KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYVANCýLýðýN BAþKENT KARS

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HAYVANCýLýðýN BAþKENT KARS

 Hayvancýlýðýn baþkenti Kars

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Hayvancýlýðýn baþkenti Kars” yazýsý;

Kars’ta

Ýstediðiniz hayvaný almanýz mümkün.

Bakmaya kýyamadýðýnýz, güzelim hayvanlarý izlerken, üretici ile besiciyi de düþündüm…

Uzun yýllar diðer illere yüzlerce binlerce hayvan sevkýyatýnýn olduðunu daha önceleri de gözlemlemiþtim.

Baþka illerden gelen tüccarlar, üreticinin elinden hayvanýný uzun vadeli alýp götürüyordu.

Ödenmesi gereken parasý ise bir baþka bahara kalýyordu.

Bir þeylerin eksikliðini hissettim…

O halde eksiklik neydi?

Bana göre eksiklik þuydu…

Gerçek pazarýn olmayýþýydý.

Bölgemizde organize çalýþma yoktu.

Besi bölgesinin olmayýþý yöremizde büyük bir kayýptý.

Hayvanýn eti, sütü kadar kýymetli deðildi!

Hayvansal ürünleri sektöre dönüþtürebilecek bir çalýþmaya ya fýrsat yoktu,

Ya da böyle bir imkan bu bölgeye tanýnmamýþtý!

Et kombinasýnýn olmasý belki de kanayan yaraya biraz olsun derman olabilirdi.

Böyle bir faaliyetin ancak Kars ve yöresinde gerçekleþmiþ olmasý lazýmdý.

Örneðin, büyük baþ hayvanlarýn,

Kesilen etleri paketlenerek yurt içi ve yurt dýþýna sevkýyatý gerçekleþtirilebilirdi…

Baþ,

Ense,

Sýrt,

Omuz, kürek,

Göðüs,

Böðür, bacak,

Kýyma et…

Hatta hazýr dondurulmuþ ve paketlenmiþ dönerler, ýzgaralýklar…

Çok iyi bir tanýtým ve reklamla,

Kars Kombinalarýn da paketlenerek komþu ülkelere ve uzak doðu ülkelerine ihracatý mümkün olabileceði uzun yýlar önce düþünülmeliydi.

Bütün bu ürünlerin zamanýnda ve istenilen tarihte yerlerine ulaþmasý, lojistlik destekle daðýtým yapýlmasý, büyük yatýrýmlara dönüþmesi saðlanabilirdi.

Aksi halde,

Büyük tüccarýn yolunu gözlemek,

Bilek koparacak pazarlýklarla bir yere varmak mümkün deðildir.

Hayvanýn mý var? Derdin var…

Dememek için,

Gerçek pazarý bulup yakalayabilmek,

 Organize olmak,

Kooperatifleþmeyi önemsemek,

Besi Bölgesinin ivedilikle hayata geçirmek gerekmekteydi…

Çözüm ise,

Hayvan üreticilerinin bir araya gelip,

Özellikle büyük ortaklýklarla ve güçlü sermaye ile “Özel Kombinalarýn” kurulmasýyla mümkün olacaðý gerçeði vardýr…

Bütün bunlarýn bir araya gelmesiyle birlikte,

Karslý hayvan yetiþtiricilerinin kalkýnmasýna katký saðlayacaðý kaçýnýlmazdýr

O halde,

Var mýsýnýz, düþünüp, planlayýp denemeye?

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7389 Defa Okundu
2016-05-15

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARLokman NURTAÇ 2016-05-19
Hayvancýlýkmý kaldý

Memlekette hayvancýlýk mý kaldý ismail bey? Bizimkisi olmayacak duaya amin denek gibi birþey

zafer 2016-05-18
hak verdim

ismail bey hayvancýlýk sorunu karsýmýzýn bitmeyen sorunlarýndan birisidir.görüþlerinize saygý duyuyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır