KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEMR ÝPEK YOLU VE BTK PROJESNN ÖNEM

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         DEMR ÝPEK YOLU VE BTK PROJESNN ÖNEM

Demir Ýpek Yolu ve BTK Projesinin Önemi

 

Uzun zamandan beri halkýmýzýn BTK yani Bakü, Tiflis, Kars Demiryolu hakkýnda sorduklarý sorularla karþýlaþtýk.
Bu uzun demiryolu nereye kadar uzanacak, diye kafalarýna takýlan ve yanýt arayan sorulara, bu hafta ki köþe yazýmda yaptýðým araþtýrmalardan elde ettiðim bilgilerle yanýt vermek istedim.

BTK demiryolu; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan için olduðu kadar bölge için de büyük önem taþýyor.

Bakü – Tiflis - Kars Demiryolu Projesi hayata geçirildiðinde Avrupa dan Çin e demiryoluyla kesintisiz yük taþýnmasý mümkün hale gelecek. Böylece Avrupa ile Orta Asya arasýndaki yük taþýmacýlýðýnýn tamamý ise demiryoluna kaydýrýlacak.

Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu hizmete girdiðinde ise, orta vadede yýllýk 3 milyon ton yük taþýnacak…
2034 yýlýna gelindiðinde ise,
16 milyon 500 bin ton yük ile 1 milyon 500 bin yolcu taþýnabilecek.

Hattýn gerçekleþtirilmesi ile bu bölgeye gerek istihdam, gerekse ticari açýdan büyük bir canlýlýk getireceði ise kaçýnýlmazdýr.
Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum Projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleþtirdiði üçüncü büyük proje olan bu proje, belirtildiði üzere, üç ülkenin tarihten gelen dostluklarýný daha da pekiþtirmiþ olacak.
Bir diðer anlamda ise bölge halkýna ekonomik açýdan da refah getirecektir.
BTK Projesinin hayata geçirilmesi ve Marmaray ile ayrýca bu projeleri destekleyen diðer demiryolu projelerinin inþasýyla birlikte,
Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya çok büyük hacimde taþýnabilecek yüklerin önemli bir bölümü ise Türkiye’de kalacaðý da bir diðer sevindirici haberdir.
Böylece Türkiye, bu projen tamamlanmasýyla birlikte uzun vadede milyarlarca dolar taþýma geliri de elde edebilecek.
Özetleyecek olur isek;
Bakü – Tiflis - Ceyhan ve Bakü – Tiflis - Erzurum Projeleri nden sonra her üç ülkenin gerçekleþtirdiði üçüncü büyük proje olan BTK demiryolu; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan için olduðu kadar bölge için de büyük önem taþýyor.

BTK Projesi nin hayata geçirilmesiyle birlikte, bu projeleri destekleyen diðer demiryolu projelerinin inþasýyla; Avrupa dan Çin e demiryoluyla kesintisiz yük taþýnmasý mümkün hale gelecek.

BTK demiryolu hattý Azerbaycan ýn baþkenti Bakü þehrinden Gürcistan ýn Tiflis ve Ahýlkelek þehirlerinden geçerek Kars’a ulaþacak.
Bakü – Tiflis - Kars hattýnýn hizmete açýlmasýyla birlikte,
Çin in Pekin kentinden hareket edecek bir tren, sýrasýyla Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan dan geçerek Türkiye ye girecek.
Hatta, Anadolu yu geçerek Trakya üzerinden Yunanistan a girecek olan tren, önce Ýtalya ardýndan Fransa hattý da kullanarak, Manþ Deniz Tüneli nden Ýngiltere ye de ulaþmýþ olacak. Yeniden görüþmek üzere

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13328 Defa Okundu
2016-08-03

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır