KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EKONOMDE MALYET OLGUSUNU GöZETMEK

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         EKONOMDE MALYET OLGUSUNU GöZETMEK

 Ekonomide Maliyet Olgusunu Gözetmek

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Ekonomide Maliyet Olgusunu Gözetmek” yazýsý:

Yeryüzündeki üretimde kullanýlabilecek kaynaklarýn kýtlýðýna karþýlýk, insanlarýn mal ve hizmet talebindeki sýnýrsýzlýk hayatýn bir gerçeðidir.

Ýstediðimiz her þeye istediðimiz miktarda sahip olamayacaðýmýzdan, deðiþik alternatifler arasýnda tercihler yapmaya mecbur kalýrýz.

Sözgeliþi, bir alýþveriþ merkezi inþa etmek istediðimizde baþka ihtiyaçlarýmýzýn karþýlanmasýna yarayan mallarýn üretimi için de kullanýlabilecek kaynaklarý kullanmak zorunda kalýrýz.

O hâlde, kýt kaynaklarý kullanmanýn her zaman bir maliyeti vardýr.

Bu örnekte, inþa ettiðimiz alýþveriþ merkezinin maliyeti, üretimleri için gerekli olan kaynaklardan mahrum býrakýlan baþka üretim dallarýnda elde edilebilecek en yüksek deðerdeki mal ve hizmetlerin toplam deðeridir.

Maliyet kavramýnýn iktisadî hayatta hayatî bir fonksiyonu vardýr.

Onun sayesinde, herhangi bir maldan daha fazla üretmek istediðimizde, baþka bir malýn üretimini zorunlu olarak sýnýrlamak gerektiðini sürekli göz önüne alýrýz.

Maliyeti ihmâl ettiðimiz takdirde, daha az ihtiyaç duyduðumuz, yani diðerlerine oranla daha az deðer verdiðimiz mallarýn üretiminde aþýrýya kaçarak kýt kaynaklarýmýzý israf ederiz.

Bu yüzden, ekonomide maliyet olgusunu gözetmek demek, ülkenin üretim güçlerinin hangi sahada daha faydalý olacaðýný düþünmek demektir.

Piyasa ekonomisinde tüketici talebi ile üretici maliyetinin birbirini dengeleme fonksiyonu vardýr.

Özünde, bir mala olan talep, firmalarý o malýn üretimine çaðýran bir ses olarak algýlanmalýdýr.

Bu sesi duyan üreticilerde maliyetlerinden daha yüksek fiyattan satýlabilecek mallarýn üretimini artýrma arzusu uyanýr.

Yani, üreticiler, tüketicilerin maliyetinden yüksek fiyatý ödemeye hazýr olduklarý mallarýn üretimine yönelirler.

Kuþkusuz, bedelini baþkalarý ödediði takdirde herhangi bir kiþinin bir malý bedava elde etmesi de mümkündür.

Ne var ki, bedavacýlýk, maliyet olgusunu hiçbir zaman ortadan kaldýramaz, sadece onu baþka kimselere yükler.

Politikacýlar sýk sýk parasýz eðitim, saðlýk hizmeti ve konut imkânlarý vaat eder dururlar.

Oysa bu hizmetlerin hiçbiri bedava deðildir.

Çünkü bunlarýn saðlanabilmesi için kýt kaynaklar kullanýlýr.

Sözgeliþi, eðitim için gerekli bina, iþgücü vb. kaynaklar daha fazla yiyecek ve giyecek üretiminde de kullanýlabilir.

O hâlde, eðitimin maliyeti kullandýðý kaynaklar yüzünden üretimi azalan veya yapýlamayan mal ve hizmetlerin toplam deðerine eþittir.

Bu yüzden, hükümetler, sadece, maliyeti yüklenecek kimseleri ve kesimleri belirleyebilirler. Fakat, toplum olarak maliyetten kaçmamýz mümkün deðildir.

Baþka bir deyiþle, bazý insanlarýn bedelini ödemeden sahip olabileceði mal ve hizmetlerin bedelini mutlaka baþkalarý öderler.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7186 Defa Okundu
2016-06-19

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARzafer 2016-06-21
ÝYÝ GÜZEL

FEVKALE DE OLDUKÇA MANTIKLI VE DÜÞÜNDÜRÜCÜDÜR.

KURBAN DAL 2016-06-20
Konu güzel

Akademik anlamda yazmýþsýnýz hocam çýk beðendim.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır