KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUP VE KöY KENT PROJES

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KUP VE KöY KENT PROJES

 KUP ve Köy Kent Projesi

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Kup Ve Köy Kent Projesi” yazýsý:

Yýllar önce rahmetli Ecevit’in tasarlamýþ olduðu projesi vardý.

Neydi bu?

Köy kent projesi…

Ardýndan,

Toprak aðalýðýna son vermek adýna hazýrlamýþ olduðu toprak reformu yasasýydý.

Tasarladýðý projeleri hayata geçirebilmek için çok mücadele etti…

Bunu kimselere kabul ettiremedi.

Hayalden öteye de gitmedi.

Bugün güneydoðuda yaþanan olaylara bakýnýz.

Yörede iþsizlik hat safhada,

Feodal köy aðalýðý hala daha bir aðýr basýyor.

Belki de aþiretler arasýnda arazi polemikleri hiç çözülemeyecek.

Köylerin durumu ortada…

Yöre insanýnýn ekonomik durumu ise gözler önünde.

Bölgede birkaç ilçeyi il yaptýktan sonra, iþlerin yolunda gideceði düþünüldü.

Plan tutmadý…

Karný aç, ekip biçecek topraðý olmayan, aðaya çalýþan insanlara yüz tane il de verseniz problemi çözemezsiniz.

Bölgenin tamamýyla istihdam edilmesi, yöre insanýna iþ imkaný saðlanmasý güneydoðu’da ki önemli konular arasýnda olmalýdýr.

Bu yörede her ne kadar da elektrik ve benzeri ihtiyaçlardan cüzi ücret alýnmasý, büyük problemlere çözüm deðildir.

Güneydoðu halký çalýþkan ve azimlidir.

Tarýmý ve hayvancýlýðý iyi bilmektedirler.

Misafirperver olmanýn yanýnda,

Özellikle gelenek görenekleri ve yemek kültürleriyle göz doldurmaktadýrlar.

Burada ki ekonomik sýkýntýlarýn çözümü, yöre insanýný rahatlatacaðý gibi teröründe önüne geçeceði gerçeði yatmaktadýr.

Topraðýn gerçek sahibi olan,

Onu ekip biçen,

Üzerinde emeði olan, gerçek sahiplerine verilmedikçe,

Köyleri bir araya toparlayýp kent kültürü aþýlamadýkça,

Yolunu suyunu yapýp ve sulu tarýmýn önünü açmadýkça,

Feodal aðalýðýna da son verilmedikçe,

Terör ve benzer olaylar devam eder.

Köy kent projesi ile toprak reform yasasý ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Mera ýslahý ve benzeri sorunlarý ortadan kaldýrmak gerekmektedir.

Herkes bir gün bu gerçeði anlayýp bilecek.

Umarým bu saydýklarým rahmetli Bülent Ecevit’in yýllar önce hazýrlamýþ olduðu Köylere Ulaþým Projesiyle (KUP) hayata geçirilir.

Unutulmamasý gereken bir önemli gerçekte vardýr ki;

Bu güzelim memleket, bu güzelim köyler ve bu üreten halk hepimizindir…

Etle týrnak gibi!

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3012 Defa Okundu
2015-12-19

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARAHMET KÝBAR 2015-12-23
Bir güzel yazýydý.

ülkenin kalkýnmasý tarýmla olur. ihracatlar hep tarým üzerindedir.onun için toprakla haþýr neþir olan insanlarýn önünü açmak gerekir.

Nazmiye T. 2015-12-22
Beðenerek okudum.

Bence herkes biliyor, kimse elini taþýn altýna koymuyor. Artýk kalkýnma köylerden baþlamalýdýr. Ýþ gücü ile kalkýnma kaçýnýlmaz gerçektir.

Mustafa Y. 2015-12-21
on mumara bir yazý

yýllardýr söyleniyor ama hayata geçiren yok. toprak reformu þart. marabalarýn sýrtýndan geçinen çok aðalar var. toprak aðanýn ekip biçen fakir halk.bu olmadý iþte.on numara bir yazý kutlarým,,,,,

Gencehan Kars 2015-12-20
istihdam þart

Doðu ve güney doðu da toprak reformu yasalaþmalýdýr. Emeðin emekçinin hakký hak sahiplerine verilmelidir. iþsizlik bu bölgelerde böyle istihdam edilir.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır