KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YüREKLERN FETH

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         YüREKLERN FETH

Yüreklerin Fethi

 

Uzun bir ardan sonra yeniden yazmaya karar verdim. Siz kýymetli okurlarýmdan daha fazla uzak durmak istemedim. Yaþanan süreçte yazmayý oldukça özledim. Yazmamama birçok etken sebep olmuþtur. Bunlarýn baþýnda 15 temmuz darbe giriþimi ve sonrasýnda yaþananlar en büyük etkendir. Süreci takip etmek, kim kiminle, nerede, nasýl? Gibi sorularýn art arda sorulduðu bir ortam, çalkantýlý bir ortamdýr. Allah’ a sonsuz þükürler olsun ki bu giriþim milletimizin gösterdiði mükemmel direniþle bastýrýldý. Hayatý pahasýna tanklarýn önüne çýkan bu millet azmin, direniþin, inancýn ve zaferin timsali oldular. Ýþte iman, iþte ruh, iþte teslimiyet.. iþte bu yüreklilerin fethidir. Ýþte bu inancýn zaferidir.

Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada aylardýr anlatýlan birçok konuya girmek yerine ki herkes artýk fetö uzmaný oldu. Ben daha çok dinimizin ya da daha doðru tabirle dindarlarýn aldýðý aðýr tahribatý ele almak istiyorum.

Meselenin aslý her zaman ifade ettiðimiz gibi Kur’an’ca bir þuurdan, peygamberce bir yaþamdan uzak olmaktýr. Kur’an’ýn onlarca ayeti bize akletmemiz, düþünmemiz, sorgulamamýz yönünde adeta ültimatom verirken bizler ne yapýyoruz? Öz eleþtiri yapmak burada en doðru tavýrdýr. Müslüman aldanmaz ve aldatmaz. O halde yüzyýllardýr Müslümanlar neden aldanýyorlar? Samimiyet ve teslimiyet bunun en güzel izahý olsa gerektir. Anlaþýlmasý ve yaþanmasý için gönderilmiþ olan hayat kitabý Kur’an bir kenara býrakýlarak liderinin sözüne uyan, önderini tartýþýlmaz gören bir kafa aldanmaya ve aldatýlmaya açýktýr. Kim sizi cemaatine, grubuna, oluþumuna çaðýrýyorsa ondan uzak durun, peþine takýlýp gitmeyin. Ama kim sizi Kur’an’a, sünnete çaðýrýyorsa iþte gidilecek adres orasýdýr. Din adýna, hizmet adýna samimi Müslümanlarý kandýrýp kendi saltanatlarýný kuranlara inat, bu yaþananlar göstermiþtir ki, artýk bilinçlenmeye ihtiyaç vardýr. Önce devlet bu iþe el atmalýdýr. Okullarda saðlam bir din eðitimi verilmelidir. Neye inanýrsa inansýn, isterse inançsýz olsun ama vatandaþa saðlam bilinç kazandýrýlmalýdýr, din eðitimi hususunda.

Kur’an’ýn ilk emri ikra (oku) dýr. Yani iþit deðil. Önce okumayý, anlamayý emretmektedir. Her iþittiðini doðru sananlardýr asýl aldananlar. Ýþte bunu yapanlar gerçek fakirlerdir. Çünkü fakirlik parasýzlýk deðildir. Asýl fakirlik tozlu raflardaki kitaplardýr. Asýl fakirlik düþünce fakirliðidir. Asýl fakirlik sorgulamadan, muhakeme etmeden yaþamaktýr. Benim liderim yanlýþ yapmaz, yanlýþ söz söylemez demekte yatmaktadýr fakirlik.

Yaþanan bu süreç samimi dindarlarý hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Baðlý olduðu bir cemaatin ihaneti gün yüzüne çýkýnca zihinler bulanmýþ büyük bir travma yaþanmýþtýr. Ýslama, Ýslami yaþantýya uzak olan kesimde, dinden iyice soðumuþtur. Ýþte bu en büyük vebaldir. Diðer cemaat ve tarikatlar ciddi anlamda sarsýntýya uðramýþtýr.

Ama her þeye raðmen millet ihaneti affetmediðini göstermiþtir bütün dünyaya. Ýnþallah yeni nesil doðru bilginin kaynaðýna ererek öðrenir dinini, tarihini. Bir kez daha anlaþýlmýþtýr ki diyanet iþleri baþkanlýðý bu ülkede dini yaþantýnýn çatýsýdýr, çýtasýdýr.

Konuyu kýsaca özetlemeye çalýþtým. Devam edeceðiz inþallah.

Selam olsun ihanete geçit vermeyen 15 temmuz þehitlerine ve gazilerine. Selam olsun din için, vatan için þehadet þerbeti içenlere. Selam olsun bütün yüreklilere.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)- KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6862 Defa Okundu
2016-09-20

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır