KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BüYüK BR KASABA DA BR DEL YAþARMýþ...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BüYüK BR KASABA DA BR DEL YAþARMýþ...

 Büyük bir kasaba da bir deli yaþarmýþ...

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Büyük bir kasaba da bir deli yaþarmýþ...” yazýsý:

Kasabanýn tek delisi imiþ.

Zararsýz kendi halinde yaþar gidermiþ.

Yalnýz bu delinin bazý huylarý var imiþ...

O yýl kasaba da kim vefat eder ise cenaze merasimine katýlýr, onun için dua edermiþ...

Ama bazý cenaze törenlerine katýlmayýp, yol kenarýnda durup,

Omuzlarda taþýnan cenazeye kocaman bir "yuh" çekermiþ...

Kasaba halký bu duruma alýþýk olduðu için, "deli iþte" der, iþin içinden sýyrýlýrlarmýþ.

Yýllar böyle geçerken,

O yýl kasabanýn en zengin kiþisi, en kelli fellisi vefat etmiþ.

Vefat eden zengin adamýn iri cüsseli kalýn bilekli iki oðlu var imiþ...

Oðullarý babalarýnýn cenaze hazýrlýklarýna baþlamýþ.

Cenaze cemaatin omuzlarýnda taþýnmaya hazýr bir vaziyette camiden alýnarak, mezarlýðýn yolu tutulmuþ.

Orta yerde kasabanýn delisini gören olmamýþ...

Herkes merakla delinin nerede olduðunu bir birlerine fýsýldayarak sorarken, tam mezarlýða varýldýðý esnada, deli orta yere çýkývermiþ.

Herkes pür dikkat delinin nasýl bir tepki vereceðini merak edip durmuþlar.

Ölen adamýn çocuklarý pirelenmeye baþlamýþ...

Deli tam o esnada " bu cenazeye yuhh ! " deyip dikkatleri üzerine çekmiþ.

Zengin adamýn çocuklarý, "bizim babamýza bu nasýl yuh çeker" deyip deliyi kovalamaya baþlamýþlar...

Deliyi yakalayamamýþlar.

Kasabanýn delisi izini bir süre kaybettirdikten sonra kasabaya geri dönmüþ.

Ölen zengin adamýn çocuklarý yemin edip, delinin öleceði gün, bizde onun cenazesine cenazesine "yuh çekeceðiz" diye ant içmiþler.

Aradan geçen uzunca zamandan sonra deli aðrýsýz ve sýzýsýz bir þekilde vefat etmiþ.

Kasaba halkýndan üç beþ kiþi delinin cenazesini kaldýrmak üzere camiye varýp,

Cenazeyi mezarlýða götürmek üzere hazýrlýk yapýp, tabutun altýna girerek, mezarlýðýn yolunu tutu vermiþler.

Tam o esnada yemin edip, ant içen zengin adamýn çocuklarý çýkývermiþ...

"Bu delinin cenazesine yuuuh... Yuh!..Yuhh!"  Deyip baðýrmýþlar.

Ýþte tam o esnada, omuzlarda giden deli, tabutun içerisinden aniden dikelerek,

"Ben sizin babanýzýn gittiði niyette gidiyorsam bana da yuuh !"

Deyip tekrar tabutun içerisine uzanývermiþ...

Meðer kasabanýn delisi, kimin ne niyette ve nasýl gittiðini tahmin edebiliyormuþ.

Ýyiyi ve kötüyü ! Faydalýyý ve faydasýzý... Temizi, kirliyi...

Elbette ki bu bir hikaye.

Ama akýllý bir delinin yaþadýklarýndan ve tahminlerinden ders çýkartýlacaðý güzel bir hikaye.

Þimdilerde ülkemiz insanýnýn sýrtýndan milyar dolarlar kazanan, kazandýklarýný yurt dýþýnda ki bankalara bloka eden sahte vatan sever ve döneklere...

Halkýný deðil de, popülizmi, varlýðý variyeti tercih eden, her kim ise o siyasilere,

En önemlisi, bu ülkenin nimetlerinden istifada edip, çoluk çocuðuna ekmek parasý götürüp, nankörlük edip, arkadan vuranlara da.... Sadece ve sadece YUH olsun !

Demem o ki, kim bu cennet vatan için, hangi niyette düþünüp ve hareket ediyor ise, onu kasabanýn delisine sað veya ölü havale ediyorum.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2384 Defa Okundu
2015-07-17

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARekrem 2015-07-20
harikasýn ismail bey !!!!!!!

harikasýn ismail bey!!!!!!!!!

ceyda c . . . 2015-07-18
delinimmmm

kasabanýn delisi deðil, en akýllý adamýymýþ ya.böyle deliye hepimizin ihtiyacý var. bravo akýllý deliye_____________

X MAN 2015-07-18
Hikaye güzellll

Bu ülkenin ekmeðini yiyen ve hainlik eden her kim varsa bende Allaha havale ediyorum. Kutluyorum sayýn yazar. Hikaye mükemmellll !!!!

HAKAN ATAK 2015-07-18
Mükemmelsin sayýn yazar

Bilgilendiren düþündüren dersler çýkarýlabilecek on numara bir yazý.

BROÞÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2015-07-18
SENÝ VERENE GURBAN OLÝM.............

Kral yazar senin bu yazin,, üzerine alinan her kimseye cuk diye oturacak. Ne diyem seni verene gurban olim.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır