KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYATý RAMAZANLAþTýRMAK!!!

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         HAYATý RAMAZANLAþTýRMAK!!!

 Hayatý Ramazanlaþtýrmak!!!

Ramazan ayýna kavuþmanýn mutluluðunu yaþamak bir yana, ramazaný ramazan gibi yaþamak en büyük hüner olsa gerek. Evet mutluyuz, ramazan geldi.. mutluyuz,bereket geldi.. mutluyuz aylarýn sultaný geldi.. mutluyuz Kur’an’ýn nüzul yýldönümü geldi.. Kur’an ramazan ayýnda kutlu nebiye inmeye baþladý.. insanlýða son uyarý ve son uyarýcý bu ayda geldi..

Vahþetin, karanlýðýn insanlýðý kasýp kavurduðu bir dönemde, insanlýða rehber bu ayda geldi. Öyle bir karanlýk ki sahrada vahþi sýrtlanlarýn gözlerinin ýþýðýndan baþka bir aydýnlýðýn olmadýðý, güçlünün haklý olduðu, gücün tek geçer adalet!! Olduðu bir karanlýk.

Kutlu nebi ve ona inananlar bu zulmette gözünü onlara kapadý ve gönlünü Allah’a baðladý. Son nefesine kadar hak mücadeleye devam etti. Ýnsanlýða umut aþýladý. Ýnsanlýða Allah’tan baþkasýnýn önünde eðilmemeyi, dik durmayý, onurlu olmayý öðretti. Ýnsan olmayý öðretti. Kim daha fazla insan ise, derdi çok olur. O, kutlu nebi, insanlýðýn dertlerini dert edindi. Önce insan, önce insan onuru dedi. O, hayatý ramazan gibi yaþamayý öðretti. Çünkü hayatý ramazan olanýn ahreti bayram olacaktýr.

Peki þimdiki durum ne? Yine insanlýk vahþetin karanlýðýný yaþýyor. Güçlünün haklý olduðu bir dünya. Bu kadar zengin bir dünyada açlýktan, sefaletten ölen insanlar. Eline ekmek yerine silah verilen, birbirlerinin kasabý olan þuursuz insanlar. Þuursuz Müslümanlar. Kur’an’dan bi’haber, sünnetten bi’haber ama kendisini mücahit sanan zavallý beyinler.

Ýslam alemi bütün bu yokluklara, teröre, katliama, adaletsizliðe derman aramak yerine, Müslüman sakallý mý olmalý, sarýklý mý olmalý, cübbeli mi olmalý… gibi daha önemli! Mevzularý tartýþýyorlar. Ramazan sofralarýný sosyal medyada boy boy paylaþýyorlar. Camide namaz selfiesi çekiyorlar. Bazý ilim adamlarý, dernekler, vakýflar diyaneti sahuru erken yaptýrýyor, on dakika fazladan oruç tutturuyor diye eleþtiriyorlar. Sanki bütün meseleler hallolmuþ bir tek sorun bu kalmýþ gibi.

Ýþte bize ramazanýn bereketi lazým. Þuur lazým. Gönlümüze sultan olacak ramazan lazým. Kur’an’ýn aydýnlýðýnda parlayan kocaman iman dolu yürek lazým. Ramazan hakkýyla idrak edilirse zulmet nura, karanlýk aydýnlýða dönüþecektir. Bu dönüþüm önce yüreklerde sonra bedenlerde sonra tüm insanlýkta olacaktýr. Yüce resul (asm), ramazaný hakkýyla idrak edene cennet

vardýr buyururken, aç kalmayý, susuz kalmayý birtakým ihtiyaçlarý terk etmeyi kastetmediðini, aslolanýn hayatý ramazanlaþtýrmak olduðunun mesajýný vermektedir. “ Oruçlu bir kimse yalaný ve yalanla iþ yapmayý terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH’ýn hiçbir ihtiyacý yoktur”. [Buhari, Savm, 8.]

Müslüman olduðunu söyleyip ramazandan bi’haber olanlara söylenecek çokta bir þey varmýdýr? Bilmiyorum. Onlar zaten ayrý bir vakýa. Sokaklarda aþikar bir þekilde ramazandan, oruçtan, oruçludan habersiz yýðýnlarla karþýlaþýnca kilitlenip kalýyorum. Müslüman orucu nasýl hafife alýr. Allah’ýn emrini nasýl olurda ciddiye almaz. Allah hidayet versin, demekten baþka bir þey gelmiyor içimden.

Biz bu hale nasýl geldik. Ters giden bir þeyler var.

Yeni nesil, kayýp nesil. Pervasýzca harcýyor hayatlarýný gençler. Bilinçsizce, hedefsiz, gayesiz.

Allah’ým þuur ver. Ya rab! Hidayet ver. Özümüze döndür ya rabbi.

Hayatý ramazan olanýn ahreti bayram olur.

Rabbim hayatýmýzý ramazanlaþtýrarak ahirette bayramý yaþayanlardan eylesin.

(devam edeceðiz inþallah)

Selam ve dua ile.


(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3383 Defa Okundu
2016-06-06

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır