KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HER TARAFýNDAN BEREKET FýþKýRAN BR üLKE

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HER TARAFýNDAN BEREKET FýþKýRAN BR üLKE

 Her tarafýndan bereket fýþkýran bir ülke

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Her tarafýndan bereket fýþkýran bir ülke” yazýsý;

Biraz düþünüp, Anadolu’muzu gözümüzün önünde, bir film þeridi gibi az da olsa canlandýralým…

***

Dereler çaðlýyor, çiçek çiçekle, aðaç aðaçla konuþuyor.

Üzümü,

Ýnciri,

Kaysýsý,

karpuzu Güneydoðu’dan...

Patatesi,

Bor madeni Niðde’den...

Fýndýðýn,

Çayýn,

Kömürün,

Tunç’un,

Bakýr’ýn aðababasý Karadeniz’den...

Peynir’in,

Süt’ün,

Bal’ýn,

Besi hayvanýnýn kralý Kars’tan, Aðrý’dan, Ardahan’dan…

Bostanýn gözdesi iç Anadolu’dan.

Zeytinin hakikisi,

Tütün’ün hasý, Ege’den...

Sanayisi,

Tekstili,

Giyimi kuþamý Marmara’dan…

***

Düþündünüz deðil mi?

Þöyle gözümüzde canlandýrdýk!

Ýþte bu saydýklarýmýzýn,

Hepsi bitmek tükenmek üzeredir.

***

Peki suçlu kimlerdir?

Yerli malýný hiçe sayanlardýr.

Emeðe, emekçisine, kendi teknik ve takým donanýmýna güvenmeyenlerdir…

***

Mersinli çiftçiden tutunda; doðu, güneydoðu, batý, her yöre esnafý ve memuru, mevsimlik iþçisine varýncaya kadar, borç bataðýna gömülmüþlerdir.

Ülkemizde her on kiþiden sekizi, yabancýlarýn kendi ülkemizde köþe baþlarýna

kondurduklarý bankalara borçludurlar.

***

Artýk devir tersine dönmüþtür…

Yabancý sermayeye kucak açan bir ülkeden bahsediyoruz…

Tohumu, sebzesi, meyvesi, sanayisi, madeni, gelir getiren kaynaklarý, yabancý sermayenin ürünleri karþýsýnda teslim bayraðýný çekmiþtir.

***

Bu ve bunun gibi yüzlerce sorunlar ile ülkemiz ekonomisi büyük  travmalar yaþamýþtýr…

***

Zenginlere bakýp moralinizi hiç bozmayýn,

Neden paramýz yok, diye de hiç üzülüp, kendinize dert etmeyin…

Meyvesi bol olan aðaç dallarýný öne eðermiþ!

Yeniden görüþmek üzere

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3004 Defa Okundu
2016-01-18

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAREkrem Tosun 2016-01-21
doðru ve de katýlýyorum

Bað bizde bostan bizde. Helva yapacak malzememizde var, bence de ithal ürünler ekonomimize çok zararlar veriyor. Yani size katýlýyorum.

Mustafa D. 2016-01-19
durumumuz bu

harbiden on numara bir yazý.

Emrah Narin 2016-01-19
Baþka ne demeli?

Bu akþam okuduðum güzel yazýlarýnýzdan biriside bu oldu. Yinede her þeyin hayýrlýsý demekten baþkada çaremiz yok gibi gözüküyor.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır