KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEN YAþýN KUTLU OLSUN AZZ VATANýM!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YEN YAþýN KUTLU OLSUN AZZ VATANýM!

 Yeni yaþýn kutlu olsun aziz vataným!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Yeni yaþýn kutlu olsun aziz vataným!” yazýsý:

Yeni yaþýn kutlu olsun ey aziz vatan!

Babasý öldü.

Yetim büyüdü.

Üvey evlat oldu.

Tutuklandý.

Hapse atýldý.

Sürüldü.

Ýþsiz kaldý.

Þöyle yazýyordu o sýkýntýlý günlerde kaleme aldýðý günlüðüne;

"Harcamalarým fazla deðil, zira gelirim hep az"

Hastalandý, böbreklerinden...

Vuruldu, göðsünden,

Mesleðinden atýldý,

Ýdama çarptýrýldý,

Kardeþleri öldü,

Çocuðu olmadý,

Boþandý.

Karaciðeri iflas etti.

Evet...

Mustafa Kemal Atatürk bu...

Kýsa süren ömrüne iþte bunlar sýðdý.

Bütün itilaflara, itilaf yaratanlara karþý mücadele etti...

Türkiye Cumhuriyetini kurdu.

Dedelerimizden kalan topraklarýmýza göz koyan ülkelere karþý, kurtuluþ savaþýyla karþýlýk verdi.

Yeryüzünde hiç bir komutanýn askerlerine söyleyemediði muhteþem komutu yalnýzca o verdi.

“Ben size savaþmayý deðil, ölmeyi emrediyorum!”

Sakarya, Dumlupýnar, Çanakkale, Ýzmir, Akdeniz...;

Kahraman ordusuyla omuz omuzaydý.

Cephede yattý...

Fýrtýna da, tipi de kar üzerinde uyudu...

Aç kaldý tok göründü.

Yiyecekleri sadece,

Hoþaf ve kuru ekmekti.

Askerinin kumanyasý bile yoktu...

Keskin gözleri düþmana korku verdi.

Kaçacak in arýyordu düþman askeri...

Kocatepe buna þahittir !

Ýzmir þahittir !

Akdeniz þahittir !

Çanakkale’de dersini alan düþman askeri buna þahittir !

Mustafa Kemal yenilmezdi !

Bütün bu yaþananlardan sonra,

Cumhuriyet Türkiye’si...

On yýlda on beþ milyon genç !

Demir aðlarla örüldü anayurdumuz en baþtan...

On lu yýllar, yirmi yi, yirmi li yýllar, kýrk ý elli yi buldu...

Altmýþ derken yetmiþ...

Ve...

Büyük önder Atatürk’ümüzün kurduðu 93 yýllýk Cumhuriyet !

Kimse zannetmesin,

Kimseler umutlanmasýn,

Kim kimseler heveslenmesin...

Kimselere verilecek bir karýþ topraðýmýz,

Ne de bir tek çakýl taþýmýz var!

Ýyi biline ki;

“Türk vatanýnýn bir karýþ topraðý için, millet tek vücut halinde ayaða kalkar!” diyen ölümsüz önderin evlatlarýyýz...

Yeni yaþýn kutlu olsun ey aziz vatan!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7537 Defa Okundu
2016-10-28

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır