KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AWONAWLONA BR GüN CEZANýZý VERECEK!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         AWONAWLONA BR GüN CEZANýZý VERECEK!

Awonawilona bir gün cezanýzý verecek!

Kafkas Haber Ajansý Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn ‘Awonawilona bir gün cezanýzý verecek’ baþlýklý yazýsý:

Avrupalýlar Amerika’ya ayak basmýþtýr…

Kýzýlderililerle tanýþýrlar ve ticaret yapmak istediklerini bildirirler.

Kýzýlderililer ticaret denen þeyi bilmemektedir.

Avrupalýlar yol gösterir:

Biz size deðerli eþyalar vereceðiz, buna karþýlýk siz de bize kendi deðerli eþyalarýnýzý vereceksiniz.

Böylece sizin daha önce hayatýnýzda hiç görmediðiniz eþyalarýnýz olacak, biz de evimize sizden aldýðýmýz deðerli eþyalarý götüreceðiz .

Beyazlar kýyýdaki küçük ada üzerinde bir pazar yeri açarlar ve Kýzýlderilileri beklemeye baþlarlar.

Avladýklarý hayvan postlarýný getiren Kýzýlderililer karþýlýðýnda ayna, tarak gibi beyazlarýn getirdiði gerçekten de daha önce hiç görmedikleri eþyalara sahip olmaktadýrlar.

Derken iki sarhoþ beyaz pazar yerine gelen bir Kýzýlderili’yi öldürür.

Ve mallarýna el koyarlar.

Kýzýlderililer þaþýrýr.

Sizler neden arkadaþýmýzý öldürdünüz?

Buna gerek yoktu ki!

O zaten elindeki eþyalarý sizlere vermeye gelmiþti...

Gerçekten de böyle bir ticareti anlayamazlar.

Pazar yeri lanetlenir…

Bu olaydan sonra hiç bir Kýzýlderili buraya gelmez ve bu bölgeye "iki büyük sarhoþ adam" adý verilir. Yani Kýzýlderili dilinde "Man-hot-tan”.

Derken bu bölge New York ve Amerikan ticaretinin merkezi olur ve iki koca gökdelen dikilir...

Yýkýlan ikiz kuleler yani…

Ýþte Amerikalýlarýn gerçek yüzlerini bu hikaye de görmek mümkün olduðu gibi,

Kýzýlderililerin bunlardan çektikleri sýkýntýlarý, þimdilerde Ortadoðu ve Afrika kýtasýnda ki ülkeler de gördü ve yaþadý.

Filistin, Mýsýr, Libya, Suriye...

Ve daha önceleri Lübnan ve Beyrut’ta ölen yüzlerce masum insan…

Suçlusu ve sorumlusu ABD’dir!

Sömürgeci olduklarý tarihlerinde belli olduðu gibi, uluslararasý platformlarda da net ve açýk olarak görülmektedir.

Müslümaný Müslümana karþý kýþkýrtan ABD’nin haricinde baþka bir ülke var mýdýr?

Kuzey Irak’ta aþiret aðalarýný kollayýp, gözeten, silah veren, destekleyen tek devlettir.

Verilen reçeteyi uygulamayanlara karþý sert ve kati olarak radikal tavýr takýnan sinsi bir devlettir.

Amerika bu zihniyetinden vazgeçmediði müddetçe ve Ortadoðu’dan elini çekmeyene kadar,

Suriye’deki savaþ da bitmeyecektir.

Tarihte Kýzýlderilileri bitirdikleri gibi, savaþlar devam edecektir.

Ýslam coðrafyasý olan Arap yarýmadasýndaki Müslüman halkýn tek isteði,

Bu durumdan kurtulmak ve Ýslam Birliði altýnda Amerikasýz Ortadoðu da yaþayabilmektir.

Müslüman Araplar bunu Allah’tan dua ve yakarýþla istiyor...

Kýzýlderililer ise Yüce Manitu’dan!

Man-hot-tan…

Ýki beyaz adam…

Awonawilona bir gün cezanýzý verecek!

Yeniden görüþmek üzere

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3451 Defa Okundu
2016-10-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBROÞÞÞ 2016-10-26
baba her zaman haklýdýrrrr.

ismail aðabegi çok güzel yazmýþsan ellerin dert görmesim baba!!!!!!!!!!!!

kýyas nar 2016-10-24
hak verdim

tarih amerikalýlarýn sömürgesiyle dolu. bunlarý asýl tarih ve insanlýk affetmeyecek.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır