KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNSAN ÝNSANIN KURDUDUR !

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         ÝNSAN ÝNSANIN KURDUDUR !

ÝNSAN ÝNSANIN KURDUDUR !

“Ýnsan insanýn kurdudur”. Bazen dað baþýndaki canavar gibi, bazen de aðacýn, meyvenin içindeki kurt gibi. Ýnsan insaný yer!

Yaþamakta olduðumuz günümüz dünyasýnda, þu sýralar dað kurdunu bile aratýr olmuþ insanlýk. Ýnsanýn insaný yiyiþini, modern yamyamlýðý insan, kendi soyuna açýkça gösteriyor. Orta doðu da insan, insaný öldürüyor ve kendi elleriyle insanlýðý öldürüyor. Evet, koskoca insanlýk tarihini de yerle bir ederek öldürüyor. Bu muhteþem kadim coðrafya, nice milletleri baðrýna basmýþ, nice kavimlere yurt olmuþ. Yüzyýllar boyunca yapýlagelmiþ, tarihi ve kültürel mirasý da beraberinde yok etmekte.

Kurtlaþan insan, sadece hemcinsini deðil, ayný zamanda güzel olan ne varsa hepsine tahammülsüzdür. Ve bu tahammülsüzlük sadece insanlýða deðil, ona ait olan bütün güzelliklere.

Kim bilir belki de kaç medeniyet çöktü bu tahammülsüzlük yüzünden. Ve insanlýk her þeye sýfýrdan baþlamak zorunda kaldý kim bilir?

Ademoðullarýnýn birbirine ettiðini, yer yüzünde hiçbir canlý ötekine yapmamýþtýr. Yok etmede, vahþi hayvanlarý bile geride býrakmýþ insanoðlu.

Tuhaf olan þu ki; coðrafyamýzda hergün yüzlerce can sebepsizce, fütursuzca ve tüm dünyanýn gözleri önünde acýmasýzca öldürülmekte. Ama bu sýradan bir hadiseymiþ gibi insanlar tepki bile vermezken, ileri (!) dünya ülkelerinde küçük bir örnekte kýyametler koparýlýyor. Oysa ki orada ölende insan, öteki tarafta ölende insan. Ama asýl ölen, insanlýk. Bu da insanlýðýn içine düþtüðü ýrkçýlýk ateþi. Bendensen deðerlisin, yok eðer ötekindensen deðersizsin.

Ýnsan insaný, o insanýn hep eksik ve kusurlu tarafýný göstererek, (kendi bakýþ açýsýndan bakarak) yenmesi gerektiðini düþünerek yer !

Ýþte hayat kitabýmýz kur’an ; Hucurat suresinde kusur araþtýrmaktan men eder. Zandan kaçýnýlmasý gerektiðini emreder. Bunun sebebi, insanýn insaný yemesini önlemek içindir.

Çünkü insan, birinin kusurunu araþtýrmak için yola çýksa mutlaka kusur bulacaktýr.

Peki bunu bilen ve buna muhatap olan Müslümanlar birbirini neden yer? (yemeye çalýþýr) Benim gibi düþünmüyorsan, benim mezhebimden, meþrebimden deðilsen ! mürtedsin, sapkýnsýn vs. dedikleri için. Mezhebini, meþrebini, grubunu, cemaatini vs. din edindikleri için.

Oysaki kur’an, haksýz yere bir insaný öldürmenin bütün insanlýðý öldürmek kadar suç olduðunu açýkça ilan ederken.

Çok hoþuma giden bir örneði paylaþmak istiyorum. Tam da Müslümanlarýn birbirlerine yaptýðý uygulamayý açýkça anlatýr tarzdan.

Ýçinde yengeçlerin olduðu bir sepetin kapaðý olmasýna lüzum yokmuþ. Çünkü ne zaman yengeçlerden biri yukarý týrmanmaya çalýþsa, diðer bir yengeç kýskacýyla onu hemen tutup aþaðý çekermiþ. Böylece hiçbir yengeç, sepetten yukarý ve dýþarý çýkmaya muvaffak olamazmýþ. Belki de yukarý týrmanan bir yengeç görünce öteki yengeç ona tutunup o da dýþarý çýkmaya çalýþýyordur. Kendi çýkmaya gayret etmeyip çýkmaya çalýþanýn sýrtýna binerek zahmetsiz bir çýkýþ yapmak için. Her biri; bir diðerine aynýný yaptýðýndan, kapaksýz bir yengeç sepetinde birbirinin üzerine basan bu yengeçler, sepetin dýþýndaki dünyayý asla göremediði kýsýr bir hayat sürüyor…

Düþününce insanýn insana, müslümanýn müslümana yaptðý da aynen bunun gibi bir durum. Oysa ki, yaratan yaratmýþ þu koskoca alemi. Herkese yetecek kadar bol ve geniþ.

Cehli ve zulümatý seçen her insan, içten kemiren veya dýþtan saldýran canavar kurda dönüþür. Homo Homýný Lupus” insan insanýn kurdudur” deyiþinin sahibi Thomas Hobbes, sanýrým bu tezinde bir kez daha haklý çýkmýþtýr. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 305 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır