KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRKYE OLARAK KENDMZE YETERZ!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         TüRKYE OLARAK KENDMZE YETERZ!

 Türkiye olarak kendimize yeteriz!

Sýkýntýlar hat safhada…

Haber bültenlerine baktýðýmýzda,

Ýçimiz kararýyor, canýmýz acýyor!

Bir yandan Anakara da haince patlatýlan bombalar,

Diðer yandan gelen þehit haberleri moralleri alt üst ediyor.

Mülteci akýmý ve…

Suriye!

Baþlý baþýna problem…

Sýkýntý yaþamadýðýmýz bir günümüz yok gibi…

Kendi sýnýrýmýzý koruma altýna almaya, terörü ve benzeri terör faaliyetlerinin önüne geçmeye çalýþan ülkemiz,

Sarp kayalýklarla karþý karþýya kalýyor.

Amerika, güya dost…

Ne yaptýklarýný kendileri bile bilmiyor…

Terörist faaliyetlere karþýyýz diyen Amerika,

Þimdilerde kendileri bu örgütlere destek veriyor!

Hem de açýk ve aleni bir þekil de…

Orta Doðu ve Arap yarým adasý üzerinde oynadýklarý oyunlarý dünya ya açýklama ihtiyacý bile duymuyorlar… O kadar ki hoyrat ve rahatlar!

Yandaþlarý, minyatür ABD olan, Ýsrail’i de yanlarýna alýnca, iþin boyutu ve seyri daha bir baþka uzayýp gidiyor.

***

Merkel…

Mülteci akýmý konusunda,

Hangi akýla, neye hizmet ediyor?

Kimse bir þeyler anlamýyor, anlam çýkaramýyor.

Avrupa’da birçok ülke varken, kendisi ringe çýkýveriyor!

Hollanda,

Belçika,

Ýngiltere veya diðer Avrupa ülkeleri varken, neden yalnýzca Merkel?

Bu durum düþündürücü deðil mi?

Sarkozy döneminde de yaþadýk.

Ona göre de, küçük Asya ülkesi idik!

Þimdi ise Merkel…

Size para verelim mülteci akýmýný durdurun…

Sormak isterim ki;

Cefasýný Türkiye çekecek, sefasýný sizler mi süreceksiniz?

***

Maalesef Avrupa Birliði , “vurun abalýya” diyerek,

Mülteci sorununu Türkiye’nin üzerine yýkmaya çalýþýyor!

Sonrasýnda bombalar bizim ülkemizde patlýyor! Ýnsanlarýmýz yaþamlarýný yitiriyor!

Mülteci sorunu yalnýzca bizim ülkemizin sorunu deðildir!

Tekrar sormakta fayda vardýr;

Orta doðu politikasý,

ABD’nin sömürge planlarý içerisin de yer almýyor muydu?

Þimdiler de;

Türkiye’yi Orta Doðu bataklýðýna dahil etmeye çalýþýyorlar!

Hatýrlatalým ki;

Ülkemiz mülteciler için karantina ülkesi deðildir! Hiçbir zamanda olmadý!

Plan, her kimin planý ise;

O halde,

Önden onlar buyuracaklar!

Bizler deðil!

***

Türkiye’nin Arap ülkeleri ve diðer komþu ülkelerle de sorunu yoktur.

Bu saate kadar da olmamýþtýr…

Ülke insaný olarak, sadece þunu düþünürüz:

Terörist faaliyetlere destek veren ülkeler, verdikleri destekten ellerini çeksinler!

Yeter ki, kendi misak-i milli sýnýrlarýmýza zarar gelmesin!

Bizler, bu ülkenin bireyleri ve vatandaþlarý olarak, bunun derdindeyiz.

***

Sözüm;

Direktifler, kurallar ve katý uygulamalarla þekillenen Avrupa Birliði ve ABD’ye…

Düþman olduðunuz kesinde,

Dost olduðunuz hiç belli deðil!

Ýnanýn bizlerde bunun farkýndayýz.

Lakin;

Hiç endiþe etmeyiniz!

Sizin aða babalarýnýz bizleri iyi bilir, iyi de tanýrlar!

Tarihte örnekleri çoktur!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4319 Defa Okundu
2016-02-19

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRUHÝ (OSTÝM ANK.) 2016-02-22
beðenerek okudum can

Güzel kardeþim yine bu abinin yüreðini fetih ettin. Ýçimden geçenleri birebir yazmýþsýn gözlerinden öpüyorum.

KEREM TÜRKER 2016-02-21
ÇOK BEÐENDÝM ÇOK.

ÝNÞALLAH SAVAÞLAR OLMAZ VE ÝNÞALLAH ÜLKEMÝZ HER ZOR ÞARTLARDAN MUZAFFERLE ÇIKAR.HAKÝKAT ANCAK BU KADAR GÜZEL ANLATILIRDI. BAÞARILAR.

sevilay y. 2016-02-20
bence.............

gündeme dair güzel bir yazý. kutlarým

BROÞÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2016-02-20
baba harikasýn sen ya!!!!

baba kalemine gurban. türkün türkten baþka dostu yoktur. yazan ellerin dert görmesin.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır