KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GÖZ YAÞI

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         GÖZ YAÞI

GÖZ YAÞI

Ýlk aðlayýþ ilk insanla baþlamýþ. Ayný zamanda insanlardan ilk aðlayan da bir peygamber olmuþ; Hz. Adem. Ömrünün yarýsýný aðlayarak geçiren bir peygamber. Niçin aðlamýþ? Neyi elde etmek veya hangi dünyalýða kavuþmak için? Þeytanýn hilesine kandýðýndan dolayý aðlamýþ, Rabbine karþý utancýndan aðlamýþ, ar etmiþ, haya etmiþ aðlamýþ, piþmanlýktan yýkýlmýþ koca peygamber, insanlýðýn atasý.

Hangi peygamber aðlamamýþ ki, peygamberler tarihine baktýðýmýzda yaðmur yüklü bulutlar gibi, göz yaþý sicim sicim. Ahiret fidanlarý göz yaþlarýyla yeþeriyor, büyüyor, açýyor meyve veriyor.

Aðlayýþýn temelinde kulluðu ciddiye alma var. Görevinin, yaratýlýþýnýn gayesini idrak etme var. Derya gibi dertler var. Allah ’ýn haþyetinden aðlayýþ var. Çünkü muhatap olunan makam yüce bir makam.

Onlarýn tam karþýsýndaki insanlarda ise bunun tam tersi bir durum var. Alay etme, gülme ve ciddiye almama. Nihayetinde baský ve zulüm.

Mekkeli müþriklerinde muamelesi ayný deðil mi? Kur’an ayetleri okunduðu zaman gülüp alay ettiler. Yani ibret almak, aðlamak yerine alay etmek gülmek yaptýklarý tercih.

Oysa ki Allah kerim kitabýnda “ az gülsünler çok aðlasýnlar” (tevbe, 82) buyuruyor.

Demek ki olgunlaþmanýn, piþmenin yolu aðlamaktan geçiyor. En kalbi derinliklere hüznün gözyaþýný akýtabilmekten geçiyor.

Allah ‘ý bilmenin (marifetullah) göstergesidir aðlamak.

Ýmam gazali, “Aðlamayan aldanmýþtýr” diyor. Elbette dünya için deðil Allah için aðlamayý kastediyor. Aðlamak insanýn Allah karþýsýndaki acziyetinin açýk göstergesidir. Bu bilinçle aldanmýþ deðil anlamýþ, bilmiþ, idrak etmiþ ve ikrar etmiþ olarak Rabbine olan teslimiyetini ifade etmiþ oluyor.

Bugün dünya tek kutuplu, küresel bir ifsat ve imha kuþatmasý altýnda meçhule, kaosa sürükleniyor. Kan, kir ve kin taþýyýcýlarý iþ baþýnda. Evrenin ortak deðerleri, kaynaklarý, erdemleri talan ediliyor. Tahrip ediliyor. Kendisini dünyanýn gerçek sahibi gören þer odaklarý, fütursuzca insan cellatlýðý yapýyor. Tüm dünyanýn gözü önünde insanlar açlýktan ölürken, býrakýn aðlayýp göz yaþý akýtmayý, umursamaz bir tavýrla ilgisiz kalýyor.

Gözlerden yaþ gelmezse, gönül yumuþamaz ve insanlýk acýmasýzca kin ve kan kusmaya devam edecektir.

Moðol istilasýnda, bir Moðol askeri tek baþýna bir köye girer, köyde eli silah tutan herkesi toplar, bekletir. O an silahý yanýnda deðildir. Gidip kýlýcýný alýr gelir, kimseden bir tepki yok ve köylüleri kýlýçtan geçirir.

Ne zaman ki, Musa ‘ca bir kýyam baþladý, tevhid ve özgürlük direniþi karþýsýnda tutunabildiler mi? Bu çýkýþý yapanlarýn karþýsýnda Firavun ve sistemi maðlup olmadý mý?

Büyük ve güçlü olanlarýn, zayýf ve güçsüz olanlarýn þeref ve haysiyetlerini nasýl ayaklar altýna aldýklarýný, insanlýk deðerlerini ve yeryüzünü nasýl tahrip ettiklerini acý ve ýztýrapla seyrediyoruz.

Gözümüz yaþarýyor mu? Aðlayabiliyor muyuz?

Ekranlarýn önünde açlýktan ölen Suriyelileri seyrediyoruz, yüreðimiz yanmýyor mu?

Hele baþka bir Suriyelinin, geçen gün sosyal medyada paylaþtýðý bir fotoðraf içime düðümlendi. Suriye nin mutlu azýnlýklarýndan, zannediyorum esed rejiminden birisi. Açlýktan ölen Suriyelilerin karþýsýnda buzdolabýný açmýþ ve dolu dolu olan içini gösteriyor. Allah’ým bu nasýl bir insanlýktýr.

Ekranlardan evlere kan sýçrýyor. Kir sýçrýyor, kin sýçrýyor.

Yetmiyor birisi üzerindeki bombanýn pimini çekiyor. Onlarca masum ölüyor. Baþkalarý polisi, sivili katlediyor. Ýnsanlar vatanlarýndan oldular, okyanuslara gömülürken, bize biraz huzur yetmiyor mu?

Bugün Allah ’ýn özgür yarattýðý insaný kimlerin köleleþtirdikleri gözler önünde. Anlamak, idrak etmek göz yaþý dökmek bize kalýyor. Ýslam dünyasýna musallat olan þer odaklarýnýn hesaplarýný altüst etmek.

Evet ilk insan ilk nebi Adem (as) dünyaya gözyaþýyla indi. Ve insanlýk kýyamete kadar göz yaþý dökmeye devam edecek.

Aslolan akýtýlan gözyaþýnýn niteliði, yani niçin ve kimin için aðlandýðýdýr. Allah hatýrdan çýkarsa bu aðlayýþ nafile aðlayýþtýr.

Selam ve dua ile. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 287 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır