KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS BöLGE OLUYOR!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KARS BöLGE OLUYOR!

 Kars bölge oluyor!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’in, “Kars bölge oluyor!” yazýsý:

Baþbakanýmýzýn kendisi bizzat söyledi…

Kars bölge olacak!

Düþüne biliyor musunuz?

Metropol illerde ne varsa aynýsý buralarda da olacak.

Yani, sanayisi, tarýmý, hayvancýlýðý baþta olmak üzere yatýrýmlar yaðmur gibi yaðacak!

Çok uzak deðil…

Birkaç yýl öncesine kadar Erzurum’a baðlý bir küçük ildi Karsýmýz…

Bölge Müdürlüklerinin tamamý Erzurum da idi!

Müteahhit firmalar, kurumlar, kuruluþlar ödeneklerini oradan alýp iþe koyuluyorlardý.

Saymanlýk ödeme yapmaz ise alacaðýnýz ödeme baþka bir güne, baþka bir ay’a kalýyordu.

Adeta suyolu yapmýþtýk Erzurum’u…

Hastaneler, postaneler orda idi!

Þimdi kendi ayaklarý üzerinde duran kocaman bir il olduk!

Yavaþ yavaþ yatýrýmlar gelmeye baþlayýnca, inþaat sektöründe adeta patlamalar meydana geldi.

Ýki artý bir, bir artý bir derken,

Her köþe baþý, her boþ arsa siteye dönüþtü!

Bacasýz fabrikamýz üniversitemiz bile Kars için büyük bir þanstý…

Evet Baþbakanýmýz müjdeyi vermiþti bizlere!

Kars Merkez olmak üzere, Ardahan ve Iðdýr bir cazibe merkezi haline gelecek demiþti biz Karslýlara!

Ne güzel bir haberdi, ne güzel bir müjde idi!

Yatýp uyusanýz, rüyamýza gelmezdi belki de…

Dört büyük cazibe merkezinden bahsetmiþti sayýn baþbakanýmýz!

Özel öneme haiz bölgeler oluþacak demiþti bizlere.

Saðlýktan, eðitime…

Yaþam standartlarýmýzýn Ýstanbul’dan hiçbir farký olmayacak demiþti sayýn baþbakanýmýz!

Fabrikalar devletten deyince, aþýrý bir sevincimiz olmuþtu yine biz Karslýlarýn…

AVM’lerden tutun da, sinema salonlarýna varýncaya kadar,

Halkýmýz istedikleri imkanlara ulaþabilecek dedi sayýn baþbakanýmýz!

Bölgemizin potansiyeline göre, uygun fabrikalarýn kurulacaðýndan tutunda,

Kamu ve özel sektör iþ birliðiyle hayata geçirileceðini söylemiþti sayýn baþbakanýmýz!

Yatýrým ajanslarýyla birlikte,

Çok ciddi istihdam alanlarý oluþturulacak dedi sayýn baþbakanýmýz!

Devlet fabrikayý kuracak,

Alt yapýsýyla birlikte yatýrýmcýya teslim edilecek dedi sayýn baþbakanýmýz!

Üretilen ürünlere 5-10 yýllýk alým garantisi verileceðinden bahsetmiþti sayýn baþbakanýmýz!

Devletin özel sektörden yaptýðý alýmlarýn da, bu bölgelere kaydýrýlacaðýndan,

Bu projeler için ise 5 yýllýk süre içerisinde, 30-35 milyar TL harcanacaðýný da bizlere söylemiþti sayýn baþbakanýmýz!

Artýk kimse tekrar eski günlere dönüleceðini beklemesin demiþti yine bizlere sayýn baþbakanýmýz!

Beþ yýl içerisinde Kars ili cazibe merkezine dönüþecek ve Ardahan’ýmýz, Iðdýr’ýmýz da

Kars’ýmýzýn kanatlarý altýnda kalkýnmanýn ve “Bölge” olmanýn tadýný, gururunu yaþayacaktýr!

Ne güzel müjdeler verdiniz sayýn baþbakanýmýz!

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1687 Defa Okundu
2016-07-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır