KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER

TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER

Ýnsan, toplum içinde yaþayan bir varlýktýr. Toplu halde yaþayan insanlarýn huzur ve mutluluðu saðlayabilmesi için hak ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Sorumluluk bilinci de kiþinin önce kendisine karþý sonra ailesine ve topluma karþý sorumluluðu ile baþlamaktadýr. Kur’an-ý kerimde yüce Allah, Kýyame suresinde “ insanoðlu kendisinin baþýboþ býrakýlacaðýný mý sanýr ?” buyurmakta ve böylece insanýn sorumluluk sahibi bir varlýk olduðunu bildirmektedir.

Misafirhane olan bu dünya imtihan yeridir. Ýnancý, sözü ve fiilleriyle daima imtihan halinde olan insan, hayatýnda acý veya tatlý olaylarla karþýlaþabilir, mutlu olduðu veya üzüldüðü anlar olabilir. Bunun içindir ki atalarýmýz; “altýn ateþle, insan mihnetle (sýkýntý anýnda) belli olur” demiþlerdir. Hepimiz varlýkla olduðu gibi darlýkla, saðlýkla olduðu gibi hastalýkla da imtihan halindeyiz.

Dünyanýn her yerinde olduðu gibi ülkemizde de, zihni, ruhi ve bedeni yönden engelli insanlar bulunmaktadýr. Bu kardeþlerimize gereken duyarlýlýðý göstermek hem insani, hem vicdani hem de dini bir görevdir. Zira yüce dinimiz Ýslam da, engellilere özel manada yer verilerek, sahip çýkýlmasý emredilmektedir. Peygamber efendimiz (s.a.s) “ bakýma muhtaç kimselerin sorumluluðu bize aittir”(Buhari, Feraiz, 25) buyurarak, onlara yardýmý sadaka olarak nitelendirmiþtir.

Ülkemizde yaklaþýk on milyon engellinin varlýðý da bize, sorumluluðumuzu kat be kat fazlasýyla hatýrlatmaktadýr. Onlarýn yaþam olanaklarýný iyileþtirerek , hayatlarýný özgürce, her normal kiþi gibi devam ettirmelerini saðlamak asli görevimiz olmalýdýr. Baþta yetkililer olmak üzere bu görev hepimize düþmekte ve onlar için engelsiz bir yaþam alaný sunmak

mecburiyetinde olduðumuzu unutmamalýyýz. Kur’an-ý Kerimde”Görme engelliye güçlük yoktur, ortopedik engelliye güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur” (Nur,61) buyurularak engellilerin hayatýna kolaylýk saðlanmasý emredilmiþtir.

Bir gün peygamberimiz “her gün” için sadaka verilmesi gereðinden söz eder. Sahabeden Ebu Zer, her gün için sadaka verecek imkanlarýnýn olmadýðýný söyler. Bunun üzerine peygamberimiz(s.a.s) : “ sadakanýn bir çok çeþidi vardýr:

* Allahu Ekber, Subhanallah, La ilahe illallah, Esteðfirullah demen

* Ýyiliði emretmen, kötülüðü men etmen,

* Ýnsanlarýn yolundan diken, taþ ve kemik (gibi zarar veren þeyleri) kaldýrman

* Görme engellilere rehberlik etmen,

* Saðýr ve dilsizlere, anlayacaklarý bir þekilde anlatman,

* Ýhtiyacý olanýn hacetini tedarik etmesi için bildiðin yere delalet etmen,

* Derman arayan dertliye yardým için koþuþturman,

* Koluna girip güçsüze yardým etmen,

* Konuþmakta güçlük çekenin meramýný ifade edivermen,

* Bütün bunlar kendin için yaptýðýn sadaka çeþitlerindendir” buyurmuþtur. (ahmed, V, 168-169, 154)

Engellilere yapýlacak bu tür yardýmlarýn sadaka olduðunu diðer bir ifadeyle Allah’ a olan sadakatin bir ifadesi olduðunu belirten peygamberimiz (s.a.s), herhangi bir görme engelliyi yoldan saptýrmalarý, onu kasten yanlýþ yola yönlendirme sadakatsizliðini gösterenleri de lanetliler arasýnda saymýþtýr.

Ýnsanlara yardým edene Allah yardým eder.

Unutulmamalýdýr ki insan, ya engelli ya engelli yakýný ya da engelli adayýdýr. Bu olguyla herkesin bir þekilde iliþkisi vardýr.

Allah insanlarý; imanlarý, ibadetleri ve güzel davranýþlarýyla deðerlendirir, fizik yapýlarýna, renklerine, cinsiyetlerine, saðlam veya engelli oluþlarýna bakmaz.

3 Aralýk dünya engelliler günü inþallah ülkemizde bir milat olur. Engellilerin eðitimleri, onlara iþ imkaný saðlanmasý, iyi iliþkiler kurulmasý ve böylece topluma kazandýrýlmalarý yönünde ciddi adýmlar atýlmasýna vesile olur. Baþta yetkililer olmak üzere onlara daha geniþ yaþam alanlarý, fiziki þartlar oluþturmak hepimizin görevidir.

Engelli kardeþlerimize toplumsal duyarlýlýðýn artmasý dileðiyle. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 547 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır