KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MüTEþEBBSLER VE EKONOMK KALKýNMA

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         MüTEþEBBSLER VE EKONOMK KALKýNMA

Müteþebbisler ve ekonomik kalkýnma

Bir ülkenin gayri safi milli hasýlasý o ülkenin nüfusuna bölündüðü zaman, kiþi baþýna düþen GSMH ile bulunur.

Ayný þekilde, bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasýlasý, o ülkenin nüfusuna bölündüðü zaman ise, kiþi baþýna düþen gayri safi yurt içi hasýla ile elde edilir.

Uzmanlar böyle diyor.

Madalyonun diðer tarafýna baktýðýnýzda,

Milli gelirin en altýndaki ücret, iþçi, kalfa ve çýraklara verildiði gerçeði yatmaktadýr.

Bunu adýna ise asgari ücret deniliyor…

Özellikle ihracat ürünlerinden elde edilen devlet payýnýn havuzda toparlanýp, elde edilen karýn, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn giderlerini karþýlayýp, elde kalan miktarýn çalýþan ülke insanýna eþit bir þekilde daðýtýlmasýdýr.

Sizce bunun baþka tarifi var mýdýr?

Avrupa ülkelerine baktýðýmýzda, tasarruf baþlý baþýna vazgeçilmezler arasýndadýr.

Makam aracý sayýsýna baktýðýmýzda, Avrupa ülkeleri ile aramýzda uçurum var denebilecek kadar fark olduðunu görmekteyiz.

Bütün bunlar milli gelirden ayrýlan bütçeyle karþýlanan ihtiyaçlar listesine girmiþlerdi.

Mal ve hizmet alýmý, yapým, onarým, inþaat ve yakýt gibi gereksinimi olan ne var ise…

Gelelim üreten tüketen sýnýfa;

Ülkemizin  vazgeçilmezi olan çiftçisi…

Tarým ve ziraatla uðraþan insanlarýn ürünlerinin tam anlamýyla para etmemesinin nedenleri ise, “halkýn eþit ücret alamayýp, alým gücünün düþmesinden kaynaklanan gerçeklerdir”

Üretici ve tüketici arasýnda hiçbir fark yoktur.

Birisi ihtiyacý olaný alamýyor, diðeri ise elindekini satamýyor.

Hiç kimseye marjinal faydasý olmayan bir iliþki…

GSMH’dan  gerçek anlamda pay alamayan üretici ve tüketici arzuladýðý istikrarý bundan dolayý yakalayamýyor.

Manzara buradan böyle görünüyor…

Ekonomik olarak kalkýnma konusuna gelelim;

Bu aþamalardan sonra yatýrýmlara geçildiðinde,

Gayri Safi Milli Hasýla’da ki artýþ kadar yatýrým yapmak ve ekonomik kalkýnmayý hýzlandýrarak yüksek seviyelere çekmek için ise,

Üç sýnýf vardýr…

Bunlar; Ýdareci, Müteþebbis ve Bilim adamýdýr.

Bunlardan, idarecilerin bazý engelleri ortadan kaldýrmasý, topu müteþebbislere atmasý anlamýna gelir.

Müteþebbislerin yatýrýmlar yaparak ekonomik kalkýnmaya katkýda bulunmalarý, bu kalkýnmaya fikirleriyle ýþýk tutarak yol gösterecek bilim adamlarý bu kalkýnmanýn devamlý olmasýný mutlak suretle saðlayacaktýr.

 Bu kaçýnýlmaz bir programdýr.

 “Halký yaþat ki, devlette yaþasýn…”

 Bu sloganý ülkemizin geliþmesi için çok önemlidir.

 Dileðim, hepimizin milli gelirdeki payý çok olsun.

 

 

 

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3499 Defa Okundu
2016-01-30

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNazým Utku Ýstanbul 2016-02-02
bence....

müteþebbislerin önün açýlmalý ki yatýrmlar yapýlsýn özellikle doðu anadolunun müteþebbisler için daha cazip hale getirilmesi lazým. müteþebbisler yapacaklarý yatýrýmlar sayesinde iþsizliðide istihdam edeceklerdir.

AHMET TUTAN 2016-02-01
doðru ve güzel

mükemmel ekonomi dersi olmuþ. seni çok yaþa.

TEKÝN ER 2016-01-31
Kutlama

iSMAÝL BEY YAZINIZDAN DOLAYI SÝZ KUTLARIM.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır