KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAZALýM Mý, SUSALýM Mý?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YAZALýM Mý, SUSALýM Mý?

Yazalým mý, susalým mý?

Her köþe yazarý kiþisel düþünceleri ile birlikte toplumun ve vatandaþlarýn görüþlerini belirten yazýlar yazmaya çalýþýr.
 
Adý makaledir.
 
Dile getirilen yargýlar, okuyucun zihninde tatlý bir soru iþareti yaratmalýdýr.
 
Yazmak için bilgi birikimi, hayat tecrübesi ve saðlam bakýþ açýsý gereklidir.
 
Düþüncelerin inandýrýcýlýðýný saðlamak için örneklere, karþýlaþtýrmalara ve kanýtla yer verilmelidir.
 
Kanýt olmaz ise zaten yazýda olamaz.
 
Köþe yazarý gözlemlediði her þeyi yazar.
 
Aðýzdan çýkan iki cümle bile, yeri geldiðinde onun için çok deðerlidir.
 
Çünkü kiþinin aðzýndan çýkan her söz demeçtir.
 
Yazar kiþinin yanýnda mutlaka kayýt cihazý bulunur…
 
Ýþte bu cihazda kayýt altýnda olan her ses, görüntü, fotoðraf yazar için delilidir.
 
Sokakta ki vatandaþý kimse zorla konuþturmuyor, konuþturmasýna da imkan yoktur zaten.
 
Sorulan her suale vatandaþ içini dökerek yanýt verir.
 
Ýçini size döken vatandaþýn sorunu, köþe yazarýnýn konusu veya gazetecinin haberidir…
 
Toplumun sorunu gazetecinin de sorunudur.
 
Toplumun baþarýsý gazetecinin de baþarýsýdýr.
 
Yazar isen hatalýsýn…
 
Yazmaz isen korkak, ürkek gazeteci konumundasýn…
 
Sakalla býyýk misali…
 
Yazdýðýnýzýn bir ucu hafiften birilerinin menfaatine dokunduðun an ayvayý yiyorsun!
 
Örneðin… Küçük hatalardan ötürü, hastaneyi, postaneyi, esnafý, kurumu, kuruluþu yazma, bak o zaman,
 
Bazýlarýnýn gözünde Kralsýn!
 
Sokakta ki vatandaþýn derdini, sorununu dile getirmez isen, onun gözünde “yaramaz gazeteci”sin.
 
Siftah yapmadan dükkan kapatan esnafýn sorununu yazýp, dile getirdiðinde, delikanlý gazetecisin…
 
“Vitrin önüne koyduðun, domates kasasýný azýcýk geri alýr mýsýn esnaf kardeþ” dediðinde,
 
Büyük sarý bir ayva ile tekrar karþý karþýyasýn.
 
Yerel yönetimler içinde ayný þey…
 
Ayaðýn yanýyor geri çeker misin?
 
Yine sarý ayva…
 
Güzel hizmet veren kuruluþlarýn faaliyetlerini onura ettiðin vakitte,
 
Yaðcý gazeteci !
 
Yazalým mý susalým mý? Bu sualin yanýtýný da okura býrakalým.
 
Yaðcýlýða meyil vermemek adýna, onun içindir ki yazýmýn baþýnda makalenin tarifi ile baþladým…
 
Okurum ile küs deðil, barýþýk olmak isterim.
 
Çok eskilerden bir gazeteci aðabeyim þöyle derdi;
 
“Evlat, suya sabuna dokunmaz iseniz, pislik içerisinde yaþarsýnýz…”
 
Orta yeri pislikten ve pis kokulardan kurtarmak ve arýndýrmak için, suyu ve bol köpüðü çýkan sabunu kullanmak zorundayýz.
 
Üzerimize balçýk savursalar bile…
 
Yeniden görüþmek üzere...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6098 Defa Okundu
2010-12-01

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARGurbetten sýlaya selam KÖLN 2010-12-04
harbi yazýlmýþ

iyi gazetecilere iþini yaptýrmazlar . bu bir türkiye gerçeðidir. harbi olarak yazdýðýnýzdan dolayý sadece sizi deðil, doðrularý yazan gazetecilere teþkkür ediyorum.

DENÝZ 2010-12-03
BENCE YAZMA.

BU MÝLLETE YARANILMAZ ZATEN.

eylül þule mart 2010-12-02
iþiniz zor

gazeteciliðin nasýl zor bir meslek olduðunun kanýtýdýr. iþiniz zor. hele býyýkla sakal örneðinize hayran kaldým. yukarý býyýk aþaðý sakal.anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Aliekber emekli memur Ardahan 2010-12-02
Sakýn ha.

Ýsmail bey Maþallah maþallah. Bu yazýya baþka ne denirki. Sakýn ha yazmayý ve o güzel yazýlarýnýzdan bizi mahrum býrakmayasýn.Bence hata yapmýþ olursun.

Gülen Kara ANK. 2010-12-02
Yaz yaz yaz !

Yaz arkadaþým yaz sana yazmak yakýþýr.

Kars sevdalýsý 2010-12-02
herkes okusun

Yazýnýzda ön plana çýkan bir gerçek varki, o da kimseye yaranamýyorsunuz. haklýlýk payýnýz çok olmakla beraber bu yazmýþ olduðunuz yazý sizin kaliteli tarafsýz ve her kesimin yazarý olduðunu bir kez daha kanýtlýyor. Açýk sözlülüðünüzden dolayý tebrik ediyorum. Siz yazmaya devam etmelisiniz, önünüze çýkan dikenli teller mutlaka olacaktýr. O teller ise sizin kaliteli bir yazar olduðunuzun kanýtý olduðu için gün ýþýna çýkmýþtýr. Yolun açýk , kalemin her daim gerçeðin ve vatandaþýn sesi olsun.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır