KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DNLER ARASý DYALOGUN ASýL HEDEF3

  Ýshak ÝÞÇÝ

          ishak_isci@hotmail.com
         DNLER ARASý DYALOGUN ASýL HEDEF3

Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3

Yazýmýza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
Halbuki Ku’an-ý Kerim, Ýslam’ýn son din olduðunu, diðer inlerin geçersiz olduðunu, hükümlerinin kaldýrýldýðýný dolayýsýyla Müslümanlarca hiç birisinin kabul edilemez olduðunu açýkça belirtmiþtir. Kaldý ki bunda þüphe duymak bile kiþiyi dinden çýkaracak derecede kuvvetli deliller varken, yukarýdaki iddianýn bu manada izahýný bile yapmak niyetin saflýk deðil, bilnçli bir yýkým olduðu açýktýr. Ayeti kerimelerin mealleri þöyledir; “bugün dininizi kemale erdirdim, ikmal ettim. Size olan nimetlerimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslam’ý seçtim”. (Maide, 3) “Allah indinde hak din ancak Ýslam’dýr”. (Al-i Ýmran, 19) “kim Ýslam’dan baþka bir din ararsa bilsin ki, bulduðu din asla kabul edilmeyecektir”. (Al-i Ýmran, 85).

Gün geçtikçe büyüyen, hiçbir ekonomik krizden, siyasi geliþmelerden, askeri darbelerden vs. etkilenmeyen bir örgüt haline gelen Gülen cemaati, eðitimden saðlýða, siyasetten yargýya, ordudan emniyet teþkilatýna kadar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hemen her yerine sýzmýþ ve ülke yönetiminde ciddi manada söz sahibi olmayý baþarmýþtýr. Bu cemaate benzerlikleri bakýmýndan dünya üzerinde birkaç örnek vermek mümkündür. 2 Ekim 1928 yýlýnda Madrid’te sýradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafýndan kurulan, katolik bir örgüt olan Opus Dei tarikatý, çeþitli ülkelerde faaliyet göstermiþ ve yönetim anlamýnda da önemli kademelere adamlarýný yerleþtirmiþlerdir. 2.8 milyar dolar serveti, 600 medya aracý bulunan bu örgütün; 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköðretim okulu bulunmaktadýr. Kendisini bizzat Papa’nýn emrinde ve onun hizmetinde olarak tanýmlamýþ ve misyonunu uzun yýllar sürdürmüþtür. Bir diðeri de Evanjelizm mezhebidir. Yetiþtirdiði dini aydýn, ve siyasi aktörlerle Amerikan yönetiminde oldukça üst düzey kademelerde etkin rol üstlenmektedirler. Bir baþkasý da orta çaðda kumuþ olduðu haþhaþiler tarikatý ile yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran Hasan Sabbah’týr. Hasan Sabbah kurduðu tarikatýn suikaste dayanan askeri taktikleriyle adýndan çokça söz ettirmiþ bir liderdir.

Bu kýyaslamalar birbirinden kopuk, alakasýz gibi görünse de kullandýklarý yöntemler birbirine oldukça yakýndýr. Ve hizmet ettiði merci birbirinden farksýzdýr. Eðitim, medya, ordu, siyaset, yargý ve emniyet altýlýsýný elde eden gücün tamamýný elde etmiþ olur. Gülen grubu da bu gücü elde edebilme adýna gerek Türkiye’de, gerekse tüm dünyada eðitim ve medya yoluyla

yayýlmaya ve güçlenmeye devam etmiþtir. Bunda ABD ‘nin, Vatikan’ýn ve CIA gibi örgütlerin desteði olmuþtur. Çünkü büyük planýn kusursuz iþlemesi için Gülen grubunun desteklenmesi gerekliydi.

Fethullah Gülen iyi bir hatip olduðu için kendi mensuplarýný etkilemesi, onlarýn yapacaklarý hizmetlerle cenneti elde edeceklerini telkin etmesi, kendisinin beklenen mehdi olduðunu söylemesi vs. týpký Hasan Sabbah’ýn askerlerine vaat ettiði þeylerle birebir örtüþmektedir. Ýsrail’in Filistinlilere yaptýðý zulmü görmezden gelerek, Ýsrailli çocuklar için dua etmesi, orta doðuda çýkan kargaþadan memnun gibi görünmesi, Türkiye’de neredeyse iç savaþýn çýkmasýnýn fitilini ateþlemesi, yeryüzündeki savaþlara sessiz kalmasý da; evanjelistlerin beklenen mesihin gelmesi için armegedon savaþýný baþlatmasý adýna tanrýyý bir nevi mecbur býrakmaya çalýþmalarý inancýyla örtüþmektedir.

Fethullah Gülen, dinlerarasý diyalog projesi kapsamýnda, elindeki medya gücünü de çok iyi kullanarak; Samanyolu televizyonunda yayýnlattýðý dizilerde, sorgulamayan, tepkisiz, basit kaderci insan tipleri üzerinde duruyor ve yavaþ yavaþ tektipleþtirme yoluna gidiyordu. Hýristiyan batý, yüzyýllardýr yok edemediði Ýslam’ý bu þekilde güdümü altýna almaya çalýþýyordu. Ýstedikleri yöne yönlendirebilecekleri, sýnýrlarýný kendilerinin belirlediði yeni bir Ýslam modeli üzerinde ciddiyetle duruyorlardý. Hoþgörülü, ýlýmlý, uysal, diðer bir tabirle ligh Müslüman yani ligh Ýslam modeli çokta iþlerine yarayacaktý. Afrika’yý Hýristiyanlaþtýrmak kolay olmuþtu, çünkü onlar yeteri kadar Ýslam’ý bilmiyorlardý. Ama Türkiye’yi Hýristiyanlaþtýrmak hiçte öyle kolay görünmüyordu. Yavaþ yavaþ hafýzalarý silerek bunu yapmanýn yollarýný buluyorlardý. Tatlýya tuzluya karýþmayacak, haftada bir Cuma namazýna gidecek, bir ay ramazanda oruç tutacak, cenazesi camiden kalkacak Müslüman tipleri tam da istedikleri þeydi. Bu çalýþma sadece Vatikan deðil ayný zamanda ABD’ninde planýydý.

Bir CIA kaynaðýnýn “Radyo istasyonlarýnýn yönetimini devralýyor ve din adamlarýný destekliyoruz. Propagandaya geri dönüþ. Ilýmlý Müslümanlar çýkartýyoruz” þeklindeki sözlerine yer verdi. Bu yönde fetvalar veya dini yazýlar yayýnlamalarý için din adamlarýna para verildiði de bildirildi.”

Araþtýrmacý – yazar Serdar Kuru’nun bu konu ile ilgili yorumuna (yorumdan pasajlara) yer verelim: “Bugünlerde elime çok ilginç bir kitap geçti. Kitap, CIA ve FBI üzerine çeþitli kitaplarýn da yazarý olan Ronald Kesslerin ” The CIA at War” çalýþmasý.

Yazar CIA’nin Ýslamda kesin kurallara ve hiyerarþiye baðlý resmi bir ruhban sýnýfý olmadýðýný analiz ettiðini bunun üzerine çeþitli din adamlarýna rüþvet vermek dýþýnda kendi din adamlarýný da ortaya çýkarttýðýný söylemekte. CIA tarafýndan þekillendirilen bu “din adamý” ajanlarýn kendilerini þeyh, hoca, molla ve dini lider olarak tanýtýp bütün islam aleminde “ýlýmlý” ve “hoþgörülü” islam modelini vaaz ettiklerini belirtmiþ.

Kitapta görüþlerine baþvurulan ismi açýklanmayan bir CIA kaynaðý teþkilatýn þu anda dünya çapýnda elindeki tüm propaganda tekniklerini kullanarak bu sahte din adamlarýný destekledikleri ve kendi “ýlýmlý müslüman” modellerini kendilerinin çýkarttýðýný söylemekte. Sonuç olarak özellikle 1980’lerden sonra dünyaya yayýlan emperyalizme, kapitalizme ve siyonizme “hoþgörüyle” bakan Ýslam ve Müslüman versiyonlarýnýn nereden seri üretim yapýldýðý hakkýnda bu kitap oldukça zihin açýcý bir görev yapmakta.”

Bütün bunlar göstermektedir ki Gülen cemaati diyalog iþtiyakýna iþtahla sarýlmýþ ve Ýslam dini yerine yeni bir din kurucusu olmaya çalýþmýþtýr. Medya organlarýndaki isimler bile özenle seçilmiþ; Samanyolu, zaman, sýzýntý, herkül vs. tamamý belli mesajlarý içermektedir. Iþýk evleri, gökyüzü vakfý, feza yayýncýlýk, yýldýz koleji, sema vakfý gibi isimlerle gökyüzüne bakmayý iþaret ediyor ve yeni bir dinin gökten kendisine geldiði gibi bir hava estiriyordu.

Bizim bakýþ açýmýz çok net olarak dinlerarasý diyaloðun bir safsatadan ibaret olduðudur. Konularýný bir tarafýn belirlediði bir görüþme diyalog deðil monolog olur.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 24901 Defa Okundu
2016-10-16

SON YAZILARI

Sarýkamýþ Bir Hüzün Dinler Arasý Diyalogun Asýl Hedefi3 Dinler Arsý Diyaloðun Asýl Hedefi 2 Dinler Arasý Diyaloðun Asýl Hedefi 1 Yüreklerin Fethi GAYE-Ý HALK / YARATILIÞ GAYESÝ ALLAH ÝÇÝN FAKÝRÝ DOYURMAK AHÝRETE DÖNÜK YAÞAMAK ( 1 ) TOPLUMSAL ÝMTÝHANIMIZ ENGELLÝLER SARIKAMIÞ BÝR HÜZÜN

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır