KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MUTLULUK

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         MUTLULUK

MUTLULUK

Büyük bir tutkuyla, aþkla, heyecanla baðlanýrýz hayata. Hiç bitmeyecek ve hiç tükenmeyecek sanýrýz. Ýsteklerimiz, arzularýmýz ne de çoktur. Her yanýmýzý hayaller kuþatmýþtýr. Arzularýmýz sanki asýrlarý kucaklarcasýna sonsuzdur. Sonsuzluðu yaþarýz bütün duygularýmýzla. Hayatýn o keþmekeþ hengamesinde diridir hep duygularýmýz. Hiç bitmeyecek bir ömür gibi asýrlarý kollarýmýza alýp eskitmek isteriz. Ölüm mü? Oda ne? Çok uzaklarda bir serap. Baþkasý için evet, bir yakýnýmýz için olabilir bir gerçek. Bizim için mi? Henüz çok erken. Daha yapacak bir ton iþ var. Sonsuzluðu planlanmýþ bir hayat planýnda düþünülmeyen bir ihtimal!

Bir çoðumuzun hayatý algýlayýþý, hayata bakýþý böyledir. Hayat bizim için istekler ve arzulardan ibarettir. Hep o pencereden bakarýz. Hayallerde hep pembe renkli olur nedense. Onun için þair, “insanoðlunun hayali göktedir, kendisi yerdedir” demiþtir. Bitmek tükenmek bilmeyen hayaller, emeller. Ýþte o hayallere ölüm hiç uðramaz. Yani oraya sokulmaz. Hayaller kýsa olmaz. Uzun ömürde uzun hayaller olmalýdýr. Ama oraya ölüm girmemelidir. Bu insanoðlunun doðasýnda olan bir durum.

Çoðu zaman hayaller dumura uðrar. Sarsýlýr, irkilir kendimize geliriz. Gözümüzü açtýðýmýzda kendi gerçeðimizle yüzleþiriz. Dünyanýn aslýnda hiçte uzunca bir ömür yaþanarak çekilmez bir yer olduðunu anlarýz. Neden mi? Nedeni gayet açýk ve net. Ýnsanýn kendisi, kendi elleriyle dünyayý yaþanmaz kýlmaktadýr. Zulüm, þiddet, gözyaþý, akan kan. Bu kadar sýkýntýlý bir dünyada, bunca zulüm varken insan ancak, hayal kurarak mutlu olabiliyor. Ancak hayallerle avunabiliyor. Bunca iki yüzlü insanýn, yalanýn, çýkar iliþkilerinin ön planda olduðu bir dünyada baþka ne yapýlabilir ki.

Namaz kýlan; sürekli tekrarlanan sportif faaliyet gibi, sebepsiz, gayesiz, hiçbir ahlaki etkisi, ameli düzelme, saðlýklý bir neticesi dahi olmayan bir eylem olarak kýlmakta. Sabah, öðle, ikindi, akþam, yatsý hep ayný þeyi yapýyorsun, ancak ne yaptýðýn hareketlerin ve okuduðun þeylerin anlamýný biliyorsun ne de namazýn esas felsefesinden, hikmet ve hedefinden haberin var. Orucun, ruhundan oruçlunun haberi yok. Dindarlarýn dinin asýllarýndan haberi yok. Hümanistler, insan sevgisinden, insana saygýdan uzak. Bu böyle uzayýp gider.

Neticede demek istiyorum ki; insanýn dünyaya gönderilme gayesinden uzaklaþmasý onu mutsuz eder. Yani insanýn mutluluðu kendi benini (egosunu) kulluk ile tanýmak ve ona bu görevi kabul ettirmektir.

Mutluluk veya mutsuzluk, ruh dünyamýzýn bir yansýmasýdýr. Ruh aynamýzýn berraklýðý nispetinde mutlu veya mutsuz olmaktayýz. Çünkü kalbi sýkýntýyý “yapmadýðýmýz ibadetlerin cezasý” olarak gösteren peygamberimiz, ruhi sýkýntý ve huzursuzluklarýmýzda nefsimizi tahlile davet etmektedir. Nefis muhasebesi yapmamýz gerektiðini öðütlemektedir.

Günümüz insanýnýn en büyük problemi ruhi rahatsýzlýklardýr. Manevi gýda eksikliðinden kaynaklanan bu rahatsýzlýklar, en temelde inançtaki þüphelerden ya da samimiyetsizliklerden baþlamaktadýr. Bu þüpheci tutum manevi yöntemlerle tedavi edilmezse, iþte o zaman ciddi sýkýntýlara yol açmaktadýr.

Hayatýndan zevk almayan, ne yaptýðýný bilmeyen insan yýðýnlarýyla karþý karþýyayýz. Hiç þüphe yok ki, maneviyatla baðlarýmýz inceldiði nispette mutluluk ile de baðlarýmýz incelmektedir. O zaman mutluluk arayýþlarý bitmeyeceði gibi, acýlarýn, gözyaþlarýnýn, oluk oluk akan kanýn ve artan intiharlarýn da bitmesi beklenemez. Çözüm; insan için tek yol görünmektedir. O da bir olan Allah’ý tanýmak ve O’na hakkýyla kul olmak. SELAM VE DUA ÝLE. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 404 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır