KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KALBÝM TEMÝZ !!!

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         KALBÝM TEMÝZ !!!

KALBÝM TEMÝZ !!!

Ýnsanoðlunun kulluk çizgisinden, varoluþ sebeplerinden sapmaya baþlamasýnýn en tehlikeli aþamalarýndan biri, günah bataklýðýna sürüklenirken bunu savunuyor olmasýdýr. Yanlýþ olduðunu bile bile yanlýþta ýsrar etmek. Fütursuzca, þuursuzca o günaha devam etmek. Günah iþlerken vicdani rahatsýzlýk, iç sýkýntýsý kiþiyi tevbeye yaklaþtýrýr. Günahtaki ýsrar ve iþtah ise, onunla bütünleþme ve bir yaþam tarzýna dönüþme olarak ortaya çýkar. Ýþte bu durum þeytanýn aldatmacalarýndan birisidir. Bu sapkýnlýðý savunanlarýn en fazla sýðýndýklarý gerekçe ise; “kalbim temiz.” “sen benim kalbime bak”. “Önemli olan kalptir.” Günümüzde gittikçe artan bu “kalp temizliði” her türlü münkeri, haramý, isyaný kamufle etmede kullanýlan baþlýca argümandýr. Her türlü kirliliði, çirkinliði, pisliði “kalbim temiz” ambalajý ile pazarlamak oldukça revaçta. Kimi insanlar yanlýþlarýna doðru kýlýf bulmak için çýrpýnýr dururlar. Ýþte en güzel kýlýflardan birisi “kalbim temiz” kýlýfýdýr.

Hele birde bir kiþiyi, kurumu temize çýkarmak için yapýlan onca övgü dolu sözcükleri hiç çekinmeden sarfedebilmekte, hatta kendisinden çok o kiþiye veya kuruma (menfaati icabý) kefil olmakta. Acý bir örnekle izaha baþlayalým. Aslýnda beni çok düþündüren, bir þeyler yazmam gerek diye bu yazýyý yazmaya iten bir örnek. Geçtiðimiz günlerde Ensar Vakfý denen bir kuruluþun ki, adýný da o zaman öðrendim, öðretmenlerinden birisinin küçücük çocuklara yaptýðý iddia edilen cinsel istismar haberiyle adeta þok oldum. Kocaman, yaþýný baþýný almýþ bir adam, ders vermek için gittiði yurtta küçücük erkek çocuklarýna cinsel istismarda bulunuyor. Kaldý ki bu bir iddiadan öte, çocuklarýn þahitliðiyle gerçek olduðu açýkça ortaya çýkýyor. Çünkü bir deðil beþ deðil, 30-40 çocuk bu istismara maruz kalmýþ. Aman Allah’ým!!! Bu nasýl bir sapkýnlýk?? Bu nasýl insanlýktan çýkýþtýr. Sanýyorum bu fiili tanýmlayacak kelime hiçbir lügatta yazmýyordur. On kez idam edilse dahi yapýlan bu aþaðýlýk günahý temizlemez. Burasý tamamda, bu çirkinliðin yaþandýðý kurumdan hiçbir sorumlunun, bu bizim için aðýr bir vebaldir, takip edemediðim için, üzerime düþeni yapamadýðým için görevimi býrakýyorum veya benzer ifadeler duymadýk. Özellikle dini hassasiyeti olan mütedeyyin

ailelerin çocuklarýný gönderdiði bu gibi kurumlarda böyle olaylarýn yaþanmasý, efendim bizim niyetimiz saðlam, halis niyetle çýktýk bu yola, yani “kalbim temiz” ci bir anlayýþla kendilerini savunmalarý bu vebalden kurtarýr mý ?

Evet, yapýlan bu çirkinliði kimse tasvip etmez elbette ki. Ama asýl mesele, vicdana çökmüþ günah gibi tevbe yoluna yani sonuna kadar takibi yoluna gitmektir. Üzerine gidilmelidir.

Medyada birçok örneðini gün geçmiyor ki görüyoruz, yaþýyoruz. Bu gidiþ nereye?. Çok þey söylemek geliyor içimden. Kelimeler düðümleniyor.

Bizi bizden iyi bilen Rabbimiz, zafiyet ve acziyetimize dikkat çekiyor;

“Onlar, ufak tefek kusurlarý dýþýnda, büyük günahlardan ve çirkin iþlerden uzak duran kimselerdir. Þüphesiz Rabbin, baðýþlamasý çok geniþ olandýr. Sizi, topraktan yarattýðýnda da ve analarýnýzýn karnýnda ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çýkarmayýn. Çünkü O, Allah’a karþý gelmekten sakýnanlarý en iyi bilendir”. (Necm,32)

Kendinizi temize çýkarmaya çalýþmayýn. Kalbinizi, kalitenizi, kumaþýnýzý bilen Allah var.

Selam ve dua ile. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 272 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır