KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝDEAL ÝNSAN

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         ÝDEAL ÝNSAN

ÝDEAL ÝNSAN

Ýdeal insan bir arzudur. Bulunmasý gereken insan, olmasý gereken insandýr. Bu insaný ariflerde aramaktaydý. Dünya görüþü belirgin, duruþu saðlam, erdem sahibi. Sözüne itibar edilen, kendisine güvenilen, arkaný döndüðünde tavrý deðiþmeyen insan tipi.

Tin suresinde de rabbimiz “ andolsun, gerçekten insaný en güzel bir biçimde yarattýk.” Buyurmaktadýr. Yani kendisini geliþtirebilecek, kâmil derecesine yükselebilecek faziletlerle donattýk. Sonra ayný insan için rabbimiz “sonra onu aþaðýlarýn aþaðýsýna gönderdik” buyurarak, yaratýlýþýnýn gayesinden uzaklaþan insaný deðersizleþtirip itibarsýzlaþtýrdýðýný ifade etmektedir.

Vahyin (Kuran’ýn ) amacý da kendi insanýný inþa etmektir. Bu insanýn tanýmýný yapan Kuran’dýr. Bu konuda mükemmel model Hz. Muhammed(sas)’dýr. Çünkü Kur’an onu üsve-i hasene (en güzel örnek) olarak sunmuþtur. Kuþkusuz Ýslam, insan içindir.

Nasýl bir insan? Sorusunun en doðru cevabý da Ýslam ’ dadýr. O vahiy ki, daha ilk günlerinden itibaren bedevilerden medeni, haramilerden sahabi çýkardý.

Toplumsal vahþeti, vahdet iklimine dönüþtüren vahiydir. Böyle olduðu içindir ki Muhammed Ýkbal bunu þöyle ifade ediyordu: “ yol kesenler, Kur’an’ý okuyup öðrenince yol gösterici oldular.” Böylece ideal insan ayný zamanda Ýslam insaný olmaktan geçmekteydi.

Baþka bir deyiþle insan, varlýðýn mutlak irade ve bilinci olan Allah iradesinin tecellisidir. Ýnsan, balçýktan ve Allah ’ýn ruhundan mürekkeptir. Hz. Adem’in öyküsüne bakýn bir. Adem’in

öyküsünde insan türünden, gerçek ve felsefi anlamýyla insandan söz edilir. Ýnsan, iþte Adem’deki bu ruh-balçýk, Allah-Þeytan savaþýmýndan baþlar.

Fakat tarihi nereden tanýyoruz? Nereden baþlýyor tarih? Kabil ile Habil ‘in savaþýndan. Adem’in oðullarýnýn her ikisi de beþerdir; doðal birer beþer. Ama birbirleriyle savaþmaktadýrlar. Biri ötekini öldürür. Buradan baþlar insanlýk tarihi. Adem’in savaþý özde (türde) gerçekleþen zihinsel bir savaþtýr. Bu ikisininkiyse hayatta gerçekleþen savaþtýr. Dolayýsýyla Habil ve Kabil öyküsü, tarih felsefesini, Adem’in öyküsü ise insan felsefesini göstermektedir. Habil ile Kabil’in savaþý tarihteki iki karþýt cephenin savaþýdýr. Tarih, baþtanbaþa, katil Kabil kanadýyla, maktul Habil kanadý arasýnda, hakim kanatla mahkûm kanat arasýnda olagelen savaþa sahnedir. Avcý Habil, Malik Kabil eliyle öldürülür. Yani üretim kaynaklarýnýn genel paylaþým dönemi, kardeþlik ve gerçek iman ruhu ortadan kalkar ve mahkûm olur. Kabil, tarihte diri kalýr. Hala ölmemiþtir. Ýnsanlýk ailesi, özgürlük, barýþ, hoþgörü ve mutlulukla dolu bu aile, düþman ve çeliþik iki kutba dönüþür; topraða, paraya, kol gücüne sahip bir azýnlýkla, bunun tersine açlýk çeken, ezilen, parasý ve gücü olmayan çoðunluk.

Hatta bu ikisinin ölüm olayý sýrasýndaki konuþmalarý düþündürücüdür. Kabil, ölümle tehdit ederken Habil, yumuþaklýk, þefkat ve teslimiyet içinde þöyle der; “Ama ben sana el kaldýrmam.”

Habil insaný, toplum ve düzeniyle birlikte, bu sadelik içerisinde, en küçük bir direniþ göstermeksizin ezildi. Kabil insaný ve düzeniyse, tekelci ve mütecaviz duruma geldi.

Kabil, öz olarak kötü deðildir. Onun özü Habil’in özüyle aynýdýr. Hiç kimse kötü özlü deðildir. Hepsinin özü Adem’in özüdür. Fakat burada insanýn en büyük ve apaçýk düþmaný þeytan sahneye çýkýyor. Kýyamete kadar mühlet verilen kovulmuþ þeytan. Kabil’ in alýcýlarýyla

oynayýp, hýrsý, kýskançlýðý telkin ederek kardeþ kanýný akýttýrmasý. Nefsin ve þeytanýn ehseni takvim olan insaný nasýl da aþaðýlarýn aþaðýsýna ittiðinin açýk göstergesi.

Ýnsanýn fýtratýndan kopmasý. Yoldan çýkmasý. Yaratanýn peygamberler göndererek tekrar onlarý doðru yola iletmesi. Peygamberlerin yalanlanmasý, öldürülmesi. Hepsinin yine insan eliyle yapýlmasý.

Ýnsanlýðýn olgunluða eriþtiði dönemde dünya semasýna son kez bir peygamber geliyor ve Rabbimiz ideal insaný son peygamberle sembolleþtiriyor. Ýþte budur dosdoðru yol. Ýþte budur örnek alýnacak, kendisine tabi olunacak en mükemmel model diyerek.

Ona inanan, gerçek manada imanýný kalbine yerleþtiren mü’minler, Rahman’ýn kullarý, yeryüzüne rahmettir. Onlar ideal insan tipidir. Mus’ab’ ýn Medine ‘ye yaðmasý gibi. Ýslam ama nasýl bir Ýslam? Hz. Ebubekir’in, Hz. Ömer’in, Hz. Osman’ýn, H. Ali’nin, Mus’ab b. Umeyr’in, Ebu Zer’in Ýslam ’ý; adalet ve rehberlik Ýslam ‘ý; Esaret, uyku ve suskunluk Ýslam ’ý deðil, özgürlük, bilinç ve hareket Ýslam ‘ý; ruhani Ýslam deðil, mücahid Ýslam.

Ýþte böyle bir Ýslam yeniden yürekleri fethedecek bir Ýslam ’dýr. Kabil’lere geçit vermeyecek, azýnlýðýn zulmüne ve ilerleyiþine dur diyecek Ýslam. Bunu yaþayanlar ve yaþatanlar, ideal insaný en bariz þekilde ortaya koyanlardýr.

Ýdeal insan Ýslam insanýdýr.

Selam ve dua ile. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 377 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır