KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEçMN HAYýRLý OLSUN TüRKYEM!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SEçMN HAYýRLý OLSUN TüRKYEM!

 Seçimin hayýrlý olsun Türkiyem!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Seçimin hayýrlý olsun Türkiyem!” yazýsý:

Klasik bir halk deyimi ile...

Ýþte geçim,

Ýþte seçim…

Pazar günü sabah erkenden sandýða gideceðiz.

Bizi yönetecek yeni hükümetin temelini atacaðýz.

Dört yýl…

Kolay deðil.

Dört yýlda meclise yeni yüzler girecek…

Dört yýlda ülkemiz hakkýnda alýnacak yýðýnla kararlar olacak…

Anayasa,

Ýnsan haklarý,

Belki baþkanlýk sistem,

Terör sorunu,

Ana dilde özgürlükler… Vs… Vs…

Ve bunun gibi daha nice göreceðimiz, duyacaðýmýz konular gün ýþýðýna çýkacak…

Ýþte bu konularýn aydýnlýða çýkmasý adýna,

Kabul edeceðimiz, etmeyeceðimiz, bu ve bunun gibi konularýn açýklýða kavuþabilmesi için oy kullanmaya gideceðiz.

Bütün bu sorunlarýn üstesinden ben gelebilirim veya gelebileceðine inandýðýmýz,

Yeni hükümeti tayin edeceðiz…

Bugün yazýmý uzun tutmak niyetinde deðilim.

Sadece gazeteciliðin gereði olan birkaç hatýrlatmalar ve gözle görülen bir iki detaya deðinmek istedim…

Vurgulamak istediðim diðer bir konu ise þudur;

Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaþlýk görevidir.

Geçerli mazereti olanlarýn haricinde,

Herkesin ama herkesin, mutlaka ülkemizin idare edilmesi adýna sandýða gitmesi gerekmektedir…

Ülkemizin idaresine katkýda bulunmak adýna tercihimizi kullanmak zorundayýz.

Bu güzelim coðrafya hiçbir dünya ülkelerinde yoktur…

Bir eli Avrupa da, diðer eli Asya’da olan kaç ülke vardýr sizce?

Ýþte bu nedenledir ki,

Bir eli Avrupa da, diðer eli Asya da olan bu güzel ülkemizin,

Avrupa ve Asya ülkelerinde söz sahibi olabilmesi,

Bu kýtalar da ki ekonomik pazarda yerini alabilmesi adýna sandýkta buluþmalýyýz.

Sandýða gidin…

Seçme ve seçilme hakkýmýz olan ve dört yýlda bir defa bizlere hak tanýnan o deðerli oyunuzu, mührü yakýþan yere vurup, ülkemizin yönetilmesi hususunda sizlerde atacaðýnýz oyunuzla söz sahibi olun.

Emekçi, üreten, çalýþan…

Elleri nasýrlý olan halkýmýz,

Düþüncesi güzel olan yere tercihini kullanacaktýr.

Þimdiden "Seçimin hayýrlý olsun Türkiyem!"

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4045 Defa Okundu
2015-06-04

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARTufan Horasanlýoðlu 2015-06-05
fevkalede güzel bir davet

ismail bey geçen seçimlerde yanýlmýyorsam 10 milyondan fazla insanýmýz sandýða gitmemiþti. inþallah bu sefer giderler. vatandaþlýk görevinin temel kuralý oy kullanmaktýr. yazýnýz gerçekten güzel olmuþ. baþarýlar diliyorum.

H. GÜL 2015-06-05
YÜREÐÝ TEMÝZ ÝNSANDAN GÜZEL YAZI

YAZI STÝLÝNÝZE HAYRANIM. YORMADAN, KAFA KARIÞTIRMADAN DÜZENLÝ....... SEÇÝMLER ÝÇÝN ÖRNEK GÜZEL BÝR YAZI OLMUÞ .... EEE KARÝZMATÝK YAZARADA BU YAKIÞIR.

Ruhi Ostim ------------- ankara 2015-06-05
kalemine saðlýk

ülkemiz için kendimiz ve kentimiz için herkes sandýða gitmeli. vatandaþlar olarak duyarlý olmak zorundayýz.

yalçýn tekay 2015-06-05
karsýmýza yatýrým þart

güzel bir memleket için ele le vermeliyiz.ama karsa daha çok önem verilip yatýrýmlar yapýlmasý gerekmektedir.

polat dayý 2015-06-05
yazý güzel

on numara bir yazý kutlarým sizi sayýn yazar severek takip ediyorum sizi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır