KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR UMUTTUR YEN YýL

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BR UMUTTUR YEN YýL

 Bir umuttur yeni yýl

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Bir umuttur yeni yýl…” yazýsý:

Eski yýlbaþý geceleri bir baþkaydý…

Cýlýz yanan bir lambanýn altýnda, uzun kýþ geceleri bitmek nedir bilmiyordu.

Her yýlbaþý akþamý, insanlar bir araya gelerek,

Farklý bir günün, farklý bir gecesi olarak algýlardý…

Argo deyim ile “ortam vardý ”

Meyveler,

Çerezler,

Ýçecekler…

Gýrla yenilen yemekler, geceye damgasýný vuran güzel sohbetler, günün yorgunluðunu alýp götürürdü o vakit...

Dün bugünün anýsý, yarýnlarýn ise bugünlerin rüyasý olduðunu bilen insanlar ileriye umutla bakabiliyordu…

Hayat þartlarý bugün ki gibi aðýrda deðildi.

Sebze ve meyveler daha bir ucuzdu…

Maalesef,

Her þey eskisi gibi kýymetli deðil…

Ýnsanlar umutla bakmýyor hayata…

Herkeste gizli bir kararsýzlýk istikrarsýzlýk var.

Hayat onlarý eskisi gibi ilgilendirmiyor artýk…

Bir gecelik tatlý rüyanýn sabahleyin biteceðini biliyorlar…

Biliyorlar, hastalarý yine hasta, dertleri yine dert, yokluklarý yine karabasan…

Eski yýlbaþý gecelerinin tatlý rüyalarý yýllar önce bitti.

Gece yarýsýna kadar çýkacak oryantali beklemek, arabesk sanatçýsýný, sabahýn þafaðýna kadar heyecanla dinlemek insanlarý yormuyordu…

Yokluk o yýllarda da vardý ama bu kadar çok deðildi…

Dün piyasalara bakýverdim,

Rutin bir piyasa araþtýrmasý yaptým…

Marketlerde hindinin kilosu 16 TL.

Kýrmýzý et keza…

Sebze ve meyve fiyatlarý ise Aðrý daðýný kýsa bulunca, Everest’e doðru yola çýkýþ vaziyette…

Çerezleri desen,

Dudaðýný ýsýrýyorsun etiketleri görünce!

 “Yarýna Allah kerim” deyip, teselli edeceðiz kendimizi.

Baþkada çaresi yok, demek yerinde olacak galiba…

Bu pahalý hayata raðmen de olsa,

Yarýn akþam yýlbaþý… Ve  “ yeni bir umut! ”

Bir yazarýn dediði gibi,

Yeni baþlangýçlarýn,

Yeni heyecanlarýn,

Yeni kararlarýn,

Baðýþlanmalarýn,

Kavuþmalarýn,

Sevdalarýn ve tabii yeni umutlarýn baþlama noktasý...

Ýþte bu noktadan itibaren 2016 da kendimize yeni fýrsatlar sunmalýyýz.

Daha güzel, daha saðlam, daha gerçekçi ve daha çaðdaþ düþünmeliyiz…

Hayatýn sarp ve dikenli yollarýný bildiðimiz yaþantýmýzda, umudumuzu yitirmeden girmeliyiz yeni yýla.

Ümitlerimizin, hayallerimizin peþinden yýlmadan koþmalýyýz.

Elimizde olan zamaný bin bir parçalara bölüp,

Her bir parçasýna hayallerimizi,

Ýsteklerimizi,

Temennilerimizi,

Rüyalarýmýzý,

Dileklerimizi ve sevdalarýmýzý,

Bir tohum gibi yeni yýlýn üzerine serpiþtirmeliyiz.

Aklýmýzdan her geçeni, çok isteyip de yapamadýklarýmýzý da, bu yeni yýlýn sýrtýna yükleyerek girmeliyiz yeni yýla.

Çünkü her yeni yýl bir umuttur…

Hayatýn tadýný biraz da umursamadan, çýkarmaya bakalým.

Durgun ama sesli akan, bir ýrmaða bakar gibi kulaðýmýzý verip, gözümüzü de ondan ayýrmadan hayatý izleyelim…

Onun bizleri izleyiþi gibi…

Koca bir yýlý acýsý ve tatlýsýyla geride býrakýrken, 2016 yýlýnýn okurlarýma saðlýk ve mutluluk, baþarý getirmesini temenni ediyorum.

2016 da görüþmek üzere, esen kalýn.

(BA-BA-S)  GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2724 Defa Okundu
2015-12-30

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARbroþþþ 2016-01-04
yeni yýlýn kutlu olsun kral

yeni yýlda her þey gönlünce olsun deðerli aðabeyim.sen kralsýn...sevgilerimle..............

KamilKALEM 2015-12-31
Yeni yýlýnýz kutlu olsun

Nerede eski yýlbaþýlar? Dostluk vardý arkadaþlýk vardý. Hey gidi günler hey.

Ekrem Tosun 2015-12-31
Karsa selam

Kýymetli hemþerim sizin ve Þahsýnýzda bütün karslýlarýn yeni yýlýný kutluyorum.

özlem 2015-12-31
Yeni yýl kutlu olsun

Yeni yýl ülkemize barýþ, huzur getirsin.Amin

TARIK 2015-12-31
harika bir yazý

yeni yýlýn kutlu olsun ismail bey

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır