KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYAT HÝCRETTÝR

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         HAYAT HÝCRETTÝR

 HAYAT HÝCRETTÝR

Hz. Peygamber(a.s) þöyle buyurmuþtur: “Amellerin karþýlýðý ancak niyete göredir. Bir kimsenin niyet ettiði ne ise eline geçecek olanda odur. Kimin hicreti Allah ‘a ve resulüne yönelmiþ ise; onun hicreti Allah ‘a ve resulünedir. Kim de bir dünyalýða eriþmek veya bir kadýnla evlenmek için hicret etmiþse, onun hicreti de Allah ‘ýn ve rýzasýna deðil, hicretine sebep olan þeyedir.”

Hicret, insan için kaçýnýlmaz bir sonuçtu. Zira Rab (terbiye eden) basitten zora, ilkellikten olgunluða, noksanlýktan kemale doðru bir hicreti emretmiþti.

Ýnsan, topraktan çamura, balçýktan, ses veren, konuþan bir canlýya hicret etti. Ve en sonunda beþer olarak göründü. Beþer, yeryüzündeki canlýlarýn en müstesnasýydý. Çünkü beden ve can sahibiydi. Akýl ve ruh sahibiydi. Ýnsan olabilmesi için “alaka” kurmasý, “ünsiyet” sahibi olmasý gerekiyordu. Yani hicretine devam etmesi gerekiyordu. Eðer güneþ her gün hicret ediyor olmasaydý, ay, yýldýzlar, dünya hicret ediyor olmasaydý, canlýlarýn hicreti dursaydý; insan, insan olamayacak, beþer kalacaktý.

Beþer, hicrete devam etti. Ceset ve can ruhlandý, akýl ve irade sahibi oldu. Yetmedi tam bu noktada bilgiyi keþfetti:

“O sonsuz rahmet sahibi olan Rahman , insaný yarattý. Ona kendini ifade etmeyi öðretti.”(rahman suresi,3-4)

Tüm peygamberler hicreti öðretmek için gönderildiler. Adem (as), günahýna piþman olarak tevbe ediyor adam oluyor. Ve kendisine iradesini kullanacaðý bir alan açýlýyor. O alan dünya. Ve dünya, Ademin tevbesine karþýlýk bir mükafat olarak veriliyor.

Hz. Nuh, karada bir gemi yapýyor. Yani hicretin gemisini, karada yapmayý öðretiyor. Þirkin, fýskýn, küfrün olduðu yerde, elbette ki tufanda olacaktý. Ve Nuh(as), tufanla hicret etmeyi öðretti.

Hz. Ýbrahim , “ben rabbime hicret ediyorum” demiþ ve Nemrud’un zulüm diyarýndan, özgürce yaþayacaðý topraklara hicret etmiþti. Ve böylece zulüm ve þirkten nasýl hicret edileceðini öðretmiþti. Hicretin kutlu gelini Hacer. Evlat için hicret etmeyi öðretti. Ýsmail hicretin bebeðiydi.

Ve alemlere rahmet (as), hicretin medeniyet olduðunu öðretti.

Hicret, zulmün altýnda hiçleþmemek için varoluþ mücadelesini farklý zeminlerde sürdürme kararlýlýðýdýr.

Ýþte bu kararlýlýk bizleri, kirlenmiþlikten arýnmýþlýða iletecek , muhteþem bir mücadeledir. Günah kirleriyle kararmýþ kalplerimizi temizlemenin yoludur hicret.

Günahtan, temiz bir arýnmayla, “emrolunduðun gibi dosdoðru ol” (hud,112) ilahi hitabýna yönelmektir hicret.

Evet, hicret sadece mekansal bir yer deðiþtirme deðildir. Zihinsel, düþünsel bir hicrete muhtacýz. Düþünce kodlarýmýzý yeniden formatlayacak, zihinsel ve düþünsel bir hicrete muhtacýz.

“Nefs-i Emmare “den , “kalb-i selim” e giden kutlu yürüyüþe muhtacýz. Kovulmuþ þeytan’ýn þerrinden, rahman ve rahim olana yönelmeye muhtacýz.

Kim, neye niyet etmiþse hicreti onadýr.

Hicretin hakkýný verenlerin, hicretin ruhunu anlayanlarýn yolunun sonu cennettir inþallah.

Ýnsan müebbet muhacir, hayat ebedi hicrettir.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) -KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 315 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır