KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MLL KüLTüR VE BERABERLK

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         MLL KüLTüR VE BERABERLK

 Milli Kültür ve Beraberlik

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Milli Kültür ve Beraberlik” yazýsý:

Yetiþecek çocuklarýmýza ve gençlerimize, görecekleri öðrenimin sýnýrlarý ne olursa olsun, ilk önce ve her þeyden önce Türkiye nin baðýmsýzlýðýna, kendi benliðine, milli geleneklerine düþman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereði öðretilmelidir.

Dünya da uluslar arasý duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiði manevi unsurlara sahip olmayan kiþiler ve bu nitelikte kiþilerden oluþan toplumlara hayat ve baðýmsýzlýk yoktur.

Çocuklarýmýzý ayný eðitim derecesinden geçirerek yetiþtireceðiz.

Kesinlikle bilmeliyiz ki; iki parça halinde yaþayan milletler zayýftýr, hastadýr. Çocuklarýmýza vereceðimiz öðrenim sýnýrý ne olursa olsun, onlara esas olarak þunlarý öðreteceðiz:

Milletine,

Türkiye Devleti ne,

TBMM ne düþman olanlar ile mücadele; bu mücadelenin sebep ve vasýtalarý ile donatýlmayan millet için yaþama hakký yoktur.

 Atatürk, bu sözlerle, alýnan eðitimin, mahiyeti her ne olursa olsun, milli deðerleri yücelten ve her zaman korunmasý gerekli unsurlar olarak ön planda tutan bir üsluba sahip olmasý gerektiðini vurgular.

Çünkü, bir devletin saðlam temellere oturmasý için öncelikle milli birlik ve beraberliðini korumasý mutlaka þarttýr.

Bir devlet ne kadar geliþmiþ olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun eðer ortak bir kültüre sahip deðilse birçok tehlike ile karþýlaþmasý kaçýnýlmaz gerçektir. Kültürel parçalanmanýn ve yozlaþmanýn yaþanacaðý ise muhakkaktýr.

Böyle bir devlet ise tüm gücünü kaybetmiþ sayýlýr.

Elbette ki ülkemizde bu duruma müsaade edilmez…

Yýllardýr kendi öz kültürü ile iç içe yaþayan halkýmýz, günümüze kadar bu milli kültür kavramýna sahip çýkmýþlardýr.

Türkler öteden beri milli birlik ve beraberlik ile örf, adet ve geleneklerine göre yaþamýþlardýr.

Özellikle de cumhuriyet tarihinden bu yana eðitime önem veren, müfredatý iyi olan bir yönetim þekli ile idare edilmesine baðlý olarak tan ayakta kalmasýný baþarmýþtýr.

Vurgulamak istediðim þudur ki;

Üzerinde yaþamýþ olduðumuz bu geniþ coðrafya da insanýmýzýn paylaþmayacaðý hiçbir þey yoktur.

Fakiri ve zengini ile hep beraber ülke ekonomisinin refahý, misak - i milli sýnýrlarýmýzýn muhafazasý için el ele, önce eðitime önem vermek þartýyla milli kültür þuuru ile hareket edilip, çalýþacak olanlar her kimse, iþte onlara imkanlar sunup destek vermelidir.

Ayak baðý olmak, kimselere fayda saðlamayacaktýr.

Tekrar baþa dönecek olur isek, çok saðlam temeli olan ülkemiz bu günlere, 92 yaþýna kadar gelmiþse, milli birlik ve beraberlikle bütün güçlükleri yenerek ve aþarak gelmiþtir.

Þu da kesinlikle unutulmamalýdýr ki;

Teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal geliþmeler ise Atatürk’ün manevi mirasý akýl ve bilim olan, hedefi ise “Muasýr Medeniyet” felsefesi ile bu günlere kadar gelinmiþtir.

Yeniden görüþmek üzere…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4375 Defa Okundu
2015-11-09

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARözlem 2015-11-16
Özlem....

Ne diyeyim ki çok güzel yazmýþsýn..........

Zeynel Abidin Ýstanbul 2015-11-12
Hizmet edene saygý duymak gerekir

Kim ülkemiz için ve insanlýk adýna milletimiz adýna bu güzelim vatan için hizmet yapmýþsa Allah onlardan razý olsun. Çalýþan insanlarýn önünü açmak gerekir. Güzel bir Türkiye için de el ele vermeliyiz.

Aylin Y. 2015-11-11
Mükemmel kelimeler

BENDE YUNUS EMRENÝN ÞU DÖRTLÜÐÜ ÝLE YAZINIZA KATKIDA BULUNMAK ÝSTEDÝM ÝSMAÝL BEY
ÝLÝM ÝLÝM BÝLMEKTÝR,
ÝLÝM KENDÝN BÝLMEKTÝR,
SEN ÝLÝMÝ BÝLMEZSEN,
YA NÝCE OKUMAKTIR.
Sevgiyle kalýn....................

TARIK 2015-11-10
Tesbitleriniz oldukça doðru ve de güzel

ismail bey güzel mesajlar içeren öz güven veren mükkemmel bir yazý olmuþ.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır