gelen popüler kültür ise, kültürün ticarileþmiþ ve sanayileþmiþ biçimidir. Popüler kültür, tüketilmek ve alýnýp satýlmak üzere pazar için planlanarak üretilmiþ kültürdür. Bu açýdan popüler kültürün kapitalizm, teknolojik geliþme ve sanayileþmeyle çok yakýn iliþkisi bulunur.*
Yeniden farklýlaþtýrma sürecine nasýl sürüklendiðimiz konusuna deðinirsek, karþýmýza en büyük neden olarak popüler kültürün çýktýðýný yukarýdaki açýklamalardan anlayabiliriz. Popüler kültür, üretimi kendi tekeline aldýðý ve tüketmeyi ön plana çýkardýðý için kabul edilmesi zor olmayan bir kültür. Siz emek harcamadan sizin için üretiyor ve her türlü pazarla size ürettiklerini satabiliyor.”Sadece ekonomik anlamda mý bizleri baðýmlý kýlýyor diye düþünürseniz”, gerçek yanýlgýya tam da bu noktada düþmüþ olursunuz. Geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn hayal dünyasýný alt üst eden de popüler kültürdür. Çünkü her çocuðun bir model algýsý vardýr ve modeli gibi olmak için mücadele eder. Eðer siz çocuklarýnýza doðru model olamazsanýz ya da doðru model seçeneklerini sunamazsanýz gerçek bir felaketle karþý karþýya kalýrsýnýz. Popüler kültürün size dayattýðý, ne olduðu belli olmayan dizi kahramanlarý çoktan çocuklarýnýzýn model algýsýný kaplamýþ birer kimlik olarak karþýnýza çýkar. Sonra ulusal gazetelerinizde aldatmak sanattýr diye saçma sapan aldatma hikâyeleri okursunuz. Bu da yetmez, devamýnda; erkekliðin mertlikle deðil silahla olacaðý, artýk erkeðin deðil kadýnýn eþini aldatan olduðu, futbolun demokrasiden ve insan haklarýndan daha çok tartýþýlýr hale geldiði,insan öldürmenin ekmek yemek gibi normalleþtiði, bir dizi garip olaylarýn yaþandýðý bir ülke oluverirsiniz.Sonuçta ne mi olur ben söyleyeyim.Bir türlü geliþmeyen, hep geliþmekte olan bir ülke olarak kalmaya devam edersiniz . Ne sahip olduðunuz genç nüfusun önemi kalýr ne de vasýflý elemanlarýnýzýn sokaklarda gezmesinin yarattýðý acýnýn izleri. Geçmiþte ödenen bedellerin de sizin için bir anlamý olmaz çünkü ölen ölmüþtür, sizin canýnýz yanmadýkça…
__________________________________________________________________________
*Ünal Þentürk, “ Popüler Kültür Örneði Olarak Futbol “ Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Mayýs 2007, Cilt:31, No:1, ss.25-41
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14984 Defa Okundu
2010-07-30

SON YAZILARI

Vefanýn En Güzel Örneði: Þehit Kütüphaneleri Siz Hiç Ýnsaný Okudunuz mu? Hz. Pir Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli’yi Anmak mý, Anlamak mý? Barýþ’ýn Türküsü Kerbela’dan ‘Kör’ Belaya Ýnsaný Aþaðýla ki “Cumhur”a Baþkan Seçilesin!.. Ölümü Gösterip, Sýtma’ya Razý Etmek Alevilik ve Bektaþilikte Gönül (insan) eðitimi Türkiye Kör Olmasýn(?) Kral, çýplak hem de çýrýlçýplak!

YORUMLARSelim SADA 2010-08-26
PARRADA PARRA PARRAA

aydýnlanma paradan olur paradan para para para.Kendine iyi bak gardaþ saygýlarla...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır