KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNSAN VE ACILAR

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         ÝNSAN VE ACILAR

ÝNSAN VE ACILAR

Hoþça bak zâtýna kim zübde-i âlemsin sen Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

( Kendine dikkatice bir bak; sen dünyanýn özüsün. Bütün yaratýklarýn gözbebeði olan insansýn sen.)

Divan þiirinin son büyük temsilcisi olan Þeyh Galip, insaný varlýklarýn göz bebeði olarak deðerlendiriyor. Yaratýlmýþlarýn en þereflisi (ahsen-i takvim) sýfatýyla yaratýlan insanýn, kendi yaratýlýþýndaki hikmeti çok iyi kavramasý gerektiðine dikkat çekiyor. Ve ;

Ey dil, ey dil niye bu rütbede pür-gamsýn sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsýn sen Secde-fermâ-yi melek zât-ý mükerremsin sen Bildiðin gibi deðil cümleden akvemsin sen Rûhsun nefha-i Cibrîl ile tev emsin sen Sýrr-ý Haksýn mesel-i Îsî-i Meryemsin sen

(Ey gönül, ey gönül! Neden bu makamda üzgünsün? Gerçi yýkýk, dökük, viranesin ama týlsýmlý bir definesin. Meleklere secde etmeleri buyurulan saygýdeðer bir varlýksýn. Bildiðin gibi deðil, sen bütün varlýklardan daha üstünsün. Ruhsun. Cebrail in nefesiyle ikizsin. Allah ýn sýrrýsýn. Meryem in oðlu Ýsâ ile eþsin sen.) ifadeleriye Galip, adeta insaný sarsarak yaratýlýþý üzerinde tefekküre teþvik ettikten sonra da harekete geçirmek ister.

Eþref-i mahlukat olarak yaratýlan insanýn doðumu sancýyla baþlar. Hayata aðlayarak gözlerini açar. Sanki, yerim çok rahattý, niçin beni yerimden yurdumdan ettiniz dercesine.

Ýnsan, hayatý boyunca hep zýtlýklar yaþayan bir varlýk. Bu zýtlýklardan bir tanesi de, mutluluk ve acýlardýr. Ýnsan hayatýnda önemli bir yer tutan, çoðu zaman kaçmak isteyip te kaçamadýðý, yaþamaya mecbur kaldýðý acýlarýn insan için mutluluk yönünü, güzelliðini bulmak, o güzelliklerden istifade ederek onlarý boþa geçirmemek gerekiyor. Acý ve ýztýraplardaki çiçekleri devþirmek gerekiyor. “ Acý ve ýztýraplarýn çiçeði mi olurmuþ?” denilebilir. Hem de ne kadar! Çeþitli ve rengarenk, öbek öbek.

Allah acýlarý en çok baþta peygamberler olmak üzere, makbul kullarýna veriyor. Veriyor ki; ýztýrap güllerini devþirsinler. Ruhlarýna bu kemalat güllerinden dersinler diye. Bu büyüklerde her zaman bu çiçekleri isyanlarla kurutmadan, helak etmeden, ruhlarýnda sümbül verdirmeyi baþarmýþlardýr. Ve onlar böylece büyük insan olmuþlar, yaratýlýþ gayelerine uygun olarak kamil insan olmuþlar.

Ýþte o ýztýrap çekirdeðinin çiçeðidir Hz. Eyyub’a “sabýr kahramaný” dedirten. O çiçektir, Hz. Ýbrahim’ i “Allah dostu” yapan. Mekke müþriklerinin çile ve ýztýraplarýdýr peygamberimize “Habibullah” ünvanýný kazandýran. Zalim yöneticinin karþýsýnda dimdik duran Ýmam Azam’ larý yetiþtiren o çiçektir.

Ýnsan için acýlar, bir çok hakikatin kabuðunu patlatan itici bir güç ve manevi bir iksirdir. Ýnsana düþen, isyana düþmeden bu manevi iksiri kullanabilmek ve mahiyetini kavrayabilmektir.

Þüphesiz ki dünya, insan için bir imtihan yeridir, sýnanma yeridir, ölçüm yeridir. Ahiret için hazýrlýk yeridir. Ýnsana düþen bu imtihaný en iyi þekilde geçebilmektir.

Mutluk ve acý iki zýt kutuptur. Lakin mutluluk anlayýþý da çoðu zaman yanlýþ anlaþýlmýþtýr insan tarafýndan. Her þey dünyaya göre deðerlendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Dünya ve dünyalýk gaye edinilmiþtir. Mutluluk ölçüsü dünya olanýn mutsuzluðu da dünya olmuþtur. Derdi dünya

olanýn dünya kadar derdi olur derler. Dolayýsýyla her acýda insan, dünyaya küsmekte ve hayatý kararmaktadýr.

Hiçbir musibet insan hayatýnda kalýcý deðildir. Ýnsan sabredince üzerine düþeni yerine getirince er ya da geç terk edecektir.

Allah insaný, adeta dünyayý yutacak kadar duygu ve letafet zenginliðinde var etmiþtir. Ne zaman ki insan; ufak bir musibete uðrasa arzularý sönüp gidiyor. Ýþte bu insan için büyük bir lütuf oluyor. Adeta Allah insana; sen bu dünya için deðilsin, senin asýl dünyan öteki alem, ebedi olan yurdun orasýdýr, diyor. Bu dünyanýn bir hazýrlýk yeri olduðunu ve ona göre akletmesini istiyor.

Ýnsan her musibet anýný “ kaderden kendisine atýlan bir ikaz taþý” olarak düþünmesi gerekiyor. O ikazýn yönünü bulmak kalýyor insana. Bu gibi zamanlarda insana düþen, Allah ‘ýn her þeyi güzel yapacaðýný , güzel eylediðini ve güzel neticelendireceðini düþünüp sabýrla sonucu beklemektir.

“ Þüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadýnlar, mü min erkeklerle mü min 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 292 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır