KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 )

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 )

AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 )

Kovulmuþ þeytandan Allah’a sýðýnýrým

Kur’an-ý Kerimde “ Allah a iman” meselesinin zikredildiði ayetlerin pek çoðunda “ahirete iman” ýnda beraberinde vurgulanmasý dikkat çekicidir. Dünya hayatýnýn gerçek anlamda, ahirete iman þuuruyla, istikamet üzere yaþanabileceðinin en belirgin ifadesi bu olsa gerektir.

Nihai kurtuluþun saðlam bir ahiret inancýyla mümkün olabileceðini, söz konusu Kur’an ayetlerinde farklý yönleriyle görmemiz mümkün. Gerçek þu ki; ahiret inancýný içselleþtirerek yaþayan her mü’min kendisine vaat edilen mükafatlara erdirilecektir.

Sekülerleþen dünyada, birçok kavramýn mahiyeti buharlaþtýðý gibi ahiret bilinci de flulaþtýrýlmakta ve sadece söylemde kalmaktadýr. Ahirete inandýðýný söyleyen ancak hayatýnda bu inancýn herhangi bir tezahürüne rastlanmayan takva, zühd vb. gibi kavramlarý sürgüne göndererek, dünya hayatýný Gayri Müslimlerin algýladýðý gibi algýlayýp, onlar gibi dizayn eden, ibadetini ancak Cuma’dan Cuma ya ya da ramazan’dan ramazana sýkýþtýran insan tipine bu kadar fazla rastlanmasý hiçte hayra alamet deðil. Ýnsanlar artýk iki dünyalý olduðunu unutarak, tek dünyalý (dünyevi) arzu ve isteklerle yaþar oldular. Gerçek mutluluðu dünya hayatýnda arar oldular.

Peki, nedir insanlarý özellikle de inanan insanlarý böyle bir buhrana düþüren nedenler? Bu sorunun cevabý burada yazmakla, anlatmakla verilebilecek türden deðil. Ancak meselenin ana hatlarýný belirtmekte fayda vardýr.

Özellikle bu dünya hayatýnýn iki temel hususiyeti vardýr: “Geçici” ve “aldatýcý” olmasý. Aldatýcýlýðý geçici olduðunun unutulmasýyla ortaya çýkar. Günümüz insanýnýn en büyük sýkýntýsý iþte buradadýr. Dünyanýn geçici olduðunu unutmak. Onun oyalayýcý ve aldatýcý

karakteri göz ardý edildiðinde aldatýcý yaný kendisini gösterir ve hayatýn mahiyetini, ona baðlý olarak da insanýn yaratýlýþ gayesinden uzaklaþtýðýný belirginleþtirir.

“Dünya hayatý ancak bir oyun ve bir eðlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah ‘a karþý gelmekten sakýnanlar için daha hayýrlýdýr. Hala akýllanmayacak mýsýnýz?” (En’am,3)

“Dünyayý seven, ahiretine zarar verir. Ahireti seven dünyasýna zarar verir. O halde siz, baki olaný fani olana tercih edin.” (Ahmed b. Hanbel, el-müsned,IV,412)

Tarihin hiçbir döneminde Müslümanlar þimdi olduðu kadar dünyaya tam meylederek / dünya merkezli bir hayat geçirmemiþlerdir. Buna en þaþaalý medeniyetleri kurduklarý dönemleri de iþgal ve istilalara maruz kaldýklarý dönemleri de dahil edebiliriz. Hayatý hep ahiret merkezli algýlamýþ, baþa gelen her þeye “imtihan” bilinciyle sabrederek bakmýþlardýr. Mezarlýklarý þehrin giriþlerine yapmaya özen göstererek hayatý ve ölüm gerçeðini göz önünde bulundurmayý ihmal etmemiþlerdir. Yerin altýyla üstü arasýndaki mesafenin bilincinde olarak yaþamýþlardýr.

Günümüzde mezarlýklar þehrin en uzak bölgelerine, gözden uzak yerlere yapýlmakta ve insanlarýn ölüm duygusunu, ölümden sonraki hayat, hesap, mizan bilincini yok etmektedir. Bu ise dünyevileþmenin, dünyaya sevdalanmanýn, hazzýn ve hýzýn artmasýna sebep olmaktadýr. Ýnsanlar hiç ölmeyecekmiþ gibi bu dünya hayatýna sýmsýký sarýlmaktalar. Paçasýný modernite rüzgarýna kaptýranlarýn “ölüm” meselesine, hayatýndan “aðýzlarýn tadýný kaçýran” o temel gerçekten uzaklaþtýrdýðýný görmek, meselenin daha iyi anlaþýlmasýný saðlayacaktýr.

Oysa Kur’an, dünya hayatýnýn bir imtihan süreci olduðunu ve özellikle de inananlarýn bir takým denemelerden geçirileceði konusunda bize açýk uyarýlarda bulunmaktadýr. “Ýnsanlar” “iman ettik demekle býrakýlacaklarýný ve imtihan edilmeyeceklerini mi sanýrlar?” (Ankebut, 2)

Kur’an ve sünnet ahireti hep ön planda tutmuþtur. Bu sebeple Ümmet-i Muhammed (s.a.v) ahir zamanda ahiret bilincini yeniden kuþanmak zorundadýr.

Selam ve dua ile 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 585 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır