KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YöRESNDE FARK YARATAN KADýN...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YöRESNDE FARK YARATAN KADýN...

 Yöresinde Fark Yaratan Kadýn...

Türkiye Birincisi Nuran Özyýlmaz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Yöresinde Fark Yaratan Kadýn... Türkiye Birincisi Nuran Özyýlmaz” yazýsý:

Bir bilge der ki;

Kapýyý yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanýz, birilerini uyandýracaðýnýzdan emin olabilirsiniz.

Nuran abla iþte öyle yaptý…

Kapýyý uzun süre uzunca çaldý, içinde ki uyuyan azmi uyandýrdý…

Mevla bir kapý açmýþtý kendisine!

Kars’ta hiç kimsenin cesaret edemediði bir iþe koyuluverdi.

“KARS KAZ EVÝ…”

Uzun ve çetin geçen yýllardan sonra azim ve gayret ederek, bugün ki istediði trendi yakaladý…

Kaz’la Karslý kadýnlara iþ istihdamý saðladý.

Yöresinde ki giriþimci ruhu kendisine Türkiye birinciliði getirdi.

Karþýsýnda, sermayesi belki de kendisinden on misli büyük giriþimci kadýn adaylar vardý.

“Kars Kaz Evi” sahibi Nuran Özyýlmaz’ýn çalýþkanlýðý jüriyi öylesine etkilemiþ olacak ki, giriþimcilik kategorisinde kendisini zirveye taþýdý.

Yöresinde fark yaratan kadýn giriþimci ödülünün sahibi oldu…

O artýk Türkiye birincisiydi!

Karslýlar olarak gurur duyduk, tören esnasýnda kalbimiz yerinden oynadý…

Dört kýz çocuðu annesi olmak kolay deðildi.

Güzel bir terbiye ile büyüttüðü çocuklarý annelerini hiç ama hiç yalnýz býrakmadýlar.

Bu haklý gururu hep birlikte anneleriyle beraber yaþadýlar…

Evet Nuran abla… Yüzü hep gülen, tebessümü ile gönüllerde taht kuran azimli kadýn!

Bu hafta köþemi Nuran ablama, ablamýza býraktým…

ÝÞTE BAÞARIYA GÝDEN UZUN YOLUN HÝKAYESÝ

VE NURAN ÖZYILMAZ:

Nuran Özyýlmaz, açtýðý Kars Kaz Evi restoranýyla Kars’a gelen yerli yabancý misafirlerin yöresel tatlarý denemelerini saðlýyor.

***

Kars’ta liseyi tamamladýktan sonra 19 yaþýnda evleniyor. 20 yaþýnda ilk kez anne oluyor ve þuan 4 kýzý var. Çalýþmasý hoþ karþýlanmadýðý için 13 yýl boyunca ev hanýmlýðý yapýyor. Hayatýna deðiþtirecek ilk adýmý 1990 yýlýnda “dört kýzýmýn kaderi benimki gibi olmasýn” diyerek atýyor.

***

1990’da sahip olduðu tek varlýðý olan on bileziðini satarak aldýðý sermaye ile evde dikime baþlýyor. Daha sonra evdeki iþi yoðun olunca iþ yeri kiralýyor ve 18 yýl boyunca “Müge Tuhafiye ve Örgü Evi” isimli örgü atölyesini çalýþtýrýyor. Daha sonra örgü modasýnýn geçmesi nedeniyle bu iþin etkisini kaybettiðini düþünüyor ve baþka bir iþe yönelmeyi istiyor.

Kars’ta turizm sektöründe yöresel yemeklerin eksikliðini fark ederek 2008 yýlýnda Kars’taki ilk yöresel yemekler yapan ve kaz üzerine hizmet veren “Kars Kaz Evi” adlý restoranýný açýyor ve bu sektördeki ilk giriþimci kadýn unvanýný kazanýyor.

***

 “Kaz, bizim evlerde ve köylerde piþen bir yemekti, ticarete dönüþtürülmemiþ ve turizme kazandýrýlmamýþtý. Bunu ilk yapan kadýn olarak giriþimci oldum.”

Nuran Özyýlmaz, yöredeki kadýnlara rol model olduðunu düþünüyor. Ýlk yýllarda bayan eleman bulmak çok zor olsa da ileriki yýllarda çalýþan kadýnlarýn sayýsýnýn artmasýný saðlýyor ve bu kadýnlarýn aile ekonomisine katkýda bulunmasýna yardýmcý oluyor.

***

 “Bu iþyerini açarken kendi emeðimden ve cesaretimden ilham aldým. Mutfakta yemek yapmayý seven biri olduðum için baþarýlý oldum.”

2009-2010-2011 yýllarýnda 60 ülkenin katýldýðý Emitt Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý’nda Kars’ý ve Kars kazýný tanýtýyor ve ayný yýllarda yýlýn iþ kadýný ödülünü alýyor.

***

2010 yýlýnda “Kaz Yetiþtiriciliði ve Irkýný Devam Ettirme Derneðini” kuruyor ve derneðe kaz yetiþtiriciliði yapan kadýnlarý üye yapýyor. Kadýn yetiþtiricinin para kazanmasýný ve pazar sorununun çözülmesini saðlayarak hem kadýn istihdamýna hem de turizme hizmet ediyor. Ayrýca bu dernek ile Birleþmiþ Milletler ’den UNESCO’ya herkesin dikkatini çekiyor ve ödül alýyor.

***

 “Kaz yetiþtiriciliði ve ýrkýný devam ettirme” derneði açýlmasýndan bugüne kadar 40 kadýnla proje yapýldý. Bu projeler ile kaz yetiþtiricilerine pazar kapýsý olunuyor ve açtýðý restoran ile Kars’a istihdam saðlýyor.

***

2011 yýlýnda yaptýðý Kaz Yetiþtiriciliði ile ilgili fizibiliteler sonucu Birleþmiþ Milletler “Sürdürülebilir Kars Kazý Projesini” sunuyor ve proje Birleþmiþ Milletler tarafýndan kabul ediliyor. Proje ile 40 kadýn yetiþtirici kaz yetiþtiriciliði ile ilgili bilimsel dersler alýyor ve bu sayede kadýnlarýn geleneksel bilgileriyle bilimsel bilgiler birleþtirilmesi saðlanýyor.

***

Günümüzde kargoyla gönderim yapýlýyor. Gelecekte ise Kars’a özgü tatlarýn ve lezzetlerin baþka þehirlere taþýnarak oradaki hemþerilerinin de bu tatlardan mahrum kalmamasý için büyük þehirlerde þubeler açmayý ve bir çiftlik kurmayý hedefliyor.

YOLUN AÇIK OLSUN NURAN ABLA!

***

Yeniden görüþmek üzere…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2002 Defa Okundu
2015-12-25

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsevilay y. 2015-12-27
bu gurur hepimizin olmalý

gurbette olsak bile bu gurur tüm karslýlarýn. þahsen nuran özyýlmaz kadar bende gururu duydum

Gencehan Kars 2015-12-27
kutlarýz

Ablamýz Karsýn gururu oldu. Yolu açýk olsun

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır