KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ALMANYA VE GAZ ODALARýNDA YAPýLAN KýYýMLAR!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ALMANYA VE GAZ ODALARýNDA YAPýLAN KýYýMLAR!

Almanya ve Gaz Odalarýnda Yapýlan Kýyýmlar!

Almanya demiþtik…
Hani sözde soykýrýmý tanýyan ülke;
Bizim için geçerliliði kabul edilmeyen bir meclis kararý.
Ýðneyi kendilerine batýrmayýp, çuvaldýzý baþkalarýna batýrmaya çalýþan ülke!
Yalnýz unutulmayan gerçekleri tarih gözler önüne her zaman sermiþtir.
Tarih hatalarý asla affetmez.
Tarih Ermeni çetelerin savunmasýz Türk köylerine yaptýðý saldýrý ve kýyýmlarla doludur.
Evet, Almanya dedik, hiçbir doktrinin kabul etmediði soykýrýmlarý gerçekleþtiren ülke…

VARAN - 1
NAZÝ TOPLAMA KAMPLARI:

(Almanca Konzentrationslager, kýsaca KZ) Nazi Almanya’sý tarafýndan II. Dünya Savaþý döneminde Almanya’da ve iþgal edilen bölgelerde, istenmeyen kiþileri zorunlu çalýþtýrmak üzere kurulmuþlardý. Ayný zamanda terim Yahudiler baþta olmak üzere Nazilerin siyasi ya da ideolojik düþmanlarýný kitlesel olarak imha etmek amacýyla kurulmuþ olan imha kamplarýný (Almanca: Vernichtungslager) da ifade etmek için kullanýlýr. Buralara daha çok Yahudilerin getirilmesiyle birlikte, Romanlar, bazý Slav ýrklarýndan olanlar ve akýl hastasý olduðu düþünülenler de kurbanlar arasýndadýr. Eþ cinsel insanlar da burada öldürüldüler. Öldürülme sebepleri ise üremeye bir katkýlarý olmamalarýydý. Büyük bir kýsmý Polonya’da bulunmaktaydý.

VARAN - 2
EKÝM 1939 ALMANLAR ENGELLÝLERÝN ÖLDÜRÜLMESÝNE BAÞLADI

Nazilerin “yaþamaya layýk” bulmadýðý Almanlarýn sistemli bir þekilde öldürülmesine baþlandý. “Danýþman” gruplar hastaneleri ve bakýmevlerini ziyaret ederek, kimlerin öleceðini kararlaþtýrýyordu. Seçilen hastalar, “Ötenazi” Programý kapsamýnda kurulmuþ altý gaz tesisi olan Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim ve Sonnenstein tesislerinden birine gönderiliyordu. Bu hastalar karbon monoksit gazý kullanýlarak gaz odalarýnda öldürülüyordu. “Ötenazi” Programýna katýlan uzmanlar, daha sonra imha kamplarýnýn kurulmasýnda ve çalýþtýrýlmasýnda da görev aldý.

 

VARAN - 3
8 ARALIK 1941 ÝLK ÖLÜM MERKEZÝ FAALÝYETE GEÇTÝ

Chelmno imha kampý faaliyete geçti. Naziler daha sonra beþ kamp daha kurdular: Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau (Auschwitz kompleksinin bir parçasý) ve Majdanek. Chelmno’daki kurbanlar gaz kamyonlarýnda (motor egzozu iç bölmeye yönlendirilmiþ, hava geçirmeyecek þekilde sýkýca kapalý) öldürüldü. Belzec, Sobibor ve Treblinka kamplarýnda, gaz odalarýna baðlý sabit motorlardan çýkan karbon monoksit gazý kullanýldý. En büyük ölüm merkezi olan Auschwitz-Birkenau’da öldürme maddesi olarak Ziklon B’nin (kristalin hidrojen siyanid) kullanýldýðý dört büyük gaz odasý vardý. Majdanek’teki gaz odalarýnda hem karbon monoksit, hem de Ziklon B kullanýlýyordu. “Nihai Çözüm” kapsamýnda, milyonlarca Yahudi imha kamplarýndaki gaz odalarýnda öldürüldü.

VARAN - 4
22 HAZÝRAN 1944 RAVENSBRUECK TOPLAMA KAMPINDA ÝLK GAZLA ÖLDÜRME

Belgelenen ilk gazla öldürme iþlemi Ravensbrueck’teki kadýnlar kampýnda meydana geldi. Ravensbrueck’teki ve özellikle ölüm merkezi olarak tasarlanmamýþ diðer kamplardaki (Stutthof, Mauthausen ve Sachsenhausen dâhil) gaz odalarý nispeten küçüktü. Bu gaz odalarý, Nazilerin çalýþmaya “elveriþsiz” bulduklarý mahkûmlarýn öldürülmesi için yapýlmýþtý. Bu kamplarýn çoðundaki gaz odalarýnda Ziklon B kullanýlýyordu…

Ýþte böylesi vahþeti gerçekleþtiren Nazi Almanya’sý…
Savunmasýz insanlara yaptýðýnýz zulümlerle,
Ýnsanlýðýn yüz karasý bir ülke olarak tarih sizleri affetmeyecek.
Týpký bizlerin, Ermenilerin yaptýðý zulümleri affetmediðimiz gibi…

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4157 Defa Okundu
2016-06-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsabah gül 2016-06-14
duyan yok ki!!!!

sitem etsen neye yara ismail bey bizleri duyanmý var. baksana hiç kimse tepki göstermiyor. avrupa bildiðini okuyor iþte.

ender çol 2016-06-14
çok beðendim

Harika tespitler sayýn yazar kutlarým seni

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır