KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GEÇEN ZAMAN

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         GEÇEN ZAMAN

 GEÇEN ZAMAN

Geçen zaman bize her þeyi unutturdu. Kýþýn tadýný, baharý beklemenin anlamýný, komþuluðu, yardýmlaþmayý.

Soðuktan üþümek, sýcaktan bunalmak, yaðmurda ýslanmak, ayaz kýþ günlerinde sýmsýký giyinip kartopu oynamak çocukken nasýl da neþe verirdi gönlümüze. Büyüklerin meclislerinde saygýyla, edeple oturmak ve dinlemek onlarý, nasýlda keyifliydi. Nar gibi kýzarmýþ suratýmýzla, soðukta durmadan akan burnumuzu çekerek, biraz daha , biraz daha diyerek günü akþam ederdik ve akþam evde dizilirdik sobanýn etrafýna.

O zaman sokaklar her karýþýna kadar bizimdi. Kýzaklarla bacaklarýmýz soðuktan ya da sürtünmeden dolayý yara oluncaya kadar kayardýk.

Gurbeti, kara tren gecikir belki hiç gelmez denilerek türkülere konu olan kara trenin demir raylarý döverek gidiþinden öðrenmiþtik.

Acýyý, trafik kazasý haberlerini radyodan dinlerken tülbentinin ucuyla göz yaþýný silen annemizden okumuþtuk. Ya da zalim Ýsrail ‘in masum Filistin’li gençlerin kolunu kýrma görüntülerini siyah beyaz izleyerek yüreðimizin dolmasýyla, sözcüklerin boðamýzda düðümlenmesiyle öðrenmiþtik. “ Birimizin acýsý hepimizin acýsýdýr” sanmýþtýk. Öyle benimsemiþ ve hafýzamýza kazýmýþtýk.

Þimdi geçen zaman geçti de; bizden ne aldý ya da biz neler kaybettik. Öz benliðimizden, kimliðimizden neler kaybettik.

Bu hayat aðacýnda yitirdiðimiz özgürlüðümüzü sloganlarla arar olduk. Hayat yordu hepimizi. Ne aradýðýmýzý bile bilmiyoruz.

Siyonist Ýsrail, Müslüman Filistin’liye zulmediyor onu anladýkta, Müslüman müslümana nasýl zulmeder. Müslüman gayr-i müslimle birleþipte Müslüman kardeþine nasýl zulmeder bunu anlamak zor. Diyarbakýr da asýrlara meydan okuyan mabedimizi hiç acýmadan yakarlar ama; bütün halk nasýl yandýðýna bakarlar.

Evet geçen zaman iþte, aldý götürdü samimiyetimizi.

Ýnancýmýzýn gereðini bile yaþayamaz olduk.

Neye nasýl inandýðýmýzý bile sorgulayamaz olduk.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 278 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır