KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

RÝYA : MANEVÝ HASTALIK

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         RÝYA : MANEVÝ HASTALIK

RÝYA : MANEVÝ HASTALIK

“Allah sizin dýþ görünüþlerinize ve mallarýnýza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Birr,34.)

Riya; Allah için yapýlmasý gereken amel ve ibadeti, kullara gösteriþ olsun diye onlarýn beðenisini, saygýnlýðýný kazanmak veya onlardan dünyevi bir çýkar saðlamak amacýyla ve dolayýsýyla da inandýðýndan farklý bir þekilde davranmayý ifade eder.

Çaðýmýzda insanlarýn zamanlarýný, paralarýný ve güçlerini “iyi bir imaj” için nasýl harcadýklarý, daha fazla beðenilmek, takdir edilmek uðrunda zihinlerini nasýl yorduklarýný görmekteyiz. Ýyi tanýnmak, iyi bilinmek, toplum içinde hatýrý sayýlýr bir yer edinmek insan için doðal bir haldir. Ancak olduðundan farklý görünmeye çalýþmak, asýl niyeti gizlemek ne kadar ahlakidir? Ýþte asýl mesele burada ortaya çýkýyor. Sýrf hazlarý ve ihtiraslarý uðruna insanýn gösteriþ girdabýna kendisini kaptýrmasý ve asýl kimliðinden uzaklaþmasý. Riya (gösteriþ) ile dünyalýk makam elde etmeye çalýþmak. Ýnsanlarýn takdirini almak için iyilik yapmak. Ýþte asýl çirkinlik, bu davranýþ biçimidir. Hz. Mevlana’nýn ünlü özdeyiþiyle “Ya olduðun gibi görün ya da göründüðün gibi ol.”

Ýnsanlar ibadetlerini dahi belli dünyalýk elde etme uðruna gösteriþ haline getiriyorsa, orada gerçek anlamda bir manevi hastalýktan söz edilebilir. Çünkü riyanýn kendisi baþlýbaþýna manevi bir hastalýktýr. Bu hastalýktan kurtulmanýn en kolay yolu samimiyettir. Yaptýðý iþi sýrf Allah rýzasý için yapmak ve mükafatý O’ndan beklemek.

Bir hadislerinde peygamber efendimiz, kýyamet gününde üç kiþinin huzura getirileceðini ki bunlarýn birisi þehit olmuþ bir kiþi, öteki hayýrsever bir zengin diðeri de kendisine ilim verilen

alim olduðunu, bunlarýn üçününde cehenneme gönderileceðini, sebebinin ise yaptýklarý bütün bu iyi iþlerin aslýnda insanlarýn takdirini kazanmak ve dünyalýk elde etmekten baþka bir düþünceyle yapýlmamýþ olmasýdýr. Gösteriþle yapýlan hiçbir amelin Allah katýnda makbul olmadýðýnýn Nebi’nin diliyle ifade edilmesidir.

Kalbinde riya duygusu bulunarak namaz kýlan kimsenin, namazýný yeniden inþa etmesi mümkün deðildir. Çünkü hastalýk neredeyse tedaviye oradan baþlamak gerekir. Önce kalpteki riya hastalýðý, tövbe ve ihlas disipliniyle arýndýrýlmalý sonra mutmain bir kalp ile divan-ý ilahiye durulmalýdýr ki ibadet ve namazdan umulan sonuç elde edilsin.

Kalbin riyadan temizlenmesi gerçek bilincin oluþmasýna yol açacaktýr. Çünkü o zaman asýl gayenin Allah ‘ýn rýzasýna ermek olduðunu idrak edecektir.

Asýl sorumluluk her þeyi aslýyla bilen Allah ‘a karþýdýr.

Bu bilinçle bir hayat yaþamak temennisiyle. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 454 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır