KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SATýLAN CEKETLE OKUTULAN ESERLER

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SATýLAN CEKETLE OKUTULAN ESERLER

 Satýlan ceketle okutulan eserler

Kafkas Haber Ajansý Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Satýlan ceketle okutulan eserler…” yazýsý:

Ceketimi satýp seni okutacaðým…

Çok eskiden büyüklerin sýkça kullandýðý klasik laflardan birisiydi…

Eðitim için tüm zorluklara katlanacaðýnýn ifadesiydi bu sözler…

Sen oku, gerekir ise paltomu satarým…

Düþünebiliyor musunuz?

Büyütüp yetiþtirdiðiniz evladýnýzýn okumasý…

Ýþe güce kavuþmasý kadar güzel bir þey olabilir mi?

Emeði ile okuyup bir yerlere gelenler çok eskidendi…

Köy enstitüleri, öðretmen liseleri derken ardýndan eðitim enstitüleri...

Ebe okulu, hemþirelik…

Öðretmen okulunu bitiren öðretmen, ebe okulunu bitiren ebe olarak tayin oluyordu…

Mühendis ve veteriner hekimin göreve atanmasý bir iki ay içerisinde gerçekleþiyordu…

Týp mezunu doktor parmakla gösteriliyordu.

Satýlan ceketle okutulan eserlerdi bunlarýn hepsi…

Tahsilli kiþiye önemin verilip, mesleðine saygý duyulduðu yýlardý.

O yýllarda ne formasyon vardý, nede KPSS...

***

Þimdi gelinen noktaya bakýyoruz.

Üniversiteler, her yýl binlerce mezun veriyor.

Ülkemizde binlerce diplomalý iþsiz kol geziyor…

Baba, ana, aðabeyi, akraba eline bakan, binlerce üniversite mezunu gençlerimiz var.

Patates, domates satan, cep telefonu tamirciliði yapan bilgisayar ve elektrik mühendislerimiz var!

Hele bir de uçak, uzay mühendisliði var ki, dostlar baþýna…

Her ile bir üniversite kuruldu…

Denildi ki, herkes memleketinde okusun.

Elbette ki okumak güzel...

Ardýndan ne söylendi?

Her üniversite mezunu iþe girecek diye bir kural yoktur…

Oysa ki, kuralý koyanlar, bu üniversiteleri kurmadan önce iþsizliðin muhasebesini iyi yapmalýydýlar.

Peki…

Ya iþsizliði istihdam etmek kimlerin göreviydi?

***

Üzülüyorum…

Hakikaten üzülüyorum.

Yol parasý,

Yurt parasý,

Ýkinci öðretimlerde harç parasý,

Giyim kuþam…

Tonlarca zahmet…

Bir öðrenci babasýnýn satýlacak olan köhne ceketi, bütün bunlarý karþýladýðýna göre,

Kocaman devlet baba, iþsizliði kucaklayacak ceketi bulamýyor mu?

Yeniden görüþmek

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3095 Defa Okundu
2015-11-29

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARözlem yaz 2015-12-02
doðrularýyla beraber beðendim

gerçekler dedikleri bu olmalý.yazýnýzý aþýrý derecede beðendim.

yusuf 2015-12-01
iþ bulmak artýk hayal oldu

iþ bulmak artýk aslanýn aðzýnda deðil asalanýn midesinde.
kaç yüz tane ünüversite mezunu boþ. mevlam yardýmcýlarý olsun.

AHMET TUTAN 2015-12-01
GÜZEL ÝNSAN

TOPLUMSAL DÜÞÜNÜP HERKESÝN SESÝ OLAN YÜREÐÝNÝZ ZEVAL GÖRMESÝN YÜREÐÝ GÜZEL ÝNSAN.

ekrem 2015-12-01
doðru

ismail abi vallahi senin yazdýklarýný birebir yaþayan birisiyim.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır