KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SABIR EN HAYIRLI NÝMETTÝR

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         SABIR EN HAYIRLI NÝMETTÝR

SABIR EN HAYIRLI NÝMETTÝR

Kovulmuþ Þeytanýn þerrinden Allah’ a sýðýnýrým.

Sözlükte; “hapsetmek, tutmak, birini bir þeyden alýkoymak, dayanmak, kefil olmak, cüret ve þecaat” anlamlarýna gelen “sabýr” ýstýlahta; musibetlerin, ibadetlerin ve haramlarýn zorluklarýna karþý tahammül göstermek, nefse ve þeytana deðil Allah ‘a ve peygamberine uymak, iman edip salih ameller iþlemeye devam etmektir.

Allah’ a kulluk etmesi için yaratýlan, bu görevini yerine getirebilmesi için iman edip ibadet etmek, salih ameller iþlemek, Allah ‘a ve peygamberine itaat etmekle sorumlu tutulan insan; hayýr ve þer, nimet ve musibet mal ve evlat ile imtihana tabi tutulmuþtur. Kýsaca insan, hayatý ve ölümü ile imtihan halindedir. Ýnsanýn bu imtihanda baþarýlý olabilmesi, çalýþmasý ve sabýrlý olmasýna baðlýdýr. Çalýþmadan ve zorluklara göðüs germeden dünya ve ahiret saadetini elde etmek mümkün deðildir. Bu gerçeði Yüce Allah, kur’an’da þöyle bildirmektedir: “ Sizi mutlaka imtihana tabi tutacaðýz, ta ki içinizden cihada çýkanlarý (dini ve dünyasý için çalýþanlarý) ve (zorluklara) sabredenleri bilelim ve (yaptýklarýnýzla ilgili) haberlerinizi (imanýnýzý) deneyelim.” (Muhammed, 31)

Varlýðýnýn Rabbine ait olduðu ve yine O’na döneceði duygu ve bilinci içerisinde hareket eden mü’min, baþýna gelebilecek çeþitli bela ve kötülüklere karþý elinden gelen bütün imkanlarý kullanarak bunlarý engelleme gayreti içerisinde olur. Ýnançlý ve bilinçli bir Müslüman, öncelikle iþlerini saðlam yapar. Muhtemel felaket ve tehlikelere karþý tedbirleri alýr ve bu konuda yapýlmasý gerekli her türlü çabayý sarfeder. Ardýndan da Yüce Allah ‘a tevekkül eder.

Peygamber efendimizin Ýslam’a davet yolunda karþýlaþtýðý güçlük ve sýkýntýlara karþý gösterdiði sabýr ve metanet, mü’minlerin, musibetler konusunda nasýl bir tavýr takýnmalarý gerektiðine güzel bir örnektir.

Ýyi insanlarýn fazilet yolunda maruz kaldýklarý sýkýntýlarýn hatalarýna kefaret sayýlacaðý peygamberimiz tarafýndan müjdelenmiþ, Allah yolunda çile çekmenin karþýlýðýnýn birçok yönden sahibine mükafat olarak döneceðini vurgulamýþtýr. Bir hadisinde Hz. Peygamber þöyle buyurmuþtur: “ Vücuduna batan bir dikene varýncaya kadar, Müslüman ‘ýn baþýna gelen her bir musibet sebebiyle hatalarý affolunur.” Bu baðlamda o, zaman zaman geçmiþ kavimlerin, dinleri hususunda karþýlaþtýklarý zulüm ve iþkenceleri ashabýna anlatarak onlara metanet vermiþ ve böylece onlarý teselli ederek sýkýntýlarýný hafifletmeye çalýþmýþtýr.

Ýnsanýn dünya ve ahiret nimetlerini elde edebilmesi, hayatýný; sýhhat, afiyet, huzur ve saadet içerisinde sürdürebilmesi, dünyanýn bir takým sýkýntý, meþakkat ve zorluklarýna dayanabilmesi, sabredebilmesine baðlýdýr. Hastalýk, stres, öfke, kavga, geçimsizlik, uyumsuzluk ve baþarýsýzlýk gibi maddi ve manevi pek çok sýkýntý ve hezimetin meydana gelmesinde sabýrsýzlýk en büyük etkendir.

Ýnsan hayatý, her zaman güllük gülistanlýk olmayabilir. Ýþler daima insanýn istediði þekilde gitmeyebilir. Ýnsan, birçok olumsuzluklar, eza, cefa ve afetlerle karþýlaþabilir. Ýþte bütün bunlara ancak sabýrla karþý konulabilir.

Sabýr, baþarýnýn ve mutluluðun anahtarýdýr. Çünkü sabýr, ziyadýr, aydýnlýktýr. Sabreden zafere erer. Sabreden insan daima huzur içinde olur. Sabýr, en hayýrlý nimettir. Peygamberimiz bu konuda þöyle buyurmuþtur: “Kim sabrederek isterse Allah ona sabýr ihsan eder. Hiç kimseye sabýrdan daha hayýrlý ve daha çok nimet verilmemiþtir.”

Selam ve Dua ile. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 459 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır