KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NEVRUZ

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         NEVRUZ

 Nevruz

Eski Türkler, Gök Tanrý inancýna sahiptiler.

Bu inancýn temel noktalarýndan birisi, yaþamý olduðu gibi kabul etmek ve doða koþullarýna uyarak yaþamaktý.

Sonsuz gökyüzü ve sýnýrsýz bozkýrlar Türk Milletinin özgür yaþama isteðinin yaþama geçirildiði yerlerdi.

Tanrý’yý gökte aramalarý da belki, o sonsuzluk içinde yaþama isteðinin, ritüel olarak ifadesinden baþka bir þey deðildi.

Bu kýsacýk bilgiden sonra gelelim Nevruz’a…

Nedir, neden kutlanýr, baþka adý var mýdýr?

Yýllarca okuduklarýmdan küçük bir sentez çýkararak sizlerle paylaþmak istedim.

Nevruz sözü, Farsça “yeni gün” anlamýndadýr.

Kýrgýzistan ve Kazakistan’da Novruz,

Türkiye ve Azerbaycan’da Nevruz,

Dünya Türk halklarýnýn binlerce yýldan beri, ortak olarak kutladýklarý tek bayramdýr.

Nevruz Bayramýnýn Doðu Türkistan’dan baþladýðý da rivayet edilmektedir.

Yani bahar gelmiþ, yüzünü göstermiþtir.

Evlerde, kýrlarda oyunlar oynanýr, özel olarak hazýrlanmýþ, boyanmýþ yumurtalar tokuþturulur, aþýk oyunu oynanýr.

Gece tongallar yakýlýr ve sýra ile üzerinden atlanýr.

Ateþin üzerinden atlanýrken bir dilek tutulur ve atlayanýn dileðinin yerine geleceðine inanýlýr.

Tüm hastalýklarýn ve kötülüklerin, ateþin üzerinden atlarken ateþe dökülüp yanacaðý ve yeni yýlýn güzellikler getireceði inancý oldukça yaygýndýr.

Herkes birbirine hediyeler alýr.

Orta Asyalý genç kýzlar nevruz çorabý örerler ve sevdiklerine o ördükleri çorabý hediye ederler.

Ve bu bayramda dargýnlar barýþýr, küskünlükler bitirilir.

Özellikle Asya da yaþayan Türkler geniþ alanlara çadýrlar kurup ve Nevruz yemeði olarak etli pilav daðýtýlýrlar.

Çadýrlara giren herkes bu Nevruz yemeðinin mutlaka tadýna bakar.

Daha sonra herkes bir birinin bayramýný kutlarlar.

Bu orta Asya’dan baþlayýp günümüze kadar gelen nevruzun hikayesidir.

Tüm okurlarýmýn Nevruz Bayramý kutlu olsun!

Yeniden görüþmek üzere…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17093 Defa Okundu
2016-03-18

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARburhanettin 2016-03-23
emeðine saðlýk

emeðine saðlýk ismail bey cok güzel olmuþ

sevdanur 2016-03-23
çok güzel bir yazý olmuþ

sayýn yazar harikasýnýz hayranlýkla okuyorum yazýlarýnýzý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır