KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ

GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ

Hamdü sena; bütün varlýklarý muhabbet ile yaratan, insaný da yüce sanatýnýn göz bebeði eyleyip marifet-i ilahi ile donatarak ebedi bir vuslat yolcusu eyleyen Cenab-ý Allah’a olsun!

Salat ü selam; yaratýlýþ gayemizi bize öðreten, muhabbet kandilinin tutuþturucusu, hidayet güneþimiz ve marifet yýldýzýmýz olan Hazret-i Peygamber –sallallahu aleyhi ve selem-‘e, aline ve ashabýna olsun.

Niyetlerimiz samimi, amellerimiz Salih olsun.

Her þeyin mutlak bir sebebi vardýr. Küçücük bir zerreden tutun da muazzam gökyüzüne, galaksilere kadar hiçbir þey sebepsiz deðildir. Yerde ve gökte, bildiðimiz ve bilmediðimiz her þey bir gaye için yaratýlmýþtýr. Her þeyin varlýk sebebi mevcuttur.

Ya insan? En mükemmel bir biçimde yaratýlmýþ, yeryüzü onun emrine verilmiþ, nice üstün yeteneklerle donatýlmýþ en özel varlýk. Öyle bir özelliðe sahip ki, Allah’a en yakýn veya en uzak olabilecek yegâne varlýk.

Hal böyleyken, insan idrak etmeli ki, asla baþýboþ yaratýlmadý. “sizi sadece boþ yere yarattýðýmýzý ve sizin hakikaten huzurumuza getirilmeyeceðinizi mi sandýnýz?” (el-mü’minun, 115) “insan baþýboþ býrakýlacaðýný mý zannediyor?!” (el-kýyame, 36)

Ve insan nankörlük etti. Büyük günahlar iþledi. Þirke düþtü. Kendisine gönderilen uyarýcýlara kulak týkadý. Ýlahi kader tecelli etti, helak oldu. Kur’an-ý Kerim, birçok ümmetin yok olup gittiðini, helak olduðunu haber verir bize. Çünkü o insan/insanlar, yaratýlýþ gayesinden uzaklaþtý, dalalete düþtü, sapýttý.

Ve tarih son kez tekerrür etti insanlýk için. 7. Asrýn baþlarýnda son kez bir uyarýcý ve son kez bir kitap geldi ve Allah bir kez daha tenezzül etti insana. O insan Allah ’ýn aðýr emanetini kabul etmiþtir. Bu yüzden kendi özgürlük ve seçimiyle sorumlu ve yükümlüdür. Sorumluluðu aðýrdýr. Zira sorumluluðunun bilincinde bir hayat yaþamazsa, inancýnýn gereklerini yerine getirmezse varacaðý yer en kötü varýþ noktasý cehennem. Sorumluluk bilinci ve idrakiyle yaþar, Salih amel iþlerse varacaðý yer en güzel varýþ noktasý cennettir. Peki bu son çaðrý, son ilahi hitap bizden ne istiyor, biz ne kadarýný yapabiliyoruz, sorumluluklarýmýzý ne kadar yerine getirebiliyoruz? asýl cevap bekleyen soru bu. Bizi dünya ve ahirette mutluluða ulaþtýracak dini ne kadar yaþýyoruz? Ya da Ýslam’ý ne kadar anlýyoruz veya nasýl yaþýyoruz? Bu sorular uzar gider. Þimdi biraz bunlara deðinmek istiyorum.

Kendisini aydýn, alim olarak lanse etmiþ olanlara bakýyorum. Ýnsanlar onlardan, bilmediklerini öðrenmek için konuþmalarýný beklerlerken onlarýn hemen ilk cümlesi baþka birisini, kendisi gibi düþünmeyen bir diðer “alimi”, “aydýný” eleþtirmek oluyor. Eleþtirmek yetmiyor, mürted

ilan ediyor. Birileri Kur’an hiçbir þeyi eksik býrakmamýþtýr diyor, baþkalarý buharisiz din olmaz diyor. Birileri ötekilerini hadis inkarcýlýðýyla suçlarken, diðerleri onlarý þirkle itham etmekte. Bu arada batý teknolojinin en ilerisi için uðraþmakta. Müslüman alemi de; mezhep, meþrep, ýrk vs. kavgalarýyla birbirini boðazlamakta. Bir þeyler ters gidiyor, sýkýntý dinde mi? anlayýþta mý? Elbette ki sorun dinin kendisinde deðil, sorun dindarlarda yani Müslümanlarda. Ýslam dininin asýl gayesi insaný ahlaken mükemmelliðe ulaþtýrmaktýr. Peki bunca tv-radyo programýnda, konferanslarda, panellerde veya Cuma vaazlarýnda onlarca “alim” konuþurken neden hala Müslümanlar bölük pörçük. Bu kadar þeyhler, mürþitler, seyitler, þerifler var ama bir araya gelip ortak bir çalýþma yapamýyorlar. Güneydoðuda o kadar medrese, dergah vs var ama teröre karþý halký bilinçlendiremiyorlar, ortak bir deklarasyon yayýnlayamýyorlar. Peki bu zihniyetle Ýslam’ý gençliðe nasýl anlatabiliriz. Kavgacý, tekfirci, tahammülsüz, bizden, bizden deðilci bir üslupla Ýslam nasýl anlaþýlýr? Neden insanlar hep bencil. Vurdumduymaz, bana neci. Oysa ki insan sorumlu bir varlýk. Kendisine, ailesine, çevresine, bütün insanlara karþý sorumlu. Ýslam insaný ki bu sorumlulukta en ön safta yer alýr, almalýdýr.

Onlar (din adýna konuþanlar) ancak þunlarý söyleyip duruyorlar: bizim bu dini inanç ve amellerimiz kabirde münker-nekir’in suallerine cevap vermek için iþimize yarayacak; orada faydasý ortaya çýkacak, bu dünyada yaptýðýmýz iþlerin karþýlýðýný ve ecrini orada alacaðýz. Bende diyorum ki; doðrudur; ancak, zillet ve fakirlik içinde kývrandýðýmýz bu ölüm öncesi dünya için senin dinin bana ne öneriyor? Bütün dünya halklarý ve insan nesli ateþten gömlek haline gelmiþ þu hayatýn ateþinde kývranmakta; sizler bu sýcaklýðý hissetmiyorsunuz bile. Ancak ahretin, cehennemin, azabýn dehþetinden gece gündüz göz yaþý dökelim derken, benim derdim, bugün bütün insanlýða musallat olmuþ; beni, seni, onu ve herkesi çepeçevre kuþatmýþ, içinde kývranmakta olduðumuz bu ateþtir. Ben bu alevleri dindirecek etkenlerin, onu söndürecek sularýn peþindeyim. Ben dualarýnda “Rabbim! Beni baðýþla; Allah ‘ým bana saðlýk ver, hayatýma mutluluk kat.. vs vs þeklinde sadece “ben” den ibaret olan bir dinden bahsetmek istemiyorum. Bu din sadece seni mi kurtarmalý. Ben bütün insanlýðý kurtaracak benimde uðrunda feda olacaðým bir din ve iman arýyorum. Evet o din tam ve mükemmel din bütün asaletiyle bizi kendisine çaðýrýyor. Hazreti Muhammed(sav) efendimizde nasýl aksiyona dönüþtüyse o bilinçle yaþamamýz için bizi kendisine çaðýrýyor. Okunmak ve anlaþýlmak için indirilmiþ yüce bir kitap Kur’an, efendimiz tarafýndan nasýl anlaþýldý, yaþandý, kýsa bir sürede büyük coðrafyalara yayýldý. Ondan ilim, irfan öðrenildi. Kur’an la büyük medeniyetler inþa edildi. Þimdi asýl mesele, yani asýl cevap yaratýlýþ gayemiz olan Kur’an’dan kopuþ, alemi Ýslam’ý bu hale getirdi. Dini anlatanlar Kur’an ayetleri yerine hikaye anlatmaya baþladýlar. Çünkü bu prim yapýyor. Dünyalýk geçim elde ediliyor. Ýnsanlar saygý duyuyor. Daha ne olsun. Müslümanlar Kur’an’ý omzuna, gözüne, dizine, boynuna, bebeðinin kundaðýna, kardeþinin beþiðine ve hastanýn yastýðýna takýyorlar. Saðlýklý olmak için bazý ayetleri okuyup üflüyor yahutta muska yapýp yakasýna , boynuna veya ineðinin kulaðýna takýyorlar. Ýnsanýn insan olduðunu ve deðerini ortaya koyan seçme, karar verme, amel etme, anlama ve düþünme

yerine; istihareye yatmak için yararlanýlmaya çalýþýlýyor. Kitaba bir çeþit toto – loto muamelesi yapýlýyor. Gayeden sapýlmýþ ve bu manada yoldan çýkýlmýþ olunuyor.

Evet bizimki de eleþtiri oldu belki ama gerçek anlamýyla bir olgudan bahsediyorum. Kur’an her þeyiyle ortadayken, koskoca bir Ýslam medeniyeti yaþanmýþ olarak önümüzdeyken, yanlýþ giden þeyleri düzeltmek bizim elimizde. Kur’an’ý anlamak, yaþamak yaratýlýþ gayemiz olmalýdýr. Devam edeceðiz inþallah. Selam ve dua ile. 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 68791 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır