KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

Ýnsanýn en acý tecrübelerinden, insanlýðýn en aðýr imtihanlarýndan biri savaþtýr. Rabbimiz yeryüzünde halife yaratacaðýný bidirdiðinde meleklerin, “ Biz, seni, þanýna yakýþmayan her türlü þeyden uzak tutarak övgü ile anýp dururken, sen orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksýn?” (Bakara,2/30) demesi, belki de insaný savaþ ile birlikte anan ilk ifadelerdir. Sonrasýnda insanlýðýn ilk ailesinde dökülen kan, yeryüzünde çatýþmanýn ve savaþýn öngörüden öte bir gerçeklik olduðunu göstermiþtir.

Dünyanýn þahit olduðu bu ilk çatýþma tablosunda, hak ile batýl arasýndaki mücadelenin de sürüp gideceðine dair iþaretler vardýr.

Tarih bu savaþlardan birine 101 yýl önce þahitlik ediyordu Sarýkamýþ ‘ta. “ALLAHU EKBER” daðlarýnda. Ama bir farkla; insanlýðýn belki de görüp göreceði en dramatik sahneleri barýndýran bir savaþ. Mermi yakýlmadan, çoðu yerde düþmaný dahi göremeden donarak hayatýný kaybeden ( tarihçiler her ne kadar sayý olarak ihtilaf içindelerse de), yaklaþýk 90.000 can tarih sahnesinden silinip, donarak þehadet þerbeti içiyordu.

Enver paþa komutasýnda , kaðýt üzerinde harika planlanan fakat gerçeklerin hiçte öyle olmadýðý bir harekat. Cephe de malzeme ve iaþe çok azdý. Tabi buna aðýr kýþ þartlarýný ve çetin arazi koþullarýný da eklediðiniz de durum hiçte kolay görülmemekteydi. Vatan topraklarýnýn her yerden kuþatýlmýþ olmasý, askerin Yemen’den gelmiþ olmasý, içerden hain iþbirlikçilerin yoðun faaliyetleri vb. gibi etkenleri de eklediðinizde durumun vehameti daha net anlaþýlmaktadýr.

Tarih, Enver paþa’yý hem kahraman hem de hain ilan etmiþtir. Herkes yaþadýðý hayatýn hesabýný Allah ‘ a verecektir. Ama þu var ki; Enver paþa’yý harekat hususunda uyaranlar olduðu gibi yanýltanlar da olmuþtur. Birlikleri denetlerken Enver paþa, tam tekmil kýyafet ve

teçhizatla karþýlanmýþtýr. Giyim kuþam kýþ þartlarýna uygun, silah ,iaþe yeterli seviyede olarak gösterilmiþ ve aldatýlmýþtýr. Tabi bu da tarihin arka sayfalarýnda kalmýþ bir ayrýntý.

Biz kim haklý kim haksýzý aramýyoruz. Bu, gerçek, objektif araþtýrmacýlarýn, tarihçilerin iþi. Mesele hak ile batýlýn ilk insanla birlikte baþlamýþ ve kýyamete kadar sürecek olmasý meselesidir. Hak yolda olanlarýn “þehadet” makamýnda olmasý. Bunun çocuklarýmýza anlatýlmasý ve bu ruhun iþlenmesi meselesidir. Hakkýn yanýnda hak dava uðruna mücadele etme meselesidir.

Bunun ölçüsünü de Kur’an belirlemiþtir;

“Ve Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayýn! Aksine onlar diridirler; rýzýklarý Rableri katýndadýr.” (Âl-i Ýmran 3:169).

“Hicret edenler, yurtlarýndan çýkarýlanlar, yolunda eziyet çekenler, savaþanlar ve öldürülenler: Ýþte bunlarýn günahlarýnýn üzerini kesinlikle örteceðim ve onlarý tabanýndan ýrmaklar çaðlayan cennetlere sokacaðým.” (Âl-i Ýmran 3:195).

“Allah yolunda hicret eden, sonra da öldürülen veya ölen kimseler var ya: Allah onlara tarifsiz güzellikte bir rýzýk bahþedecektir.” (Hac 22:58).

“Allah yolunda öldürülen kimselere gelince: O, onlarýn yaptýklarýný asla zayi etmeyecektir.” (Muhammed 47:4).

“Kuþku yok ki Allah yolunda çarpýþan, öldüren ve öldürülen mü’minlerden Allah, karþýlýðýnda Cennet vaat ederek mallarýný ve canlarýný satýn almýþtýr.” (Tevbe 9:111).

Bu ve benzeri ayetlerin Allah yolunda öldürülenler olarak ölçüyü belirlemiþ olmasý; hakiki manada þehitliðin tanýmýný yapmýþtýr.

Bu âyetlerde geçen “Allah yolu”, Allah davasýný ifade eder. Bu âyetler, sýrf Allah davasý uðrunda ölenlerden söz etmektedir. Allah Rasulü bu kimselerin hizasýna, “kahraman olma” niyetiyle savaþa katýlýp da savaþta öldürülen kimseleri yazmamýþtýr. Kendisini kadýnlara kanýtlamak için, Rasulullah’ýn ordusunda savaþarak can veren Kuzman adlý sahabi buna örnektir.

Ýþte bunun içindir ki; her yaný tarih kokan, her yaný þehit kaný ile sulanmýþ kadim bir coðrafya da yaþýyor ve bu bilinçle Allah yolu olan hak dava uðrunda savaþýp can veren kahraman ecdadýmýzýn gururunu taþýyoruz yüreðimizde.

Sözün özü: Þehîd olmak örnek olmaktýr. Þehîd olmak, insanýn üzerinde söz hakký olan deðerlerini imanýna þahit kýlmaktýr. Bunu yapanlar ilahi mahkemede sanýk olarak deðil, tanýk olarak arz-ý endam eder.

Onlar bize örnek oldular, imanlarýna birbirlerini þahit kýldýlar.

Rabbim makamlarýný Al-i eylesin.

Allah yolunda yaþayanlar Allah yolunda ölürler. Elbette böyleleri de vahyin þahadetiyle þehittirler. Onlar canýný ve kanýný imanýna þahit kýlanlardýr. Fakat onlarý þehit kýlan sýrf “ölmeleri” deðil, Allah yolunda “olmalarý”dýr. Rabim! Bizi de þahitlerle birlikte yaz! Rabbim! Bizi de örnek bir hayatý yaþayarak þehitliði hak etmiþ bahtiyarlar arasýna kat! 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 598 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır