KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DNLER ARASý DYALOðUN ASýL HEDEF 1

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         DNLER ARASý DYALOðUN ASýL HEDEF 1

Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1

Kafkas Haber Ajansý Köþe Yazarý Ýshak Ýþçi’nin ‘Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi(1)’ baþlýklý yazýsý:

Yaklaþýk iki asýrdan beridir papalýk yapmýþ olduðu faaliyetlerle Hýristiyanlýðý Ýslam ülkelerinde yaymaya çalýþmaktadýr. Özellikle orta doðuda yoðun misyonerlik faaliyetleri yürütülmektedir. Cahil Müslümanlarý, ismi Müslüman olupta Ýslamdan bihaber olanlarý etkilemekte ve Hýristiyanlaþtýrmaktadýrlar. Bu tip ülkelerde baþarý elde etmelerine raðmen Ýslam’ý iyi bilen, özümsemiþ olan ülkelerde istedikleri baþarýyý elde edememiþlerdir. Bunun sonucunda da taktik deðiþtirerek dinler arasý diyalog ve hoþgörü projesini baþlatmýþlardýr.

Türkiye’de dinler tarihçilerinin önemli bir kýsmý bu çalýþmalara yoðunlaþmýþlardýr. Vatikan’ýn belirlediði konu baþlýklarýnda epeyce mesai harcamýþlardýr. Bu çalýþmalara katýlan bazý dinler tarihçileri Ýslam’ý anlatmada önemli bir fýrsat olarak deðerlendirmiþler ve samimi olarak bu projede yer almýþlardýr. Yine ayný þekilde dinlerarasý diyalog karþýtý olan dinler tarihçileri ve bir kýsým akademisyende bunun yanlýþ olduðunu savunarak oldukça yoðun çalýþmalar yapmýþlardýr. Bu bahsettiðimiz durum yakýn tarihimiz açýsýndan hiçte yabana atýlacak bir durum deðildir.

Meselenin daha iyi anlaþýlabilmesi açýsýndan dinlerarasý diyalog projesinin baþladýðý tarih ile günümüz arasýnda baðlantýyý iyi kurmamýz gerekmektedir. Biz diyalog çalýþmalarýnýn Vatikan’ýn bir projesi olduðunu açýk bir þekilde ifade etmek istiyoruz. Harcanan bunca mesainin hiçbir fayda saðlamayacaðýný belirtmek istiyoruz. Dinlerarasý diyalog olmaz ancak kültürler arasý veya dindarlar arasý diyalogdan söz edilebilir. Bunun en somut örneðini Hz. Peygamber döneminde, peygamber efendimizin diðer din mensuplarýyla olan iliþkilerinde görmemiz mümkündür.

1962-1965 yýllarý arasýnda düzenlenen II. Vatikan konsilinde alýnan kararlar 1965’te papa VI. Paulus tarafýndan açýklanmýþtýr. Birçok önemli baþlýðý içeren bu kararlardan en dikkat çekenlerden birisi þu olmuþtur; “Birinci bin yýlda Avrupa’yý, ikinci bin yýlda Afrika’yý Hýristiyanlaþtýrdýk. Üçüncü bin yýlda ise Asya’yý Hýristiyanlaþtýracaðýz.”

Bu kararlar normal bir açýklama, bir hedef gibi görünse de asýl amacýn bütün dünyayý Hýristiyanlaþtýrmak olduðu anlaþýlmaktadýr. Vatikan bu konsille birlikte sert, kaba, baskýcý, iþgalci tutumunu deðiþtirip, daha ýlýmlý, barýþçý, sevgi dilini kullanan yöntemler geliþtirme yoluna giderek usül deðiþikliði yoluna gitmiþtir. Bu konsil yenidünya düzenini belirlemek için yeni yöntemler geliþtirmiþtir. Bu yöntemlerin baþýnda, en can alýcý, en masum olarak görüneni ise; diðer din mensuplarýyla iletiþime geçilerek Hýristiyanlýðýn ne kadar barýþçý, sevgiden yana

tutum sergileyen, hoþgörüyü ön planda tutan, istiþareye önem veren, ötekileþtirmeyen bir din olduðunu göstererek sempati kazanmasýný saðlamak olduðu açýktýr.

Bu konsilin baþka bir hedefi de Hýristiyan birliðini saðlamak açýsýndan önemli bir adýmdýr. Önce Hýristiyan birliðini saðlamak sonra da diðer din mensuplarýnýn Hýristiyanlaþmasý için çalýþmalara hýz verilecekti. Böylece Hýristiyan dünya birleþecek ve dünya üzerinde hakim güç olacaktý.

“1964 yýlýnda 2. Vatikan Konsilinde kurulan ‘Hýristiyan Olmayanlar Sekreteryasý’nýn 1973 yýlýnda, sekreterlik görevine getirilen Pietro Rossano, Sekreterya’nýn yayýn organý Bulletin’deki bir yazýsýnda þunu belirtiyordu: “Diyalogdan söz ettiðimizde, açýktýr ki bu faaliyeti, Kilise þartlarý çerçevesinde misyoner ve Ýncil’i öðreten bir cemaat olarak yapýyoruz. Kilise’nin bütün faaliyetleri, üzerinde taþýdýðý þeyleri yani Mesih’in sevgisini ve Mesih’in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, Kilise’nin Ýncil’i yayma amaçlý misyonunun çerçevesi içinde yer alýr.”

Pietro Rossano, ayrýca diyaloðun þartlar gereði ortaya çýktýðýný, Ýseviliði ilk yayan Havarilerin metodu olduðunu þöyle ifade etmektedir: “Kilisenin henüz bulunmadýðý yerlerde tesis edilmesi için yapýlan bir faaliyet olarak anlaþýlan misyon, artýk diyalog olmadan baþarýya ulaþamaz.”

1984 yýlýndan beri “Hýristiyan Olmayanlar Sekreteryasý”nýn baþkanlýðýný yapan Kardinal Francis Arinze ise, geçmiþten bugüne gelinen noktayý anlatýrken bunun Kilisenin bir misyonu olduðunu ifade etmektedir: “Papa VI. Paul’ün vizyonu gerçekleþmektedir. Çünkü dinlerarasý diyalog, Kilise misyonunun normal bir parçasý olarak görülmektedir” (Bulletin, 59/XX – 2, 1985,124). 23/24.10.2003 tarihleri arasýnda; ülkemizde, bölücü faaliyetlerde bulunduðu iddiasý ile kapatma davasý açýlan Alman Konrad Adenauer vakfýnýn, Armada otelinde düzenlediði, “Türkiye ve Avrupa’da Din, Devlet ve Toplum- Dinlerarasý Barýþçý bir Ortak Yaþam için Olanaklar ve Engeller” konulu konferansa katýldým. Bu toplantýda “Dinlerarasý Diyalog” projesinin önde gelen temsilcilerinden Prof.Dr. Niyazi Öktem yaptýðý konuþmada bu projeye kimlerin destek verdiðini þöyle dile getirdi: “80’li yýllarda baþlattýðýmýz “Dinlerarasý Diyalog” projesinde hayli mesafe aldýk. Sivil kuruluþlardan destek, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý’ndan geldi. Vakfýn onursal baþkaný Fethullah Gülen bize büyük destek verdi. Bütün bunlarýn üstünde, Diyalog konusunun

Türkiye’de ki mimarý, öncüsü Prof. Dr. Mehmet Aydýn’dýr. Her birine huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum”. (Mehmet oruç, Dinler arasý Diyalog Tuzaðý ve Dinde Reform)

Hedefe ulaþmak için Vatikan diðer dinler için masalar oluþturacak ve her masanýn baþýna bir kardinal görevlendirilecekti. Diðer dinler içinde gelecek vadeden, popülaritesi olan, rahatça kullanabilecekleri din alimlerini elde edecekler ve diyalog masalarýnda sunumlarýný yapacaklardý. Ýþte tam da bu dönemde Türkiye’de, yaptýðý vaazlarla, anlattýðý sahabe kýssalarýyla binlerce insanýn gönlünü fetheden, genç, gücü elde etmek için kullanýma hazýr bir vaiz onlarýn iþine yarayacaktý. Bu kiþi herkesin yakýndan tanýdýðý Fethullah Gülen’den baþkasý deðildi. Emre amade bir þekilde bu projeye her türlü katkýyý saðlayacaktý. 10 Þubat 1998 tarihli zaman gazetesinde Papa II. John Paul’a yazdýðý mektubu yayýnlanan Gülen; bu projenin mütevazi bir yardýmcýsý olacaðýný beyan etmiþtir…

(devam edeceðiz)..

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13197 Defa Okundu
2016-09-30

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır