KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAKLAþAN 7 HAZRAN SEçMLER

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YAKLAþAN 7 HAZRAN SEçMLER

 Yaklaþan 7 Haziran seçimleri

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Yaklaþan 7 Haziran seçimleri” yazýsý:

Tüm kamuoyunu ilgilendiren konularýn baþýnda gelmektedir.

Ýnsanlarýmýzýn siyasi partilerden beklentileri olmasý da gayet doðaldýr.

Yol, su, ulaþým, geçim ve gelir daðýlýmýnýn hakkaniyet ölçüsünde yapýlmasý ve demokrasinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gibi beklentiler, kamuoyunun kafasýný meþgul eden bir diðer konulardýr.

Vatandaþlarýmýz kendisini temsil edecek birçok milletvekili adayýnýn eksiðine veya fazlasýna bakarak,  sandýða gidecek ve oyunu kullanacaktýr.

Bu demokrasinin bir gereðidir.

Sandýk herkesin vicdanýný yoklama yeridir.

Yapýlan yatýrýmlar,

Yapýlacak daha çok hizmetlerin devamlýlýðýný takip edebilmekte, bir nevi sandýkla vatandaþ arasýnda gidip gelecektir.

Saðlýklý kararý vatandaþlar ve kamuoyu mutlaka sandýða yansýtacaklardýr.

Sandýða yansýyan seçim sonuçlarý, olasý polemiklere de bir anlamda son noktayý da koymuþ olacaktýr.

Seçim ayný zamanda demokrasilerde halkýn özgür iradesini yansýtma olayýdýr.

Halkýn teveccüh ettiði, iktidara taþýdýðý siyasi partiye saygý duymak da, yine vatandaþlýk görevlerinin temel kuralýdýr.

Çünkü özgür irade denen bir mekanizma devreye girmiþ olacaktýr.

Elbette ki bir birlerine muhalif partiler ve partililer çeþitli eleþtiriler yapacaklardýr.

Eleþtiride, eleþtirilenlerde demokrasinin bir gereðidir.

Yalnýz; edep, saygý ve mahremiyet sýnýrlarýný aþmama þartý ile yapýlmasý bir düstur olarak kabullenilmelidir.

Eleþtiri çoðulcu demokrasilerde ve her ülke de olduðu gibi yapýlan bir nevi masa üstü deðerlendirmelerdir.

Ülkemiz coðrafi olarak, nüfus olarak, hem Avrupa’nýn, hem de Asya’nýn en güzel ülkelerinden biridir.

Nüfusumuz çok gençtir.

Orta yaþ insanýmýz parmakla gösterilebilecek kadar azdýr.

Yani; genç, dinamik bir yapýya sahip ender ülkelerden birisidir.

Bu güzel mozaiði bozmamak adýna,

Edep ve ahlaki deðerler içerisinde seçim çalýþmalarý yapmak,

Bir siyasi parti, diðer siyasi parti adayýný nezaketen ziyaret edip, baþarýlar dilemesi de özlediðimiz tablolardan birisidir.

En güzeli sevgi ve saygýyla yapýlan seçim çalýþmalarýdýr.

Halkýmýzýn kararý en güzelinden yana olacaktýr.

Aristoteles’in þu sözünü çok severim… “Her ülke layýk olduðu hükümeti alýr”

Layýk olan, mutlaka iktidara hak ederek gelecektir.

Yeniden görüþmek üzere

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 21997 Defa Okundu
2015-05-19

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMerve Yaðýn Tavas/Denizli 2015-05-28
EVET ÇOK DOÐRU MESAJ

DOSTANE BÝR MESAJ TEÞEKKÜRLER ÝSMAÝL BEY

haluk 2015-05-21
ele ele olalým

Yüreðine saðlýk. El ele güzel bir Türkiye için çalýþalým.

Karsýn sesi 2015-05-20
Karsýn sesi

karsýmýzýn yetiþtirdiði deðerli kalem ismail bey kha nýn baþyazarý mütevazi insan, gerçeðin sesi.........

BROÞÞÞÞ 2015-05-20
krala selam olsun

baba gururumuzsun. ismail bey yazarsa en iyisini yazar. babaya selam yazmaya devam

Kýyas 2015-05-20
Ilýmlý güzel bir yazý

Tavsiyelerin herkese örnek olmalý. Ilýmlý ve sað duyulu mesajlar içeren güzel bir yazý.

ERSOY T. 2015-05-20
güzel söz

Her ülke layýk olduðu hükümeti alýr. bak bu sözü tuttum. çok anlamlý bir söz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır