KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DNLER ARSý DYALOðUN ASýL HEDEF 2

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         DNLER ARSý DYALOðUN ASýL HEDEF 2

 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2

Önceki yazýmýza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz. Fethullah Gülen’in Papa II. John Paul a yazdýðý mektup 10 þubat 1998 yýlý zaman gazetesinde yayýnlanan mektubunu aynen þöyledir;

  “Pek muhterem Papa cenaplarý,

Üç büyük dinin doðum yeri olarak bilinen topraklarýn dünyayý daha iyi yaþanabilir bir mekan kýlma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasýyla bilen halkýndan size en içten selamlarý getirdik. Yoðun gündeminizde bize zaman ayýrarak sizinle müþerref olmayý bahþettiðiniz için zatialilerinize en derin kalbi teþekkürlerimizi sunarýz.

Papa 6. Paul Cenaplarý tarafýndan baþlatýlan ve devam etmekte olan Dinlerarasi Diyalog için Papalýk Konseyi (PCID) misyonunun bir parçasý olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk ediþini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir þekilde hatta biraz cüretle, bu pek kýymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardýmlarýmýzý sunmak için size geldik.

Ýslam yanlýþ anlaþýlan bir din olmuþtur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardýr. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlýþ anlamanýn büyük oranda azalmasýna katký saðlayabilir. Müslüman dünyasý, Ýslam in asýrlarla ölçülen yanlýþ algýlanmasýný silip atacak bir diyalog imkanýný baðrýna basacaktýr.

Beþeriyet, çeliþen görüþler ortaya koyduklarý gerekçesiyle, zaman zaman bilim adýna dini, din adýna da bilimi inkar etmiþtir. Bilginin tamamý Allah a aittir ve din Allah tandýr. O halde bu ikisi nasýl çeliþebilir? Ýnsanlar arasýnda anlayýþý ve hoþgörüyü artýrmaya yönelik dinlerarasý diyaloða yönelik ortak gayretlerimiz çok iþ görebilir. Kendi memleketimizde þimdiye kadar çeþitli Hristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naciz gayretlerin boþa çýkmadýðýný acizane ifade etmek isteriz. Amacýmýz bu üç büyük dinin inananlarý arasýnda hoþgörü ve anlayýþ yoluyla bir kardeþlik tesis etmektir. Bizler bir araya gelmek suretiyle sözde medeniyetler çatýþmasýnýn gerçekleþmesini görmek isteyen yolunu þaþýrmýþ ve þüpheci kimselere karþý dalgakýranlar gibi, isterseniz bariyerler gibi deyin, karþý durabiliriz.

Geçen yýl bazý ünlü uluslararasý bilim adamlarýnýn katýldýðý medeniyetlerarasý barýþ ve diyalog konulu bir sempozyum düzenledik. Bu gayretin baþarýsýndan aldýðýmýz teþvikle bu tür etkinlikleri tekrarlamak istiyoruz. Halihazýrda üç büyük dinin baðlýlarý arasýndaki baðlarý güçlendirmeye yönelik olarak dinlerarasý diyalog konusunda Vatikan ýn da temsil edileceðini ümit ettiðimiz bir konferans düzenleme sürecinde bulunuyoruz.

Yeni fikirlerimiz varmýþ iddiasýnda bulunmuyoruz. Yine musamahanýza sýðýnarak, bu misyonun hedeflerine yakýndan hizmet etmek için üstlenmek istediðimiz birkaç teklifte bulunmayý arzu ediyoruz. Hristiyanlýðýn üçüncü bin yýlýna giriþi münasebetiyle yapýlacak kutlamalar vesilesiyle Ortadoðu daki Antakya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi bazý kutsal yerlere müþterek ziyaretleri içeren birçok etkinlik önermek istiyoruz. Bunu Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Demirel in, cenaplarýnýn ülkemizi ziyaretine ve mezkur kutsal mekanlarý göstermeye davetini tekrarlamak için bir fýrsat addediyoruz. Anadolu halký size misafirperverliðini göstermeyi ve þevkle selamlamayý hararetle beklemektedir. Filistinli liderlerle diyalog kurmak suretiyle Kudüs ü birlikte ziyaret etmemize davetiye çýkarabiliriz. Bu ziyaret bu mübarek þehri Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslumanlarýn, hiçbir kýsýtlama, hatta vize dahi olmaksýzýn serbestçe ziyaret edebileceði uluslararasý bir bölge olarak ilan etme gayretlerine yönelik dev bir adým teþkil edebilir. Üç büyük dinden liderlerin iþbirliði ile ilki Washington DC de olmak üzere muhtelif dünya baþkentlerinde bir konferanslar serisinin gerçekleþtirilmesini teklif ediyoruz. Ýkinci serinin zamaný için Hz. Ýsa nin doðumunun 2000. yýldönümü ideal olabilir.

Bir öðrenci deðiþim programý da çok faydalý olacaktýr. Ýnançli genç insanlarýn birlikte eðitim görmesi birbirlerine yakýnlýklarýný artýracaktýr. Ögrenci deðiþim programý çerçevesinde üç büyük dinin babasý olduðu ikrar edilen Hazreti Ýbrahim in doðum yeri olarak bilinen Urfa þehrindeki Harran da bir ilahiyat okulu kurulabilir. Bu, ya Harran Üniversitesi ndeki programlarýn geniþletilmesi suretiyle ya da üç dinin ihtiyaçlarýný da temin edecek sumullu bir müfredata sahip baðýmsýz bir üniversite þeklinde gerçekleþtirilebilir.

Önerilen programlar aþýrý büyük iþler gibi algýlanabilir; ama bunlar eriþilmez deðildir. Dünyada iki tip insan vardýr. Bazýlarý kendilerini topluma adapte etmeye çalýþýr. Diðer bazýlarý ise topluma uymaktansa toplumu kendi deðerlerine adapte etmek ister. Toplum bütün ilerlemeleri bu ikinci tip insanlara borçludur. Onlarý yarattýðý için Rabb e þükürler olsun.

M. Fethullah Gülen / Rabb in aciz kulu / 9 Subat 1998”

Fethullah Gülen bu mektuptaki önerilerini hayata geçirmeyi de ihmal etmemiþ, bir takým söylemlerle, eylemlerini birleþtirmiþtir. Gülen, Ýslam dininin temsilcisi olarak, Ýbrahimi dinler, dinler bahçesi, üç büyük din gibi kavramlarý yerli yerinde kullanmýþ ve hatta Kelime-i Tevhid’teki Muhammedun Resulullah cümlesini söylemese bile Lailahe illallah demenin kiþiyi cennete götüreceðini ifade etmiþtir. Cuma hutbelerinde okunan al-i Ýmran suresinin 19. Ayeti “inneddine indellahil Ýslam” cümlesini dahi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna da etki ederek, karþý çýkýlmasýna raðmen kaldýrýlmasýný saðlamýþtýr. Böylece Vatikan’ýn taþeronu olduðunu gözler önüne sermiþtir.

Devam edeceðiz…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4833 Defa Okundu
2016-10-07

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır