KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HZ. PEYGAMBERÝ AN(LA)MAK !

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         HZ. PEYGAMBERÝ AN(LA)MAK !

HZ. PEYGAMBERÝ AN(LA)MAK !

Kovulmuþ þeytandan Allah ‘a sýðýnýrým.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ýn Adýyla.

“Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (kalem, 4)

“ Ey Peygamber! Biz seni bir þahit, bir müjdeleyici, bir uyarýcý; Allah’ýn izniyle kendi yoluna çaðýran bir davetçi ve aydýnlatýcý bir kandil olarak gönderdik.”(Ahzab, 46)

Ýlahi hitabýyla Yüce Rabbimiz; Müslümanlarýn anýlarý arasýna girmesin diye, efendimiz aleyhissaletu vesselamý “ örnek” göstermiþtir. Bunun anlamý; örnek gösterilen kiþinin çaða taþýnmasý ve onunla çaðdaþ olunmasýdýr. Sadece doðum gününde hatýrlayýp sonra unutulmasý deðildir. Onun için bize peygamberi anmaktan çok, onu anlamak ve içselleþtirerek hayatýmýza taþýmak düþer. Anmak; anlayabilmeye vesile olmalýdýr.

Efendimiz insanlýðýn olgunluða eriþtiði zaman diliminde dünyayý teþrif etmiþtir. Allah katýnda tek din olan Ýslam’ýn tamamlanmasý için gönderilmiþtir. Artýk ondan sonra bir peygamber gelmeyeceðine göre; kadr-ü kýymetini bilerek ona dört elle sarýlmak bütün insanlýðýn tek kurtuluþ reçetesidir.

O’nun dünyaya geldiði zaman da insanlýk, týpký bugün olduðu gibi büyük sapýklýðýn ve sapkýnlýðýn içindeydi.

Belki, þekil deðiþmiþ ama; o zamanda insanlar kendi elleriyle yaptýklarý putlara tapýyorlardý bugün de insanlar kendi elleriyle yaptýklarý putlara tapmaktalar.

O zamanýn putlarý aðaçtan, taþtan, madenden ve helvadandý. Bugünün putlarý para, servet, þöhret, makam-mevki.

O gün de güçlünün haklý olduðu tarihi bir gerçekti bugün de güçlünün haklý olduðu bir gerçek.

Para kimdeyse güç onda demekti ve herkes güçlüden yana tavýr almaktaydý. Bugünde uluslar, gücün olduðu yere mahkum. Yeryüzünde insanlarýn büyük bir bölümü yoksulluk ve açlýkla mücadele ederken, kendini dünyanýn asýl sahibi olarak gören milletler yaþanan açlýða, sefalete, yoksulluða inat, obezite ile mücadele ediyorlar.

Zenginin, servetine servet eklemek için yapmadýðý zulüm, yakmadýðý can kalmadý. Týpký 14 asýr önce olduðu gibi.

Ýnsanlýðýn tarihiyle yaþýt olan hak-batýl davasý bugün hala devam etmekte ve görünen o ki, kýyamete kadar devam edecek.

Ýnsanlýðýn kapkara karardýðý 14 asýr önce, karanlýðý yýrtarcasýna gelen o kutlu nebinin, insanlýða verdiði mesaj; hakkýn üstün tutulmasý, haklýnýn güçlü olmasý, insanca kardeþçe bir yaþamýn en büyük erdem olmasýydý. Mesajý alan hemen aksiyona geçerek gerçek kurtuluþun nebevi öðretisini hafýzasýna kazýyor ve bir an olsun taviz vermeden yaþýyordu. Ýþte onlar, asr-ý saadeti inþa ediyordu.

Hazreti Muhammed(sav) ve Kur’an, sorumluluk alanýmýzýn kapsamýna dikkat çekiyor. Ve sen ey insan! sorumluluk sahibi bir varlýksýn, diyerek ufkumuzu açýyor.

Diri diri topraða gömülen kýz çocuðu, cahiliye anlayýþýnýn ve sisteminin kurbaný idi. Fakat bu kurbanlar Kur’an’ýn konusu olmaktan çýkmýyordu.

“Diri diri topraða gömülen kýza, hangi günah sebebi ile öldürüldüðü sorulduðu zaman.” (Tekvir, 8-9)

Ýslam bu cinayeti görmemezlikten gelmiyor. Kur’an’ýn en ciddi vurgusu burada kendini gösteriyor. Ve bu kýz kimin çocuðu? diye sormuyor. Kimliðini , etnik kökenini, sýnýfýný incelemiyor. Gömülen bir çocuk varsa, Ýslam nazarýnda bu topyekün insanlýðýn gömülmesidir.

Ýþte bugün öylesine muhtacýz ki bu ilahi anlayýþa.

Bugün çocuklar topraða deðil ama okyanuslara gömülüyor. Bu bütün insanlýðýn sorumluluðudur. Bugün insanlýk, Suriye’ de yaþanan büyük dramý seyretmeye devam ederse, oradaki yangýn, bütün insanlýðý yakacak kadar büyük ve çetindir.

Nebevi dokunuþla yeniden dirilmeye muhtacýz. Gel ey resul; rehberliðine muhtacýz. Yeniden onar bozulan kalplerimizi. Ümmet paramparça, birliðe beraberliðe muhtacýz. 1444 yýl önce 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 389 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır