KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK

ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK

Sofralarýmýzda akraba ve dostlarýmýza yer ayýrmak kadar, tanýdýk tanýmadýk fakirleri de bulundurmak Ýslam‘ýn bize emridir. Aç olaný doyurmak, her zaman sevabý fazla olan ve huzur verici bir durumdur. Hele bunu alýþkanlýk haline getirenler, bu hazzý fazlasýyla yaþýyorlardýr. Çünkü insan verdikçe, yedirdikçe daha fazla vermek ve yedirmek ister. Ama bunun için öncelikle yedirme iþini baþarmasý, nefsini yenmesi gerekmektedir. Bu ise hiçte kolay bir þey deðildir. Ebu Hureyre radýyallahu anh’ tan rivayet olunduðuna göre, birisi katý kalpli, gönül huzurundan mahrum yaþamaktan muzdarip olduðunu peygamberimiz’e söylemiþti. Peygamber efendimiz (sas), ona, “kalbinin yumuþamasýný istiyorsan , açý doyur ve yetimlerin baþýný okþa” buyurdular. Bir baþka hadiste de “ kim bir açý, Allah için doyurursa, Allah ona cennet meyvelerinden yedirir.” buyurmuþlardýr. Ýhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarýný gidermek, onlarý doyurmak cehennem azabýna karþý kalkan olarak gösterilmiþtir. Yine peygamberimiz;” bir hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateþinden koruyunuz.” buyurmuþlardýr. Müddessir suresinde açlarý doyurmamak; namazý terk etmekle, hatta ahireti inkar etmekle ayný teraziye konmuþ ve cehenneme giriþ sebebi olarak gösterilmiþtir. Kur’an-ý Kerimde ve Hadis-i Þeriflerde onlarca örneðini bulabileceðimiz infak kavramý; temelde zekat ibadetidir. Zekatýn ilk anlamý” artma ve çoðalma” arý duru hale getirmedir. Yani malý, serveti bereketlendirme, artýrmadýr. Zaten sadakaya da, kiþi Allah’ýn verdiði servet emanetine “mülkiyet” olarak deðil “emanet” olarak bakýp onu paylaþtýðý için “sadaka” adý verilmiþtir. Zira serveti paylaþmak, emanete sadakat, onu biriktirmek ve hasislik yapmak, emanete ihanettir. Ýþte bu perspektiften bakmamýzý saðlayan kur’an, malý temizlemenin yolunun vermekten, yedirmekten geçtiðini ifade ediyor. Kur’an’ýn her emrinin ahlaki bir boyutu vardýr.

Bunun yaný sýra Kur’an yapýlan iyiliðin baþa kakýlmasýný nehyeder. Kur’an bir infak ahlaký inþa eder. Bu konu Kur’an’a göre o kadar önceliklidir ki, 23 yýllýk peygamberlik sürecinin daha ilk inen üçüncü pasajý olan Müddessir Suresinin 6. Ayetinde þöyle buyurulur: “Ýyilik yapmayý kazanç kapýsý haline getirme!” veya “Allah için yaptýðýn iyiliði çok görme!” iþte bu emir infak kavramýnýn ahlakýný ortaya koyar. Yani günümüz tabiriyle “ kaz gelecek yerden tavuk esirgememek” mantýðýný reddeder. Bu tutum infak ahlakýna aykýrýdýr, zira gerçekte mülkün tamamý Allah ‘ýndýr ve buna kulun kendisi de dahildir. Dolayýsýyla kulun vermesi, hakiki deðil mecazi manada vermedir. Hakikatte veren de Allah ‘týr, verdirende. Veren kul, kendisine vermeyi nasip ettiði için Allah ‘a þükür borçludur.

Ýnfak edip baþa kakanlar Allah ‘ýn vaat ettiði ödülden mahrum kalacaktýr. Bunun manasý; infak ahlakýna riayet etmeyiþleridir.

Sonunda baþa kakýlan ve gönül inciten bir yardým, gösteriþ için yapýlan yardýmdýr. Allah ‘ýn gördüðüne yürekten inanan birinin sýrf baþkalarý görsün diye iyilik yapmasý, o iyiliðin bütün ahlaki yapýsýný imha eder. Sonuçta bu, gerçek bir iyilik deðil, iyilik kisvesine bürünmüþ bir aldatýþ ve aldanýþtýr.

Meselenin özünde, yapýlan iyiliðin Allah için yapýlmýþ olmasý vardýr.

Unutmamalýyýz ki neyimiz varsa, herhangi bir zorluða düþmeden, onu ortaya koyabilirsek, gönül hoþluðu ile yapacaðýmýz ikramlar bereketli ve devamlý olur.

Selam ve dua ile. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 670 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır