KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TERCHLERN ARDýNDAN

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         TERCHLERN ARDýNDAN

 Tercihlerin ardýndan

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Tercihlerin ardýndan” yazýsý:

Ülkemizde seçim bitti…

Her siyasi parti seçim çalýþmalarýnda müthiþ performans sergilediler.

Belki bazý partiler umduklarý kadar oy alamadýlar veya oy yüzdeleri istedikleri kadar olmadý.

Demek ki halkýmýz, bu seçim çalýþmalarýnda orta yere konulan siyasi sahneye iyice adapte olamadý.

Halkýmýz, sahnede ki performansa göre memnun olduklarý yere gidip oylarýný kullandýlar.

Ýktidara gelmek elbette ki çok önemliydi.

Yinede vatandaþýn kafasýnda baþka oluþumlarda vardý.

Belki bazý partiler istediklerini aldý…

Bu durum onlar için çok büyük bir baþarýydý.

Peki ya diðerleri baþarýlý mýydýlar?

Onca vaatlere raðmen istedikleri gibi sonuç aldýlar mý?

Burasý gerçekten çok tartýþýlacak ciddi bir durum.

Biz istediðimizi aldýk demek, tatlý bir yalandýr.

Asýl olan biz veya bizler nerelerde hatalar yaptýk diye düþünmelidirler.

Elbette ki hatalar beþeri olan insanlar içindir.

Sonuç ortadadýr…

Durum aslýnda vahimdir…

Bu durumdan anlaþýlacaðý gibi, bu halk aslýnda hayatýndan oldukça memnundur…

Hayatýndan ve yaþantýsýndan memnun olmayanlar ise,

Olmadýk yerlere oylarýný kullandýlar.

Seçim kazanýlmadý aslýnda…

Halk kaybetti…

Ýçinizden zafer nidalarý atmak, nafile iþler.

Cepte para yok pul yok…

Faturalar gün geçtikçe kabarýyor,

Ele geçen ücret eve gitmeden eriyor…

Ýþsizlik çýð olmuþ üzerlerine geliyor.

Ücretlerde ki adil olmayan daðýlým herkesi ekonomik bunalýmlara ve buhranlara sokuyor.

Ýþsiz babanýn isyaný, aile bireylerinin üzerinde psikolojik sorunlar yaratýyor.

Aile içi yaþanan travmalarýn hepsi unutuluyor…

Ama hiç birimiz bunun farkýnda olmadan, düþünüp, taþýnmadan oyumuzu kullandýk gitti bir kalem!

Evet…

Bu seçimi halk kaybetti

Özellikle emekliler kaybetti.

Kahvehane de ki iþsizler ordusu kaybetti.

Aldýðý mobilyanýn taksitini ödeyemeyen aile reisleri kaybetti.

Torpiller patlatýlarak iþe alýnan taþeron iþçileri kaybetti

949 liraya talim eden her kim var ise iþte onlar kaybetti.

Bu seçimin maalesef kazananý yok…

Kaybedeni çok!

Bundan böyle kimse kusura bakmasýn, bu hayattan artýk þikayet etmek de yok!

Ýktidara hevesli siyasiler partiler mi?

Adettendir diyerek,

Onlarý da þöyle teselli edelim;

Arthur Schopenhauer’in güzel sözüdür bu…

Birey için þüphe neyse, parlamento için muhalefet odur.

O gerekli olduðu kadar, yararlýdýr da…

Yeniden görüþmek üzere

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16925 Defa Okundu
2015-06-11

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARDENÝZ DENÝZ DENÝZ 2015-06-18
yine gerçek yine doðru bir yazý

kral yazarým yine gerçek vurgularla gündemi yakalamýþýn. yazýný haklýlýk payýnla beraber beðendiðimi belirtmek isterim.

haluk 2015-06-13
hükümet kurulsun

ismail bey bence hükümet kurulmalý erken seçim ekonomik zarar verir.

HASRET GÜL 2015-06-13
tercihleri böyle imiþ.....

böylesi manzaraya böylesine güzel bir yazý ile cevap verilir. halinden memnun olaný aslýnda rahatsýz etmeyeceksin ismail bey. yazýnýzý büyük bir zevkle okudum.hoþçakalýn

Kýyas 2015-06-12
güzel bir yazý

bu yazýda ülke gerçekleri yatmaktadýr. ama kim ders alacak ki? halkýmýz baksanýza halinden gayet memnun.

Kemal Tahsinoðlu 2015-06-12
seni gönülden kutluyorum

harika bir yazý olmuþ sayýn yazar kutluyorum gözlerinden öpüyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır