KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MEDYA VE DÝN

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         MEDYA VE DÝN

MEDYA VE DÝN

Kiþiler, kültürler ve uluslararasý etkileþimin büyük ölçüde medya üzerinden gerçekleþtiði bir çaðda yaþýyoruz. Her yeni doðan çocuk adeta teknolojinin içinde buluyor kendini. Ve böylece kuþaklar arasýndaki fark gittikçe geniþliyor hatta uçurum oluyor.

Ekonomi, ticaret, alýþ-veriþ gibi iliþkilerin büyük ölçüde medya üzerinden okunup algýlandýðý bir zaman diliminde yaþýyoruz.

Bu baðlamda medyanýn saðladýðý bu baþ döndürücü gücü din alanýnda da görmek mümkün. Öyle ki insanlar herhangi bir dini konuda aklýna takýlan bir soruyu, iki týkla öðrenebilmekte hatta doðruluðunu araþtýrmadan kabul etmekte.

Din, insanlara hakikatin bilgisini sunan, doðruya, iyiye, güzele ulaþtýran ve insana dünya ve ahiret mutluluðunu vadeden bir inanç ve yaþantý biçimidir. Dinin bu güzelliklerinin medya gibi oldukça etkili bir platformda insanlýða ulaþtýrýlmasý elbette çok büyük bir imkandýr. Bu yazýlý, görsel ve iþitsel hangi medya organý olursa olsun, en iyi þekilde kullanmak gerekmektedir.

Burada aslolan hususun medyada din anlatýmýnýn doðruluðunu ve içeriðini ele almak olmalýdýr. Yani yöntem, söylem ve iþleniþ biçiminin nasýllýðý son derece önemlidir.

Dünün Türkiye’sinde medya dinin önemini yeterince kavrayamadý hatta din, özellikle medyadan uzak tutuldu. Ancak þu bir gerçek ki, din insan hayatýndan hiçbir þekilde çýkartýlamaz gerçeði hep göz ardý edildi. Çünkü din fýtrattandýr. Ve fýtrat mutlaka aslýna rücu edecektir.

Medya, her alanda uzman kiþilerle çalýþmayý, her alanýn bir mütehassýsýný çalýþtýrmayý ihmal etmezken din hususunda bunun tam tersini yapmakta. Bir çok programda , din adýna konuþturulan zevat, ayetle hadisi, hatimle hutbeyi vs. birbirine katar hale geldiler.

Çok deðil bir-iki yýl içerisinde dini yayýn amaçlý onlarca tv ve radyo kanalý açýldý. Bu geçmiþle kýyaslandýðýnda oldukça iyi bir geliþme. Ancak yayýn içeriðine baktýðýnýzda bunun hiçte öyle olmadýðýný rahatlýkla gözlemleyebiliyorsunuz. Baðýra baðýra din anlatanlardan tutunda kiþiye özel sýrlý dualara, yanmayan kefenden bal satanlara kadar her nevi ticari ürünler bulunmakta.

Geçen gün kanallarý þöyle bir dolaþýrken tv kanallarýndan birinde, sakallý, þiþman oldukça kibar bir hoca bir þeyler anlatýyor. Ne anlattýðýný merak edip biraz seyredeyim dedim, anlattýklarý tam ilgimi çekmiþti ki araya reklam girdi. Kanal deðiþtirmeye fýrsat bulamadan ayný hocanýn reklamda olduðunu ve çörek otu satmak için oldukça hadis ve efsane uydurduðuna þahit oldum. Hoca çörek otunun faydalarýný saymakla bitiremiyor, bin derde deva ölümden baþka her þeye çare.

28 Þubatlarda, Zekeriya Beyaz gibilerden çok çekti dindar kesim. Þimdi ise; bu kadar rahat ve geniþ imkanlar samimi dindarlarý sömürmekte. Ýnsanlar yakmayan kefen, sýrlý dualar, kýble gösteren seccade, kur’an okuyan kalem, her derde derman çörek otu, yaðý, kremi vs. kurtuluþ aramaktalar. O zaman iþimiz zordu ama bugünde hiç kolay deðil. Medya üzerinden samimi insanlarý sömürü aracý haline getirildi din. Bazý kanallarda efsaneler, mitolojiler, hurafeler din diye ballandýra ballandýra anlatýlmakta ve reklam arasýnda da bal satýlmakta. Hikayeler anlatýlarak, insanlarýn duygularýna dokunup, ne kadar çok aðlatýrsa o kadar derin (!) hoca olduðunu ispatlarcasýna , fütursuzca din tacirliði yapýlmakta. Ve bütün bunlar belki bilinçli belki bilinçsizce yapýlmaktadýr. Bazýlarýna göre bu basýn özgürlüðü kapsamýna giriyor.

Basýn özgürlüðü hepimizin huzur ve felahý için gereklidir. Ancak üzerinde ýsrarla durulan özgürlük vurgusundan sadece dinin ve dindarlarýn maðdur olmasý anlaþýlýr gibi deðil. Kendi ülkemizde çeþitli sinema ve dizilerle itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlan din ve din görevliliði ve Ýslam anlayýþý batý medyasýnda korkuya dönüþtürülmekte ve islamofobia oluþturulmaktadýr. Batý sinemasýndan, ülkemizdeki film ve dizilere kadar, medyada ele alýnan, dini, manevi ve hatta büyüsel imgeler( popüler dini temalar,medyum, cinci, þifre çözücü kiþiler vb.) göz önüne alýndýðýnda, dinin özellikle gençler arasýnda nasýl algýlandýðýnýn araþtýrýlmasý ve bununla ilgili tedbirlerin alýnmasý da zorunlu görünmektedir.

Sonuç olarak dini ve manevi konularýn medyada ele alýnmasý olumlu görülürken, bu deðerlerin týpký öðütülen, buharlaþtýrýlan, yozlaþtýrýlan diðer deðerler gibi popüler kültürün bir malzemesi olarak tüket(tiri)lmesinin, pazarlanan bir meta konumuna düþürülmesinin önüne geçecek tedbirlerin acilen alýnmasý da önem arzetmektedir. Dolayýsýyla RTÜK denen kurumun içinde dini iyi bilen (diyanetten veya ilahiyat fakültelerinden) bir üyenin bulunmasý gerekmektedir.

Aslolan dini doðru kaynaktan öðrenip, olmasý gerektiði gibi yaþamaktýr.

Selam ve dua ile 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 298 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır