KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖLÜM, HAYATIN ÖTEKÝ YÜZÜ

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         ÖLÜM, HAYATIN ÖTEKÝ YÜZÜ

ÖLÜM, HAYATIN ÖTEKÝ YÜZÜ

Yüce Allah ‘ýn genel bir yasasý olarak insanlar doðarlar, yaþarlar ve ölürler. Ölüm bir son gibi gözükse de sahip olduðumuz ahiret inancý gereði Müslümanlar olarak, ölümün bir son olmadýðýna, aksine yeni bir hayatýn baþlangýcý olduðuna inanýrýz.

Kendi deðerlerine sýrt çevirenler, yeni deðerler ve batý karþýsýnda amansýz bir karmaþayý da yaþarlar. Batýnýn, her þeyi dünya olarak gösteren fikrinin karþýsýna insanýn sonsuz hayalleri ve istekleri çýkar. Dünya tatmin etmez insaný. “Gününü yaþa” tezi, insanýn yarýnýný düþünmesini engellemez. Engellenmeyen duygular, insanýn mutluluðunu engeller.

Eðer hayatlar ölümle son buluyorsa, ölümde çok baþka anlamlar olmalý. Bu anlamlarýn, hayatý da anlamlý kýldýðý sonucunu doðurur. Buradaki anlam da, ölümün bizzat kendisi, yani yok olmuþ bir hayat deðil, ölümle baþlayan yeni ve bitmeyen bir hayatýn varlýðýna iþaret etmesi, haber vermesidir.

Ölüm, hayatýn öteki yüzü; her doðanýn kaçamayacaðý kesin ve keskin gerçek. Ölüm, ademoðlunu bekleyen, zorunlu akýbet. Aslýna bakarsanýz, insanýn bir an deðil her an yaþadýðý bir gerçeklik ölüm. Ýnsan bedeninde ölüm ve hayat her an yan yana, iç içe ve yüz yüze; insan hücre hücre, her an ölmekte ve her an dirilmekte. Her nefes veriþte ölmekte ve her nefes alýþta dirilmekte. Hz. Ebubekir’ in “ölümü nasýl bilirsin?” sorusuna verdiði cevap, adeta bu gerçeði anlatýyor: “Nefes aldýðým zaman veremeyecekmiþ, verdiðim zaman alamayacakmýþ kadar kendime yakýn bilirim.”

Ýþte bu bilinçle, bu ruhla yaþamak. Niçin yaþadýðýný bilerek ve sonunun ne olacaðýný bilerek. Dünya’ ya sevdalanmadan, ölümlü olduðunu bilerek yaþamak.

Dünyaya “geçici” olarak bakan kiþiler, dünyayý vataný olarak görmezler. Onlara göre vatan ahrettir, çünkü ebedi kalýnacak yurt orasýdýr.

Onlar eðilip bükülmeden dosdoðru hayat yaþayanlardýr. Onlar nokta kadar menfaat için virgül kadar eðilmezler. Geçici dünya zevkleri uðruna; makam, mevki, koltuk için kula kul olmazlar. Doðru ve dümdüz bir hayatý yaþamayý tercih ederler. Ölümün onlarý tedirgin etmesi düþünülemez. Nitekim etmemiþtirde. Onun için Mevlana “ düðün gecesi” diyebilmiþtir kendi ölümüne.

Evet, ölüp gideceðiz þu dünyadan. Týpký bizden öncekilerin göçüp gittiði gibi. Ölümü yok etmeye nice zenginlerin gücü yetmedi yetemezde. Karun, dünya kadar serveti olan belki de dünyanýn ilk kapitalist adamý. Sadece hazinelerinin anahtarlarýný deve katarlarý taþýyormuþ. Böyle bir zenginlik. Ölümü öldürmek olabilseydi bunu Karun yapardý. Oysa o da ölüp gitti. Herkes gibi.

Önemli olan ölüm gerçeðiyle her zaman yüzleþerek, “hayatý daha güzel nasýl yaþarým?” sorusunun cevabýný aramaktýr. Ýþte tam burada, bu sorunun yanýtý “Allah’a yakýnlýðýnýn ölçüsüdür. Fiþi pirize takýp elektrik almaya, þarj olmaya baþlayan bir cihaz gibi, usb’yi bilgisayara baðlayýp bilgi yüklemek gibi. Aþkla, sevgiyle Allah ’a yaklaþarak.

Hayatýn kaynaðý Allah ’týr çünkü. Yaþama gücüde onunla mümkündür. Allah akýldan çýktýðý an, bunalým, buhran, çaresizlik ve hayatýný sonlandýrma arayýþlarý.

Allah’ý unuttuðumuz ve ondan uzaklaþtýðýmýz her an, ruhun nefes borusunun týkandýðý, kalbin krizler geçirdiði, aþk, þevk ve heyecanýn yittiði anlardýr. Susuz çiçeðin solmasý gibi solar içimizdeki her þey. Kullanýlmayan manevi cihazlar pas tutar. Geriye bir yýðýn acý kalýr, her þey acýlaþýr ve hayatýn tadý kaçar.

Hayatý ve ölümü verenin Allah olduðunu hiçbir zaman unutmamak.

Hayattan bezmiþler için tek çare, hayatý verenin kapýsýna gitmek. Onu anmak suretiyle hayatýný yaþanýlasý kýlmak, yaþama gücüne böylece tekrar kavuþmaktýr. Hayatla aramýzýn düzelmesini istiyorsak, Allah ’la aramýzý düzeltmekten baþka çare ve çýkar yolumuz yoktur. Çünkü Allah ‘la arasý bozuk olan kalpler, sadece bu kýsa hayat için deðil, kaybolmaya yüz tutan ebedi saadetin elemiyle acý çekerler.

Kýsacýk insan hayatýný, ebedi olan ahiret hayatýnýn kazanýldýðý yer olarak deðerlendirilebilmesi ancak Müslümanca bir hayat çizgisi ile mümkün olacaktýr.

Hayatýmýz ve ölümümüz hak için hak yolda olsun.

Selam ve dua ile. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 894 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır