KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

2016 YýLýNDA NELER YAPABLRM?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         2016 YýLýNDA NELER YAPABLRM?

2016 yýlýnda neler yapabilirim?

2015 yýlý acýsý ve tatlýsýyla sona erdi…
2016 yýlý Þubat ayýný hemen hemen ortaladýk ve hýz kesmeden gidiyoruz.
2015 yýlý kimimizde doldurulmasý çok zor olan derin izler býraktý...
Sevdiklerimizden ayrýldýk.
Deðer verdiðimiz birçok þeyi yitirdik.
Bazýlarý ise çok mutlu olmuþtur geçen yýlda…
Mesela;
Çok para kazanmýþtýr,
Ev satýn almýþ, dayamýþ döþemiþtir…
Bir diðeri hayalindeki otomobilini, eskisiyle deðiþtirmiþtir.
Çoðu insan anne ve baba olmanýn mutluluðunu yaþamýþtýr.
Daha da büyükler dede ve nine olmanýn hazzýný tatmýþtýr.
Bazýlarý için ise bütün bunlarýn hayali yeni girdiðimiz yýla kalmýþtýr.
Yani 2016 yýlýna…
Elbette ki herkesin hayattan mutlaka bir beklentisi olabilir.
Bu durum insanýn doðasýnda var olan bir dürtüdür.
Deðiþmesine ve deðiþtirilmesine kimse engel olamaz…
Yeni yýla girer iken þöyle bir düþündüm.
Daha doðrusu usumdan uzunca geçti.
2016 de neler yapabilirim diye…
Aslýnda çok basit, usumdan geçenler.
Dostlarým vardýr, elini sýkamadýðým, sesini duyamadýðým…
Sanal ortamda yüzlerce dostum, arkadaþým.
Bunlarýn bütünüyle olmasa da olabildiði kadarýyla yüz yüze görüþmek ve hayatý gerçek anlamda paylaþmak isterim.
Bunun yaný sýra dostlarýma tavsiye ettiðim, kitap sayýsýný iki üç katýna çýkarmak…
Yani dolu vakitlerimde bile mutlaka okumak.
Kendime ait zamaný kullanýrken, baþkalarýnýn da üzerinde hakký varmýþ gibi deðerlendirmek…
Haftalýk yazmýþ olduðum köþe yazýlarýmda, ülkemizin güzelliklerini, tarihi ve turistlik mekanlarýndan sýkça bahsetmek…
Ajandama kaydettiðim notlarýn, örümcek aðý tutmamasýna özen göstermek,
Özellikle egomu, fantezilerimi, kontrol altýnda tutmaya,
Ailemin, dostlarýmýn, akrabalarýmýn üzerine eskisinden daha çok titremeye çaba göstermek…
Her þeyden daha da önemlisi, üzerinde hep beraber yaþamýþ olduðumuz coðrafya insaný ile empati kurmaya, fazla mesai harcamaya daha çok özen göstermek gibi...
Özen göstereceðim bir þey daha vardýr ki,
Eðitim kuruluþlarýna deðer veren kiþi ve kurumlarý kendi köþemde alýnlarýndan öpmek!
Peki, ya sizlerin 2016 de yapacaðýnýz planlarýnýz nelerdir?
Hayýr iþlerine, eðitime vereceðiniz destekler için þimdiden teþekkür ediyorum.
Yeniden görüþmek üzere
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6056 Defa Okundu
2016-02-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARözlem 2016-02-09
bencede

hayýr iþlerine fazla mesai harcamak en büyük sevaptýr.yoksul halkýn sorununa eðilmek ayrý bir güzellik ve sevaptýr.

KamilKALEM 2016-02-07
önerileriniz güzel

tavsiyelerin oldukça güzel uyulmasý gereken öneriler.

kerem türker 2016-02-06
gururumuzsun

karýn gururudur ismail abi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır